Informasjon

Styret

Formann
Kristian Bye
901 23 945

Styremedlem
Kristin Sauge
971 96 329

Revisor
Britt Søreide

Sekretær
Marianne Brokstad
473 15 662

Styremedlem
Kjell Andresen

Kasserer
Johan Torper
416 81 670

Valgkomité
Hege Holm
Merete Varøystrand

 

Vedtekter

Referater

Møtereferater
Ikon (Dokument ikon) tar deg til referatet.

ÅrÅrsberetningRegnskapStyremøterGeneralforsamling
2024-2025  Dokument ikon 
2023-2024Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2022-2023Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2021-2022Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2020-2021Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2019-2020Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2018-2019Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2017-2018Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2016-2017Dokument ikonDokument ikonDokument ikon
2015-2016Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2014-2015Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2013-2014Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2012-2013Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2011-2012Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2010-2011Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2009-2010Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2008-2009Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2007-2008Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2006-2007Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2005-2006Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2004-2005Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2003-2004Dokument ikon Dokument ikonDokument ikon
2002-2003Dokument ikonDokument ikon Dokument ikon
2001-2002Dokument ikonDokument ikon  
2000-2001Dokument ikonDokument ikon Dokument ikon
1999-2000Dokument ikonDokument ikon Dokument ikon
1998-1999Dokument ikonDokument ikon Dokument ikon
1997-1998Dokument ikonDokument ikon Dokument ikon
1996-1997Dokument ikonDokument ikon Dokument ikon
1995-1996Dokument ikon  Dokument ikon
1994-1995Dokument ikonDokument ikon Dokument ikon
1993-1994Dokument ikonDokument ikon Dokument ikon
1992-1993 Dokument ikon Dokument ikon
1991-1992Dokument ikonDokument ikon  
1990-1991Dokument ikon   
1983-1984   Dokument ikon
1981-1982Dokument ikonDokument ikon Dokument ikon

Medlemskap

De aller fleste som bor på Flaskebekk er medlemmer av vellet, dette gjelder både fastboende og sommergjester.

Flaskebekk Vel sine oppgaver er blant annet å:
●  Organisere fellesaktiviteter og sosiale sammenkomster.
●  Arrangere dugnader
●  Bistå veilag med vedlikehold av veier
●  Planlegge og gjennomføre større oppgraderinger
●  Forvalte vellets eiendommer
●  Kontakt med kommunen i forbindelse med utviklingsplaner

Hvorfor vil vi ha deg som medlem? Jo, fordi vi vil at så mange som mulig skal ta del i fellesskapet og interessere seg for Flaskebekk. Vi ønsker å gjøre Flaskebekk til et så godt sted som mulig både for beboere og besøkende, derfor er ditt medlemsskap så verdifullt!

Medlemskontingent
Årskontingenten er på kr. 850. Innmeldingen er gjeldende i ett år fra du har betalt.
Beløpet betales til konto (knr. 7020 20 00027).
Du kan også bruke Vipps, kontingenten er da kr. 870,- (Bruk «Kjøp» og søk på Flaskebekk vel)

Har du spørsmål angående medlemmer i Flaskebekk vel, ta kontakt med styret!

 

Sommervann

Det er to sommervannledninger på Flaskebekk. Vannledningene tilhører ikke Flaskebekk Vel, men er et tilbud for enkelte husstander.

Sommervannet er normalt satt på fra begynnelsen av mai til midten av oktober hvert år.

FLASKEBEKK VANNVERK
Flaskebekk Vannverk er et frittstående juridisk selskap (org. nr. 923 211 373) med abonnenter, og er selveiende. Flaskebekk Vannverk sitt formål er å sikre sine abonnenter en forutsigbar og sikker leveranse av sommervann. Flaskebekk Vannverk søker å oppnå en god avtale om leveranse av sommervann med firmaet som drifter og vedlikeholder vannledningen.

Leder for selskapet er Fredrik Meltzer (970 02 703) og styremedlem er Rolf Senstad (411 21 241)

Henvendelser kan sendes til vannverk@flaskebekk.no.

I 2020 inngikk Flaskebekk Vannverk en avtale med Svein Tyreng AS om levering av vann fra Flaskebekktjernet.

Abonnement
- Et abonnement for sommervann koster kr 2500 i året. Beløpet betales til kontonummer 1506 28 70327. Flaskebekk Vannverk betaler samlet til Tyreng AS.
- Se avtale med Tyreng AS for priser for påkobling m.m.

Lekkasjer
- Hovedledning: Kontakt Fredrik Meltzer (970 02 703) eller Rolf Senstad (411 21 241) som videreformidler til Tyreng.
- Ved lekkasje på egen ledning, kontakt Tyreng v/Bjørn Rune Kjellsrud (469 34 006)

Tyvkobling
Tyvkobling på vannledningen kan føre til trykktap og innsug av forurensninger ved tjernet. Tyreng vil anmelde forholdene samt opprette erstatningssak for eventuelle følgeskader, samt ekstra tilkoblingsgebyr.

SAMEIET LEDNINGEN
Sameiet Ledningen sin historie går helt tilbake til juli 1917 da det ble gjort en overenskomst om å hente vann fra Flaskebekktjern mot at det skulle betales en årlig avgift for vannet. Her er det opprinnelige skjøtet.

De første vedtekter vi finner er fra 1936. Dokumentet ble oppdatert i 2012 (ikke innhold, kun oppdatere skrivemåte) samt navn på sameiet. Tidligere het det I/S ledningen og av naturlige årsaker ble navnet endret i lys av at andre ikke sammenlignbare organisasjoner har tilsvarende navn.

Dagens Sameiet Ledningen er en kooperativ sammenslutning, hvis formål er i fellesskap å kjøpe vann hentet fra Flaskebekktjernet, og deretter gjennom sine hovedledninger fordele dette blant sine interessenter.

Organisasjonsnummer 993 175 196 og er registrert som et selskap med begrenset ansvar.
Vi har inngått avtale med firmaet Tyreng om vedlikehold og reparasjon av ledningsnettet vårt

Informasjon
Det er opprettet en egen Facebook side for våre medlemmer hvor informasjon vil bli lagt ut
https://www.facebook.com/groups/1929360300707543/
I tillegg brukes e-post

Styret består av følgende (2023):

  • Styreleder: Christer Arnesen 907 63 197
  • Styremedlem Ronald Borkmo 900 65 090
  • Styremedlem Geir Knudsen 415 70 000
  • Regnskap Lars Kildahl

Abonnement
Abonnement koster pr. dd. Kr. 1500 pr. år. Avgiften har variert og har i mange år vært gratis.
Abonnementet blir satt hvert år på årsmøtet. Vi ser at etter hvert som ledningsnettet blir eldre så er det mer behov for service og reparasjon.
Derfor har vi i de seneste år satt en avgift slik at vi klarer å legge opp en liten buffer.

Ledningsnettet
Sameiet Ledningen er ansvarlig for hovedledningen (50 – 100mm rør) samt tilkoblingsledning (25 mm rør) som ligger fra hovedledning og inn til den enkeltes tomtegrense.
Oppstår det en lekkasje på disse så ta kontakt med en i styret som igjen videreformidler dette til Tyreng.
Skjer det en lekkasje på tilkoblingsledningen på den enkeltes eiendom så er hver og en ansvarlig for dette, også økonomisk.
Styret vil fortsatt være behjelpelig med å ordne dette, hvis mulig med en av våre styremedlemmer eventuelt å kontakte Tyreng for hjelp.

 

Strøkasser

Hver høst sørger Flaskebekk Vel for at de arkitekttegnede og meget praktiske strøkassene er fylt opp før snøen kommer.

Kassene er plassert ut på hensiktsmessige steder på Flaskebekk. En oversikt kan sees på følgende kart

 

Kart

Sti- og turkart

Flaskebekk har et mangfold av stier… en kort fin setning om dette. Fredrik kommer med historien om stiene

Kart

 

IVK-gruppen

Flaskebekk vel har opprettet en arbeidsgruppe i forbindelse med kommunens initiativ til utbedring av infrastruktur, vann og kloakk (IVK) på Flaskebekk.

Generalforsamlingen i Flaskebekk Vel oppnevnte 23. mars 2022 en arbeidsgruppe som støtte for Flaskebekk vel i forbindelse med kommunens initiativ for å utbedre infrastruktur, samt anlegge vann og kloakk i området. Arbeidsgruppens styretildelte mandat er å sørge for:

At IVK-initiativet får en god plan for å anlegge og utbedre IVK. Planen skal baseres på lokalkunnskap om området og sørge for at gode detaljløsninger blir valgt.

En god prosess med tidlig varsling, optimalisert rekkefølge for anleggsarbeidet, samt godt samarbeid og ryddig kommunikasjon med vel og enkeltpersoner.

Arbeidsgruppen rapporterer til styret i Flaskebekk vel.

Gruppen består av Jan Capjon, arkitekt Øystein Kartvedt, landskapsarkitekt Ole Wang Høiem og Bengt-Andre Eikaas.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram