REFERAT FRA STYREMØTE I FLASKEBEKK VEL
ONSDAG. TIRSDAG 28 AUGUST, 2007 KL.19.30

 

Tilstede: Ivar Reinvang, formann, Birger Libell, sekretær, Astri Løvaas, styremedlem, Truls Grønneberg, styremedlem

Fraværende: Ole Tandberg

 

1. Orientering fra forrige møte.
Formannen orienterte.


2. Kopier av saker fra Nesodden Kommnune
Til orientering, div. byggesaker ble fremlagt.


3. Utbyggingen i Jørgen Berners vei
Astri Løvaas forespør aktuelle personer som kan holde seg orientert om utbyggingen i Jørgen Berners vei.

Vedtak: 
Styret bifaller initiativet, og gruppen skal rapportere til styret. Bare styret skal holde skriftlig kontakt med kommunen.


4. Utrasing i Vardeveien (orienteringssak)
Regnværet i sommer har forårsaket utrasing av stein. Beboerne har engasjert seg i et nytt veilag. Eventuelle utgifter kan muligens deles med Sjøstrand Vel. Staten Veivesens opprydding i grøftevann har gjort vondt verre. Styret har tidligere sendt brev til Veivesenet uten å få svar.

Vedtak: 
IR følger opp denne henvendelsen til fylket og  kommunen.


5. Behov for informasjon om veilag – kfr mail fra Inge Brekke
Det er på det rene at ikke alle grunneiere er klar over sitt ansvar for vei.

Vedtak: 
Truls kontakter grunneiere for å finne ansvarlige i de forskjellige veilag.


6. Medlemsregister – kfr mail fra Fredrik:  Rydde opp i medlemslistene.
Vedtak: 
Toril Bjorg, som tidligere har vært sekretær i vellet på tar seg å finne riktige mailadresser til velmedlemmene.  Epostadrssene bør ligge  tilgjengelig på vellets websider, men med sikring mot automisk kopiering. (f. ex. mappe med passord)


7. Hvem er medlemmer i vellet?
Vedtak:
Toril Bjorg påtar seg å oppdatere medlemsregisteret. De som ikke er med i denne listen, når den er ferdig, må søke styret om medlemsskap.


8. Program for offisiell åpning av brygga – samarbeid med promenadelaget
Det er ønskelig at Promenadelaget tar ansvaret for Flaskebaren den 5. september i som også er en offisiell  åpning. Invitasjon til vellets medlemmer besørges også av Promenadlaget.

BL kontakter Petter Schjeldrup.

 
9. Forberedelse til møte med reguleringsgruppa
Styret skal ha møte med Reguleringsgruppen snarest.

Birger Libell (sekretær)