Oppsummering av møte i plan- og byggesaksutvalget 15.12.20

Merete Varøystrand har skrevet en oppsummering av møte i plan- og byggesaksutvalget 15.12.20.

Områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand ble behandlet i Plan- og byggesaksutvalget den 15.12.2020. Kommunens administrasjon presenterte en revidert plan som er omforent med fylkeskommunen og fylkesmannen og tar hensyn til innspill fra politikerne gitt i sist møte. Administrasjonen presiserte at planen er strukket til det ytterste med tanke på grad av utvikling som fylkeskommunen kan akseptere. Fylkeskommunen har muntlig gitt sin tilslutning til planen. De vil ikke komme med innsigelser så lenge innholdet i planen ikke blir endret. Administrasjonen opplyste om at endringene i planen er såpass omfattende at planen må sendes ut på ny høring.

Områdeplanen presentert av kommunens administrasjon kan kort oppsummeres slik:

 • Grensen for 100- metersonen er justert i henhold til Statens kartverk. Tidligere grense på plankartet var feil. Det får konsekvenser for noen av eiendommene på nedsiden av Flaskebekkveien. Det tillates ikke tiltak innenfor 100-meter sonen, ref. Plan- og bygningsloven.
 • Det er skilt mellom LNFR spredt og LNFR. LFNR spredt (LS) er benyttet som betegnelse på LNFR- områder hvor det i dag er bebyggelse. Det tillates tilbygg på inntil 5m2 for å etablere bad. I LNFR (L) tillates det ikke tiltak.
 • Området som tidligere var benevnt som KBF heter nå BAA, men det er fortsatt kombinert bolig- og fritidsbebyggelse det er snakk om. Med unntak av området BFS 01 og noen få eiendommer øverst i Øvreveien, er det lagt hensynssone 570 på hele BAA. Det er skilt mellom hensynssone 570_01 og 570_02, hvor _02 har strengere restriksjoner på grunn av større bevaringsverdi. Ubebygde tomter under 1000m2 tillates ikke bebygd. Nybygg og konvertering på eiendommer større enn 1000m2 krever detaljregulering. Mindre tiltak som tilbygg, garasje og anneks på inntil 20m2 kan tillates uten detaljregulering. Samlet BYA skal ikke overstige 16%. Det tillates ikke påbygg (bygge på i høyden). Deling av eiendommer tillates ikke.
 • Det ble gjort oppmerksom på at Flaskebekkveien 68 er angitt som LNFR (L) på plankartet. Fylkesmannen behandler en klagesak vedrørende denne eiendommen. Utfallet av klagesaken vil avgjøre om eiendommen kan bebygges eller ikke. Plankartet vil bli endret i henhold til utfall i klagesaken.
 • Parkering er ikke løst og vil ikke bli tatt stilling til i områdeplanen. Flaskebekkveien er fylkesvei, og på nåværende tidspunkt ønsker ikke kommunen å overta veien.

Den reviderte planen vil i praksis gi likebehandling av alle byggbare eiendommer, samt at det er åpnet opp for konvertering av fritidsboliger der forholdene ligger til rette for det. Ved å kreve en detaljregulering av eiendommer som vurderes utviklet, sikrer man en faglig gjennomgang av relevante problemstillinger i området. Dokumentasjonen som kreves i en detaljregulering er ikke stort mere enn man kan forvente ii en vanlig byggesak i et sårbart område som Flaskebekk. Man sikrer også at fylkeskommunen får anledning til å uttale seg i byggesakene, noe som vil være positivt med tanke på den faglige kompetansen de besitter når det gjelder bevaring av kulturmiljø.

Med AP i spissen la noen av de politiske partiene fram et fellesforslag om å sende planen tilbake til administrasjonen. Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer (SV, MDG og Rødt) og innholdet var som følger (ordrett gjengitt):

 • Det endres krav fra detaljregulering til stedsanalyse for enkelt-tomter.
 • Det utarbeides en Stedsanalyse-mal for bruk for innbyggerne
 • Øvreveien 42 skal innarbeides i tråd med tidligere vedtak.
 • Flaskebekkveien 68 omgjøres til BAA og innarbeides i tråd med tidligere vedtak
 • Tomter som kan deles må angis i planen
 • Eiendommene som nå blir berørt av grensejusteringen av 100-metergrensen gis en skravering som gir mulighet til å gi godkjenning på grunnlag av spesifikke krav. Tomtene kan gis byggetilatelse under disse vilkår: ….
 • Vern gjennom bruk-veilederen som kommer 18.12.2020 innarbeides i planverket
 • Begrensningen på 5 m2 på påbygg oppheves og påbygg tillates, men redegjøres for i krav om Stedsanalyse
 • P&B-utvalget informeres løpende om endringene som innarbeides i planen
 • Andre opplysende tiltak som kan gjøre planen lett forståelig for de berørt

Med dette foreslår de å øremerke og gi to enkelteiendommer i området særbehandling. De ønsker å åpne for deling av eiendommer, noe som vil påvirke kultur- og naturmiljøet, samt øke trafikkbelastningen i området. De foreslår å tillate bygging innenfor 100-metersonen, noe som er i strid med Plan- og bygningsloven §1-8 andre ledd. Det framgår av teksten at de ikke forstår forskjellen mellom tilbygg og påbygg. Planen slik den foreligger, tillater tilbygg inntil 20 m2. Innenfor 100 metersonen tillates tilbygg på 5 m2 for å bygge bad. Planen tillater ikke påbygg (bygge i høyden).

Dette betyr at behandlingen av områdeplanen nok en gang blir utsatt. Forslaget som politikerne har fremmet vil mest sannsynlig ikke bli godkjent av fylkeskommunen og fylkesmannen. Representanten fra Venstre framla et mulig scenario; saken går til mekling og avgjøres av departementet hvis partene ikke blir enige.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram