Vedtekter Flaskebekk Badstuelag per 23. mars 2010

Flaskebekk Badstuelag er et andelslag underlagt Flaskebekk Vel, hvis formål er å bruke, drifte, betale og vedlikeholde badstuelokalene på Nordre Flaskebekk brygge og å gi et badstuetilbud til alle som disponerer eiendom eller bor innen Flaskebekk Vels område, uavhengig av tilknytning til Badstuelaget.
Laget skal ikke opparbeide seg mer penger enn nødvendig for å sikre drift og utvikling av badstuen og eventuelle badefasiliteter.

§ 1. Andelseiere og brukere
 1. Det utstedes 40 andelsbrev i Badstuelaget. Alle som disponerer eiendom eller bor innenfor Flaskebekk Vels grenser kan bli andelseiere i badstuen.
 2. Et andelsbrev koster kr.2.000,- og regnes som et familieandelsbrev.
 3. Badstuelaget kan i samråd med vellets styre beslutte å utstede flere andelsbrev.
 4. Medlemmer av Flaskebekk Vel kan benytte badstuen selv om de ikke er andelseiere.
 5. Alle brukere skal følge gjeldene regler for bruk av badstuen som finnes på Flaskebekk Vels nettsider og i badstuen, samt de forpliktelser som lagets vedtekter til enhver tid bestemmer.

 

§ 2. Andelseiers rettigheter og ansvar og opphør av eierskap

 1. En andelseier har rett til å ta med gjester i badstuen.
 2. Andelseier har plikt til å dekke sin andel av et eventuelt årlig underskudd i andelslaget, som fastsettes etter avregning etter hvert kalenderår.
 3. Det skal føres en loggbok over bruken, slik at strømutgifter, etc kan fordeles forholdsmessig ut fra bruk.
 4. Andelseier kan selge sitt andelsbrev videre til enhver som har rett til å eie andel. Andelseier kan også ved skriftlig henvendelse til Badstuelagets styre frasi seg andelen med alle videre rettigheter og forpliktelser, mot å betale sin forholdsmessige årsandel av eventuelle forpliktelser etter 2 b.
 5. Ved eventuelt grovt eller gjentagende mislighold av badstueregler eller vedtekter kan Badstuelagets styre ekskludere et andelsmedlem. Medlemmet har anledning til å selge sin andel i en periode på fire uker fra eksklusjonsvedtaket. Dersom salg ikke er gjort innen den tid, tilfaller andelen Badstuelaget uten refusjon til det ekskluderte medlemmet.

 

§ 3. Eiendom og bruksrett/drift- og vedlikeholdsansvar

 1. Flaskebekk Badstuelag er underlagt Flaskebekk Vel, som et organ for badstuedriften.
 2. Bryggehuset eies av Flaskebekk Vel, mens Badstuelaget eier badstueinstallasjonen.
 3. Badstuelaget har bruksrett til bryggehuset med badstuen så lenge laget består.
 4. Badstuelaget er ansvarlig for vedlikehold av badstuen og de deler av bryggehuset som er knyttet til badstuedriften.
 5. Flaskebekk Vel er ansvarlig for forsikring av bygningsmassen med installasjoner/løsøre, og for vedlikehold av bygningsmasse som går ut over badstuedriften.

 

§ 4. Badstuelagets årsmøte

 1. Badstuelagets øverste organ er Årsmøtet, som skal avholdes en gang i året, eller når Badstuelagets styre eller minst ti andelseiere ber om det.
 2. Årsmøtet vedtar saker om vedlikehold, investeringer og økonomi.
 3. Hver andelseier har én stemme. Om noen familier eller husstander skulle eie flere andeler, gir dette likevel kun én stemme.
 4. På årsmøtet stiller også representant for Flaskebekk Vel med stemmerett.
 5. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
 6. Årsmøtet velger Badstuelagets styre, som står for effektuering av Årsmøtets bestemmelser, alminnelig drift, nøkler, badelister, anmodning om utleie og utleiepris, etc.
 7. Styrets sammensetning og størrelse avgjøres på årsmøtet.

 

§ 5. Annen bruk badstue og bryggehus.

 1. Velets og badstuelagets medlemmer kan søke om å benytte badstuen til spesielle arrangementer, så lenge dette ikke går ut over badstuens primære formål eller er til unødig sjenanse for nabolaget.

 

6. Opphør av badstuelaget

 1. Hvis badstuelaget skulle opphøre, tilfaller alle dens eiendeler Flaskebekk Vel.
 2. Overskytende økonomiske midler faller tilbake til andelseierne.
Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram