IVK oppdatering #11

Møte IVK utvalget FBV / Nesodden kommune, 7. august 2023
Tilstede: Nesodden Kommune: Niclas Wigforss og Nora Hoff.
Flaskebekk vel: Jan Capjon og Ole W. Høiem fysisk + Øystein Kartvedt og Bengt- Andre Eikaas på Teams

Prosjektpartner for reguleringsplanen er WSP a.s . Kontoret i Sarpsborg står for planleggingen.

Hovedløsning og traseer for vann og avløp er utredet. Planen ble presentert. Kartet vil nå bli stilt til rådighet for vellet. Noen konkrete punkter:

 • Ledningsnettet vil bli lagt i senter av henholdsvis Flaskebekkveien og Øvreveien.
 • I Flaskebekkveien legges vann, avløp (dia 160 mm) og overvannsledning (dia 250 mm)
 • I Øvreveien legges ikke overvannsledning
 • Det private VA-anlegget i Lampepusserveien skal demonteres
 • Tilknytning av vannledning vil skje nær Flaskebekkrysset
 • Avløpsledningen vil tilknyttes sjøledningen ved det nye pumpehuset på brygga
 • Eventuelt vann fra Fornebu skal først pumpes opp til høydebassenget, før det går til inntaket ved Flaskebekkrysset
 • Ledningene legges på ca 2,5 m i Flaskebekkveien og ca 1,2 m i Øvreveien
 • I det flate partiet midtveis i Flaskebekkveien må man legge ledningen på 6,5 m for å sikre jevnt fall
 • I begge veiene skal veibredder opprettholdes som de er, noe som innebærer minimale inngrep i private hager og veier
 • Veiene skal tilbakeføres til opprinnelig standard
 • I gjennomsnitt graves/fylles 5 – 7 meter pr. dag
 • Det skal legges inn tilkoplingspunkter for brannberedskap i hele anlegget
 • Flaskebekkveien skal tas først, dernest Øvreveien
 • Arbeidene i Øvreveien skal foregå på sommerstid pga. fremkommelighet

I Flaskebekkveien blir det jevnt fall hele veien ned. I Øvreveien blir det deling ved toppunktet ca. ved Nr. 60 – og så fall henholdsvis sørover og nordover derfra.

Spørsmålet om eventuell kommunal status for Flaskebekkveien, som Fylkeskommunen har antydet, har ikke blitt utredet videre foreløpig.

Private oppsittere skal tilknyttes VA-anlegget via private ledninger. Husstander må slå seg sammen i hensiktsmessige lag og arrangere egne entrepriser. Kommunen kan eventuelt konsulteres i spesielle spørsmål, men ønsker minst mulig deltakelse i enkeltprosjekter.

Logistikken i forbindelse med gravearbeider, stengte innkjørsler og adkomst til eiendommene underveis blir nokså omfattende og vil kreve fleksibilitet fra oppsitterne. I hovedsak vil man grave i én ende av relativt korte strekk og fylle igjen i motsatt ende. Flaskebekkveien og Øvreveien vil måtte benyttes i perioder hver for seg for tilkjøring til eiendommene – i begge retninger. Parkeringsplasser skal i utgangspunkt arrangeres privat.

Det kan bli aktuelt å grave ned fiberkabler i åpne grøfter. Dialog om dette bør innledes i god tid med medieselskapene.

Kommunen er i dialog med brannvesenet vedr. beredskap i anleggsperioden. De er relativt fleksible og har foreslått løsninger med utlagte slanger etc.

For Nordveien skal ledningsnettet avsluttes i en kum noen meter nedenfor den kritiske muren i Nr. 23. Oppsittere innover veien må selv stå for prosjektering av ledninger videre – med graving over private eiendommer.

Kommunen er på jakt etter en riggeplass i tillegg til fotballbanen i Øvrevei.

Byggearbeidene ved Nordre brygge skal avsluttes innen november 23. Tegningene av pumpehuset ble vurdert av og godkjent av kommunens planavdeling før oppstarten. De ble også presentert for velet.

Detaljplanleggingen antas avsluttet i løpet av høsten. Planen må godkjennes i kommune-styret før den kan igangsettes. Med forbehold om eventuelle innsigelser og vanskeligheter antar kommunen oppstart i løpet av 2024.

Nora Hoff er operativ kontaktperson for kommunen frem til midten av september, og en ny person skal da utnevnes.

Flaskebekk 07.08.23, Jan Capjon

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram