REFERAT FRA STYREMØTE I FLASKEBEKK VEL
HOS IVAR REINVANG ONSDAG. 23.10 2007 KL.20.00

 

Tilstede:

Ivar Reinvang, formann
Birger Libell, sekretær
Ole Tandberg, kasserer
Astri Løvaas, styremedlem
Truls Grønneberg, styremedlem

 

1. Orientering fra formannen.
Vi betaler søppelavgift for stativ på Søndre brygge.  Søppelstativet tas inn for vinteren, det samler søppel selv uten pose. 

Vedtak: 
IR tar saken.


2. Medlemsliste
Ole Tandberg har laget en fullstendig liste over medlemmer. Velområdet inklusive grenseområder omfatter 130 eiendommer. Økonomien gir grunn tilbekymring, og man ser en tendens til at medlemmer betaler hvert annet år.

Vedtak:
-
Brev med påminnelse for 2006-2007 utarbeides.
- Appell om innbetaling for 2007-2008 sendes ut sammen med Høstbrevet og legges ut på hjemmesiden


3. Overvann i Flaskebekkveien
Det er sendt brev til ansvarlig instans, Mesta. Det har p.t. ikke kommet svar.

Vedtak: 
Styret avventer svar.


4. Utbyggingen i Jørgen Berners vei
AL fortsetter personlig kontakt med berørte parter.

Vedtak: 
Styret avventer.


5.Reguleringsplanen.
Styret har hatt et møte med reguleringsgruppa, og avventer nytt utspill til Høstbrevet.

Vedtak: 
Styret avventer.


6. Økonomisk status
Vellets inntekter er ca 60 000 p.a. Vi betaler 40 000 til lån. Bufferen er oppbrukt til Søndre brygge, og styret har ikke midler å fordele.

Vedtak:
OT kontrollerer det endelige regnskapet etter bryggeprosjektet. Styret må inntil videre  utvise den største forsiktighet med å bevilge midler.

7. Utrasing i Vardeveien
IR har vært på møte med Sjøstrand vel. Beboere i Vardeveien vil danne eget veilag. Vardeveiens problemerer avhengig av  det som gjøres med Flaskebekkveien. Brev blir sendt kommunen fra begge vellene. Veilaget varsler om at de vil søke bidrag til utbedring fra begge vel.

Vedtak: 
Styret avventer situasjonen. Ingen søknad er mottatt.


8. Veilag
Søknad fra Strandpromenaden Veilag ved Inge Brekke om støtte til legging av rør. Brekke etterlyser også styrets  formelle godkjenning av Nordre Strandpromenaden veilag.

TG har undersøkt aktiviteten  i veilagene:

- Nordveien har ikke lenger aktivt veilag.Lampepusserveien har et løselig veilag.
- Sydveien er drevet på initiativ.
- Torvbakke-laget er aktivt.
- Øvreveien har et sporadisk veilag i de deler som ikke er asfaltert.

Vedtak: 

Styret har ikke anledning til å behandle søknader om bidrag inneværende år pga den økonomiske situasjon. IR og TG svarer skriftlig til Strandpromenaden Veilag.


9. Stoff til nettsidene.

Vedtak:
-
Vi furnerer Meltzer med så mye som mulig.
- Informasjon om kontigent. OT
- Veivedikehold og veilag. IR og TG lager forslag til informasjon


10. Organisering av Flaskebar
Det er vanskelig å finne frivillige til å organisere Flaskebaren.

Vedtak:
AL tar kontakt med mulig bartendere. Liste blir satt opp blant deltagere i neste flaskebar (om  vi får det til) av IR og TG. Vi annonserer etter ivrige ildsjeler til organisering av Flaskebar på websiden. Ansvar BL


11. Eventuelt
Styret har mottatt arealplanforslag for Nesodden og vellet er høringsinstans. Flaskebekk er  ikke berørt i planen.

Birger Libell (sekretær)