Fylkesutvalget har sendt en innsigelse til Nesodden kommune

Områdeplanen og Fylkesrådmannens innsigelse til planen ble behandlet i Fylkesutvalget 08.04.

Fylkesrådmannens innsigelse ble vedtatt med 12 mot 1 stemme.
Kort fortalt ønsker de en helhetlig bevaring av Flaskebekk. De vil ikke tillate en uthuling av planen ved å tillate utbygging eller konvertering. De ber om at flere navngitte eiendommer føyes til listen over bevaringsverdige eiendommer.

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:

1. Fylkesutvalget mener det er gjort et omfattende og grundig arbeid med områdereguleringen på Flaskebekk og Sjøstrand. Områdets kulturminneverdier er imidlertid ikke godt nok ivaretatt i planforslaget som er på offentlig ettersyn. Fylkesutvalget opprettholder derfor innsigelsen til områdereguleringen fremmet i brev datert 19.02.2019.

2. Fylkesutvalget ber om at hensynssonen for bevaring utvides til å omfatte hele Flaskebekk for å sikre helheten i kulturmiljøet og landskapet. Plankart og bestemmelser suppleres og endres slik at de i større grad sikrer kulturminneverdiene. Fylkesutvalget ber også om at unntak fra forbudet mot utbygging på ubebygde tomter og bruksendring av fritidsboliger på Flaskebekk, tas ut av planforslaget.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram