Orientering om Flaskebekk Badstuelag

Orientering om Flaskebekk Badstuelag per 29.desember 2009

I henhold til vedtak på Flaskebekk Vel sitt årsmøte 16. juni 2009, er det bygget en badstue, inklusive et mindre møte-/selskapslokale, i Flaskebekk Vels bryggehus på Nordre Flaskebekk brygge. Formålet med istandsettingen av bryggehuset var todelt:

  1. Flaskebekk Vel har et kontinuerlig fokus på en optimal utvikling av sitt unike nærmiljø, og en utnyttelse av det gamle bryggehuset på Nordre Brygge må sees i denne sammenheng. I tillegg mener Flaskebekk Vel at den gjennomførte utnyttelsen fremmer samhold og godt naboskap på Flaskebekk.
  2. Mange på Flaskebekk har ønske om tilgang til badstue.

Det presiseres at Bryggehuset eies av Flaskebekk Vel og eventuell videreutvikling av badstuen eller bryggehuset må godkjennes av vellet. Flaskebekk Vel er ansvarlig for vedlikehold av bygningsmassen som går ut over badstuedriften og er ansvarlig for forsikring av bygningsmassen og installasjoner/løsøre.

Byggingen av badstuen er foretatt på dugnad. Vellet har finansiert elektrisk installasjon samt de deler av byggekostnadene som berører selve bygningsmassen. Øvrige kostnader er dekket gjennom opptak av et privat lån på kr 50 000,-, som skal overføres til Flaskebekk badstuelag når dette er stiftet.

For å tilbakebetale lånet, drifte badstuen den første tiden, samt å administrere anlegget er det besluttet å danne et andelslag: ”Flaskebekk Badstuelag”. Andelslaget vil initialt ha maksimalt 40 andeler a kr 2.000,-.

Det presises at vellets og dets medlemmers bruk av Bryggehuset til andre formål, som møter og tilstelninger, ikke vil gi Badstuelaget inntekter. Slik bruk skal kun tillates så lenge dette står i rimelig forhold til badstuedriften.

Vi mener at vår badstue med møte-/selskapslokale har en beskaffenhet og beliggenhet som muliggjør utleie til mindre selskap mot betaling. Det er ikke mulig i dag å ha en klar formening om hvilken relasjon slike inntekter vil ha til de årlige kostnadene for Badstuelaget. I det første året vil styret ha fullmakt til på fritt grunnlag å avgjøre om hvorvidt betaling for bruk skal skje for andre enn andelseiere.

Andelseierne forplikter seg derfor ved tegning av andel å eventuelt betale en årsavgift for å dekke strøm og vedlikehold. Denne vil bli fastsatt etter avregning mot slutten av hvert kalenderår fra år til år. Laget skal ikke opparbeide seg mer penger enn nødvendig for å sikre drift og utvikling av badstue og eventuelle badefasiliteter, slik at et eventuelt overskudd vil tilfalle andelseierne.

Selv om badstuen kan benyttes av beboere i området uten medlemskap i andelslaget, inviteres herved alle som disponerer eiendom eller bor innenfor Flaskebekk Vels grenser til å bli andelseiere.

Fredrik, Tone og Åsleik

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram