Forslag til reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser for Flaskebekk 1997
Generalforsamlingen i Flaskebekk Vel i 1997 godkjente forslag til fremtidig reguleringsplan for Flaskebekk området som styret hadde utarbeidet i forkant. Reguleringsplanen ble oversendt til Nesodden kommune.

FREMTIDIG REGULERINGSPLAN FOR FLASKEBEKK – FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER.
(Det stilles spørsmål om ikke området bør utvides sydover til omfatte de deler av Sjøstrand som har samme preg)

§1. Avgrensning
Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det området som er vist med reguleringsgrense på plankartet. Området foreslås regulert til:
1. Spesialområde bevaring etter Plan og bygningsloven §25.6
2. Offentlige trafikkområder, veier og stier.
3. Fri/fellesområder – bade og oppholdsareal.
4. Naturvernområder.

§2. Formål.
Formålet med reguleringsplanen er å bevare de antikvariske og kulturhistoriske verdier innen området og sikre at området bevarer sin nåværende karakter med hensyn til forholdet mellom vegetasjon og bebyggelse.

§3. Spesialområde bevaring – Strandpromenaden.
Eksisterende bygninger som inngår i planen som bevaringsverdige tillates ikke revet. Ved nybygging bør det oppføres kopi av den bygningen som opprinnelig var bygget på parsellen. Areal på enkle badehus bør ikke overstige 10m2. Bredden bør ikke overskride 2,5 m. og ikke halve parsellbredden. Dette gjelder også plattformer, inngjerdinger og lignende. To parseller kan gå sammen om dobbelt badehus. Det bør tilstrebes stifellesskap mellom badehus og hovedhus på den eiendommen badehuset tilhører.

§4. Spesialområde bevaring – og øvrig del av området.
1. Eksisterende bygninger som inngår i planen som bevaringsverdige tillates ikke revet. Bygningene kan istandsettes under forutsetning av at størrelse, takform, fasader, vindusutforming og materialbruk opprettholdes eller tilpasses mest mulig, også fargemessig.

Eksisterende bevaringsverdige bygninger som må rives på grunn av brann eller annen skade skal fortrinnsvis gjenoppbygges på samme sted og med et eksteriør og etasjetall som tilsvarer det som var tidligere. Innvendig kan bygningene ombygges og forbedres teknisk, men med henstilling om størst mulig bevaring av interiørene.

Bygningsrådet kan, etter vurdering i hvert enkelt tilfelle, tillate tilbygg og underordnede nybygg til eksisterende bevaringsverdig anlegg under forutsetning av at de er tilpasset eksisterende anlegg, helheten av hus og hage, helheten i området med hensyn til tomtens utnyttelse, størrelse, form, materialbruk og farge.

2. Andre eksisterende bygninger enn de bevaringsverdige skal ved ombygging, tilbygg, osv. søke en utforming som harmonerer med stedets særpreg. Dette gjelder også alle former for nybygg.

3. Generelt tillates frittstående helårs- og fritidsboliger bygget i 2 etasjer på tomter med minimum størrelse 2 mål og med en utnyttelsesgrad som ikke overstiger 0,07. Dette forutsetter godkjent avløpssystem. Et uthus med tillatt bebygget areal BVA inntil 36 m2 kan komme i tillegg. Bolighus skal ha minimum avstand 12,5 meter til midte vei. Bebyggelse med en annen utforming og på mindre tomteareal kan innpasses etter nøye vurdering av topografi og andre stedlige forhold på den enkelte eiendom.

4. Før bygningsrådet behandler enhver byggemelding skal det foreligge skriftlig uttalelse fra fylkeskonservatoren.

5. Parkeringsplasser og garasjer skal plasseres med omhu i forhold til omgivelsene.

Steinmurer, gjerder og andre innhegninger skal bevares mest mulig i sin opprinnelige form og farge. Terrenginngrep ved nybygg og nye innhegninger skal godkjennes av bygningsrådet og tilpasses strøkets opprinnelige karakter.

Vesentlige inngrep i eksisterende vegetasjon ut over vanlig skjøtsel er ikke tillatt. Silhuett og randvirkning av eksisterende vegetasjon skal søkes bevart og holdt vedlike som verdifulle innslag i landskapsbildet og som vernesoner for fugle- og dyrelivet.

6. Eksisterende veier og stier skal bevares med sin nåværende avgrensninger, bredder og belegg. Veier og stier skal være tilgjengelige for allmennheten.

7. Unntok fra disse reguleringsbestemmelsene kan; der særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven og bygningsvedtektene for Nesodden kommune.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram