Fylkesutvalget har sendt en innsigelse til Nesodden kommune

Områdeplanen og Fylkesrådmannens innsigelse til planen ble behandlet i Fylkesutvalget 08.04.

Fylkesrådmannens innsigelse ble vedtatt med 12 mot 1 stemme.
Kort fortalt ønsker de en helhetlig bevaring av Flaskebekk. De vil ikke tillate en uthuling av planen ved å tillate utbygging eller konvertering. De ber om at flere navngitte eiendommer føyes til listen over bevaringsverdige eiendommer.

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:

1. Fylkesutvalget mener det er gjort et omfattende og grundig arbeid med områdereguleringen på Flaskebekk og Sjøstrand. Områdets kulturminneverdier er imidlertid ikke godt nok ivaretatt i planforslaget som er på offentlig ettersyn. Fylkesutvalget opprettholder derfor innsigelsen til områdereguleringen fremmet i brev datert 19.02.2019.

2. Fylkesutvalget ber om at hensynssonen for bevaring utvides til å omfatte hele Flaskebekk for å sikre helheten i kulturmiljøet og landskapet. Plankart og bestemmelser suppleres og endres slik at de i større grad sikrer kulturminneverdiene. Fylkesutvalget ber også om at unntak fra forbudet mot utbygging på ubebygde tomter og bruksendring av fritidsboliger på Flaskebekk, tas ut av planforslaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *