IVK oppdatering #17 (oppsummering)

IVK utvalgets arbeid 2023/24.

Utvalget har hatt møter og løpende kommunikasjon med kommunen i løpet av 2023/24.
Referat fra møtene og noen aktuelle saker er lagt ut på velets hjemmeside under IVK-fanen.

Et utvalg av behandlede og pågående saker:

  1. Forprosjektet for reguleringen av Flaskebekk er gjennomført av kommunen i samarbeid WPS a.s i Sarpsborg. Et fyldig referat ligger ute på hjemmesiden (#11). Planen skisserer hvordan arbeidene skal struktureres og gjennomføres, først i Flaskebekkveien og dernest i Øvreveien. Oppsittere til eiendommene må først vurdere hva som er hensiktsmessige løsninger for tilkopling til VA-ledningene (individuelle eller sammenkoplede). Så må de som skal samarbeide slå seg sammen i lag og prosjektere hver løsning for seg. I Nordveien blir det nødvendig å vurdere felles løsning for tilkopling i sydenden av bakken.
  2. Orienteringsmøte: IVK-utvalget presenterte planen med detaljer på orienteringsmøte på Tangenten 12.9, som var organisert av styret. Referat ligger på hjemmesiden (#13).
  3. Anbud og omfang av arbeider: Kommunen har utarbeidet grunnlaget for anbudsinnhenting fra entreprenører. I den forbindelse har IVK-utvalget tatt opp spørsmål om hva som bør tas med i anbudet. Kommunen har svart at deres oppgave er å få anlagt vann og avløp – ikke tilknyttede muligheter for å få bedret den totale strukturen, som f.eks. overvannssikring og opprensing i strøm- og kommunikasjonsnettet. Da dette er oppgaver av stor interesse for velet har vi bedt om å få prinsippløsninger og kostnader utredet, slik at det kan vurderes inkludert i arbeidene og diskusjoner om hvordan kostnader eventuelt skal fordeles. Kommunen har så laget en utredning om overvannssikring, som ligger på hjemmesiden (#16) og som nå er inkludert i anbudsunderlaget. Kommunen har forberedt velet på at deler av kostnadene eventuelt må belastes dem, men diskusjonen om fordeling er skjøvet frem i tid.
  4. Opprenskning av ledningsnettet: Spørsmålet om opprenskning av ledningsnettet med (kostnadsbesparende) nedgraving av kablene mens VA-grøftene er åpne er svært aktuelt. Kommunen er i utgangspunkt imøtekommende mht. kommunikasjonsnettet, men restriktiv mht. strømnettet. Det er nå igangsatt diskusjoner med kommunikasjonsaktørene (Telenor, Telia) om muligheter á la gjennomførte løsninger i Øvre utsiktsvei, samt utredning av eventuelle muligheter for strømnettet. Disse utredningene vil pågå utover i inneværende år.
  5. Nordveien: Spørsmålet om en eventuell sjøledning for VA fra Nordveien ble tatt opp i et video-møte organisert av oppsitterne i januar 24. Kommunen var åpne for å vurdere dette, og dersom det skulle være aktuelt burde det utredes tidlig pga. nødvendig planleggingstid. Etter en diskusjon ble det avklart at en nedgravet ledning nordover vil være nødvendig i alle fall pga. behov for selvfall til en pumpestasjon, og da vil forlengelse av grøften sydover være enklere og rimeligere enn en sjøledning. Det skal nå vurderes en mulig trasé. (Ref. #15).
  6. Oppstart graving: I kommunikasjon med kommunen har det nå fremkommet at planlagt oppstart for gravearbeidene, som var høsten 2024, må utsettes til våren 2025. Grunnen er at de har fått presserende rehabiliteringsarbeider på ledningsnettet tilknyttet Vardeveien og at de ønsker å oppgradere tilkoplinger ved Flaskebekk-rundkjøringen før oppstart.

J. C.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram