REFERAT FRA STYREMØTE I FLASKEBEKK VEL
TIRSDAG 19.02 2008 KL.19.30

 

Tilstede:

Ivar Reinvang, formann
Birger Libell, sekretær
Ole Tandberg, kasserer
Astri Løvaas, styremedlem
Truls Grønneberg, styremedlem

 

1. Saker fra Promenadelaget.
De ber om at styret i samarbeid med Promenadelaget fastsetter dato for vårdugnad og tilbyr seg å organisere dugnaden. Styret foreslår lørdag 26 april, og formannen tar det videre med Promenadelaget.

Det er behov for en bedre organisering av flaskebarer. Promenadelaget har hatt ansvaret for de fleste flaskebarer i 2007 , men vil ha en annen ordning i  år. Astri Løvaas kontakter de som har skrevet seg på liste over ansvarlige i vår og minner om saken. Det er ellers ønskelig med en bar-koordinator og en standard prosedyrebeskrivelse for anvarlige. Styret forbereder annonsering etter bar-koordinator på web-sidene. Øvrige forslag om tiltak på Søndre og Nordre brygge vurderes positivt og følges opp med Promenadelaget, mulighetene begrenses av velets økonomi. Forslag om en snilekrigaksjon er positivt og utforming kan overlates en aksjonsgruppe.Øvrige detaljer tas opp muntlig med Promenadelaget.


2. Flaskebekkveien
-er i behov av akutt utbedring og en plan for vedlikehold. Styret kontakter Statens Vegvesen og etterlyser handling.


3. Økonomi og medlemsregister
Det er registrert 67 betalende medlemmer i 2008, mens det er i alt 94 som har betalt kontingent i enten 2007 eller 2008 og som dermed har gyldig medlemskap.  I tillegg til kontingent er det mottatt 6250.- i bidrag til reguleringsplan. Med utgifter til nedbetaling av lån må velet begrense virksomheten til det nødvendige minimum. Det sendes en påminnelse om kontingent til de som ikke har betalt i 2008.


4. Forberedelse til møte med reguleringsgruppa.
Styret har mottatt et revidert utkast til reguleringsplan og skal ha et diskusjonsmøte med reguleringsgruppa før forslaget legges ut offentlig. Styret og reguleringsgruppa vil også bli enige om videre framgangsmåte for orientering til velet og behandling av saken.

Birger Libell (sekretær)