Reguleringsgruppa

Reguleringsgruppens medlemmer
Truls Grønneberg
Inge Olav Fure, Ingun B. Amundsen (engasjert arkitekt),Ole Krogness, Bjørn Olaf Bratz jr og Tom Senstad. (Foto Birger Libell)

 

 

 

 

Velet ønsker å regulere området for å sikre atområdets helhetlige karakter og kultur-historiske verdi tas vare på i framtiden. Velets medlemmer har gjennom vedtak på ekstraordinær generalforsamling 28. mai gitt bred tilslutning til et forslag for en reguleringsplan i.h.t. rettningslinjene for spesialområde bevaring.10. juli ble forslaget til reguleringsplan for Flaskebekkområdet overlevert til Nesodden kommune.

Styret har høsten 2008 besluttet at medlemmer av den tidligere arbeidsgruppen for regulering skal utgjøre det nye arbeidsutvalget som følger opp reguleringsarbeidet mot offentlige myndigheter. Gruppen består nå av Truls Grønneberg som følger opp arbeide mot kommunen. De skal fortsette sitt arbeid, under same navn, med nytt mandat.

Ta kontakt med gruppens medlemmer eller v.h.a. vårt kontaktskjema.

Dokumentoversikt for forslag som ble overlevert 10. juli 2008

Nr Hoveddokumenter
0. Følgebrev
1. Reguleringsbestemmelser
2. Plankart skala 1:4.000 (A3 format) Nord, Sør
Vedlegg og bakgrunnsdokumenter
3. Planbeskrivelse
4. SEFRAK-registrering 2006
a. Kulturminnebestanden på Flaskebekk. utarbeidet av Kulturminnekompaniet.
b. Status for SEFRAK-registrerte hus, nov 2006. Skjematisk sammenstilling utarbeidet av Kulturminnekompaniet.
c. Illustrasjonskart som viser kulturminneregistreringene utarbeidet av Kulturminnekompaniet.
5. Illustrasjonskart over landskapskvaliteter mm (utarb. av kommunen). Nord, Sør
6. Risiko- og sårbarhetsanalyse
7. Varsel om igangsatt reguleringsarbeid (kart).
a. Kopi av annonsering ved igangsetting av planarbeidet.
8. Innkomne merknader til varslingen.
a. Brev fra Statens vegvesen.
b. To brev fra Akershus fylkeskommune.

Klikk her for å komme til Reguleringsgruppens sider for arbeidet i perioden 2005-2008

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram