Oppsummering - Møte i Plan- og byggesaksutvalget 07.01.20

Merete Varøystrand har skrevet en oppsummering fra møtet i Plan og og byesaksutvalget 7. januar 2020. Det kan se ut som behandlingen av reguleringsplanen for Flaskebekk og Sjøstrand vil trekke i langdrag da politikerene går imot rådene til administrasjons faginnstans, fylke og kommuneplanen. Det er sannsynlig at fylket vil gå imot den innstillingen som nå kommer på høring og da starter en ny, og muligens langdrøy, prosess for godkjenning. Her er Meretes oppsummering;

Områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand var oppe til behandling i Plan- og byggesaksutvalget tirsdag 07.01.20. Formålet med møtet var å gjennomgå revidert innhold i planen, samt vedta å legge den ut til 2. gangs høring.

På bakgrunn av vedtak fattet i Plan- og teknikkutvalget i september 2019, har administrasjonen utarbeidet en utredning av ubebygde eiendommer som er større enn 1000m2, totalt 5 eiendommer, 4 på Flaskebekk og 1 på Sjøstrand. Utifra ett sett med kriterier, hvor hensynet til sikkerhet og beredskap har veid tyngst, har administrasjonen og kommunedirektøren kommet fram til at det er kun 2 eiendommer som kan tillates utbygd, begge på Flaskebekk, Flaskebekkveien 79 og 84. Administrasjonen og kommunedirektørens forutsetning for å tillate utbygging på disse 2 eiendommene, er at Statens veivesen innfører parkeringsforbud i Flaskebekkveien. Et parkeringsforbud utløser behov for parkeringsplass for de 9 eiendommene på nedsiden av Flaskebekkveien som ikke har adkomst til egen eiendom. Det har vært vurdert å bruke hele eller deler av eiendommen i Flaskebekkveien 68 (tennisbanen) til dette formålet.

Administrasjonen hadde til møtet utarbeidet 2 alternative innstillinger.
Alternativ 1 var å legge ut planen med dens bestemmelser slik det framgår av saksframlegget. Alternativ 2 var lik alternativ 1, men med en tilføyelse om at kommunen skulle gå i dialog med Statens veivesen om parkeringsforbud i Flaskebekkveien, og at eiendommen i Flaskebekkveien 68 (tennisbanen) skulle vurderes som felles parkeringsplass for de 9 eiendommene på nedsiden av veien.
Begge alternativene tok hensyn til tidligere innsigelser fra overordnede myndigheter og ønsket om bevaring av Flaskebekk, og tillot ikke utbygging, med unntak av de 2 nevnte eiendommene.

Oppsittere av ubebygde eiendommer har lobbet aktivt for å påvirke Plan- og byggesaksutvalget. Medlemmer i utvalget fremmet i møtet forslag om å ta ytterligere 2 eiendommer, Øvreveien 42 og Flaskebekkveien 68, inn i planen og tillate bygging på disse. Sistnevnte er under 1000m2 og er ikke 1 av de 5 eiendommene som ble utredet.

I tillegg fremmet utvalget forslag om å ta inn igjen reguleringsbestemmelsen som ble drøftet og vedtatt i september. Bestemmelsen er som følger:
«5.1.1 Kombinert formål – bolig/fritidsbebyggelse, KBF01 – 15
Ubebygde eiendommer kan som utgangspunkt ikke bebygges. Det tillates som utgangspunkt ikke nye bygg, tilbygg eller påbygg på bygninger på eiendommene. Utbygging av eiendommer kan likevel unntaksvis tillates dersom søker dokumenterer at utbyggingen ivaretar verneverdig bygningsmasse og installasjoner, og for øvrig ikke medfører inngrep av betydning i områdets verneverdige karakter. Søknad om omsøkt tiltak skal inneholde skriftlig begrunnet vurdering av sakkyndig med dokumentert antikvarisk kompetanse.»

Høyre fremmet også forslag om å regulere Øvreveien med bredde 3,5m. Dette vil rasere hager, stakittgjerder og portstolper og undergraver bevaringshensynet.

Ved votering ble administrasjonen og kommunedirektørens innstilling nedstemt, men det ble vedtatt at administrasjonen skal gå i dialog med Statens vegvesen om parkeringsforbud i Flaskebekkveien. Forutsetningen for evt. parkeringsforbud er at det finnes egnet parkeringsareal for følgende ni eiendommer uten biladkomst til egen eiendom: Gnr. 2 bnr. 230, 231, 266, 218, 215, 229, 167, 134 og 377.
Forslaget om å tillate utbygging på 4 ubebygde eiendommer ble vedtatt, Flaskebekkveien 68, 79 og 84, samt Øvreveien 42. Det kreves detaljregulering før utbygging.
Reguleringsbestemmelse 5.1.1 Kombinert formål- bolig/ fritidsbebyggelse ble vedtatt.
Forslaget om veibredde 3,5m i Øvreveien ble nedstemt.

Nok en gang trosser politikerne administrasjonen og kommunedirektørens faglige råd og setter hensynet til private interesser foran fellesskapets beste.
Innholdet i reguleringsbestemmelse 5.1.1 vekker bekymring. Bestemmelsen uthuler hensynet til bevaring. Byggesaker vil bli behandlet etter skjønn og behandlingen vil i stor grad være avhengig av hvilke politikere som sitter i Plan- og byggesaksutvalget, samt hvor god du er til å lobbe i forkant av møtene. Det paradoksale i utvalgets vedtak, er at det stilles krav om detaljregulering av de 4 spesifikke eiendommene, samtidig som man åpner opp for utbygging og tiltak på alle andre eiendommer innenfor KBF, da med et mye lempeligere krav.

En annen følge av utvalgets vedtak, er at det mest sannsynlig vil komme innsigelser fra overordnede myndigheter, slik som det gjorde ved 1. gangs høring. Områdeplanen vil da bli ytterligere forsinket, og beboerne vil måtte vente enda lenger før de får vann og avløp.

Vedtaket om å tillate utbygging på Flaskebekk er i strid med kommuneplanens arealdel, samt gjeldende lovverk. Kommuneplanens arealdel tillater ingen utvikling av området. Kunnskapen om manglende sikkerhet og beredskap tilsier at det ikke bør bygges nye boliger i området.

Alle oppfordres til å studere oppdatert plankart og dokumenter på kommunens hjemmside. Varsel om 2. gangs høring og frist for å komme med innsigelser, vil bli sendt ut til beboerne.

Mvh Merete

Lenke til kommune TV hvor du kan se opptak av møtet.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram