Forsiden

Reguleringsgruppa i Flaskebekk vel

Reguleringsgruppens medlemmer
Inge Olav Fure (leder) mobilnr. 92 20 22 05
Inge Olav Fure, Ingun B. Amundsen (engasjert arkitekt),Ole Krogness, Bjørn Olaf Bratz jr og Tom Senstad. (Foto Birger Libell)
Inge Olav Fure, Ingun B. Amundsen (engasjert arkitekt),Ole Krogness, Bjørn Olaf Bratz jr og Tom Senstad.
Velet ønsker å regulere området for å sikre atområdets helhetlige karakter og kultur-historiske verdi tas vare på i framtiden. Velets medlemmer har gjennom vedtak på general-forsamlinger gitt bred tilslutning til dette. Retning for reguleringsarbeidet skal være spesialområde bevaring.

Styret har derfor etablert en egen gruppe som jobber for at Flaskebekk blir regulert i.h.t. avstemningsresultatet fra ekstraordinær generalforsamling 20. september 2005.


Ta kontakt med gruppens medlemmer eller send en e-post.


DOKUMENTOVERSIKT FOR REGULERINGSARBEIDET
(klikk på dokument for link)

 

 


Diskusjonsforum for regulering av Flaskebekk

Siste nytt

23. sep 08
Politisk behandling av planen har startet. Refuleringsplanen ble presentert til kommunen Planutvalg

20. sep 08
Reguleringsgruppen har fått en nytt mandat fra styret. Gruppens medlemmer er som før med unntak av Tom Senstad.

14. juli 08
Reguleringsforslag ble overlevert til Nesodden kommune 10. juli. Se senter av dokument- oversikten

28. mai 08
Reguleringsforslag ble vedtatt med 90% flertall på ekstraordinær generalforsamling. Se også "Amta" reportasje fra 30. mai.

18. mai 08
Nytt reulerings-forslag og kart lagt ut. Skal behandles på ekstraord. gen.fors. 28. mai.

20. april 08
Nytt regulerings-forslag og kart er lagt ut.

10. april 08
Lagt ut Regulerings-gruppens kommentarer etter siste orienteringsmøte 26-03-08.

13. mars 08
Nytt regulerings-forslag og kart er lagt ut. Det vil bli holt orienteringsmøte på Samfunnshuset 26. mars kl 1900.

7. jan 08
Høringsuttalelser fra styret lagt ut. Sjekk "Annet" på dokumentoversikten.

(Høst 07)
Vi venter i spenning på ny informasjon fra Regulerings-gruppen

(28. mai 07)
Det nedlegges mye arbeid for å få fram et fullstendig forslag til regulerings-plan. I tillegg til Regulerings-Verkstedene og andre kommunikasjonskanaler med eiere og beboere, har vi løpende dialog med kommunen og fylkes-kommunen. Vi ser at vi vil trenge litt mer tid enn opprinnelig antatt. Det var også et ønske om dette på siste Regulerings-Verkstedet. Dette betyr at saken ikke kommer opp på generalforsamlingen i juni, men først etter sommeren. Denne forskyvningen av behandlingstidspunkt er nødvendig for å sikre en best mulig plan. Samtidig har det liten eller ingen betydning for den politiske behandlingen av planen. Det vil bli gitt en redegjørelse for status i arbeidet på vellets ordinære generalforsamling i juni.

(10. mai07)
Referat fra regulerings-verksted #3 er lagt ut

(1. mai-07)
Nå foreligger et forslag til reguleringsplan for Flaskebekk! Planen består av Regulerings- bestemmelser, et Reguleringskart og et Skiltkart. I dette dokumentet har vi forsøkt å fange opp alle de forhold som må og bør reguleres, offentlig krav, innslipp fra Regulerings-Verkstedene og fra eposter og direkte kontakt med dere som bor eller eier eiendom inne regulerings-området. Det er viktig å huske at dette er en minimumsplan og at det derfor er forhold som vi har valgt å ikke gå nærmere inn på. Det er også en plan for å etablere et spesialområde bevaring. Dette har også hatt noen konsekvenser for hva planen omhandler og hva den ikke om-handler. Vi tar også forbehold om at det på dette tidspunkt i prosesen kan være feil eller mis-forståelser som må rettes opp.Planen vil bli presentert og diskutert på ReguleringsVerksted nr 3 førstkommende lørdag kl 13 på Tangenåsen ungdomsskole. Du kan gi dine innspill der. Du kan også sende epost til reguleringsgruppen og komme med dine kommentarer. Sender du spørsmål skal vi svare så langt vi er i stand til. Kommer det mange spørsmål er det mulig at vi velger å "samle opp" noen dager. Etter Regulerings-Verkstedet førstkommende lørdag vil planen bli gjennomgått og justert på ny. Planen skal også diskuteres videre med Nesodden kommune og Akershus fylkes-kommune. Endelig forslag vil bli lagt fram på Flaskebekk vels generalforsamling i juni. I mellomtiden håper vi planen vil bli livlig diskutert på Flaskebekk!

(18 april-07)
Etter flere oppfordringer har det nå blitt opprettet et "diskusjonsforum for regulering av Flaskebekk". Videre har referat fra regulerings-verksted nr. 2 blitt lagt ut.

(19 mars-07)
Forslag til diskusjons- tema til verksted 20. mars er lagt ut (se dok oversikt 2. Reg.forslag)

(4 mars-07)
Kulturminne-registreringen
Som de fleste vil huske hadde Flaskebekk besøk av to hyggelige damer fra Kulturminne-kompaniet i desember i fjor. De utførte en kulturminneregistrering av området. Dels var dette en oppdatering av SEFRAK-registreringen fra 1970-tallet. I tillegg ble også alle andre bygninger registrert. Dette er en nød-vendighet for å kunne regulere området. Dette har blant annet resultert i ca 1000 fotos. I tillegg er det utarbeidet en rapport og en tabell. Skulle du finne feil i tabellen, ber vi deg si fra til oss. Vi arbeider med måter å publisere deler av fotografiene på. (se dok. oversikt under)