REFERAT FRA STYREMØTE I FLASKEBEKK VEL
Onsdag 23.4.2008 KL.19.30

Tilstede:
Ivar Reinvang, formann
Birger Libell, sekretær
Ole Tandberg, kasserer
Astri Løvaas, styremedlem
Truls Grønneberg, styremedlem


Møte med reguleringsgruppa.
Fra reguleringsgruppa møtte Inge Olav Fure og Bjørn Olav Bratz.  Det var en åpen diskusjon om gjenstående vanskelige punkter i reguleringsforslaget og muligheter for å komme fram til formuleringer som flest mulig velmedlemmer kan slutte seg til. Styret vil be om et snarlig møte med advokat Zimmermann for å invitere til samarbeid om å løse gjenstående problemer.


Støtteerklæring til reguleringsgruppa fra styret
Støtteerklæringen som er lagt ut på velet hjemmeside ble på grunn av en kommunikasjonssvikt sendt ut før alle styremedlemmer hadde fått uttale seg. Styreleder beklaget hendelsen. Ole Tandberg reserverer seg mot enkelte av formuleringene i erklæringen. 


Styrets videre behandling av reguleringsforslaget.
Det endelige forslaget fra reguleringsgruppa foreligger fortsatt ikke, og styret drøftet sin rolle i prosessen på prinsippielt grunnlag.


Henvendelse fra Bjerk om veilag.
Bjerk foreslår at styret nedsetter en arbeidsgruppe før kommende generalforsamling for å komme fram til en bedre modell for ansvarsfordeling mellom styre og lokale beboere. Styret anser ikke at vi har kapasitet til å følge opp denne saken og ønsker å overdsende den til neste styre. Styreleder informerer Bjerk


Eventuelt
Dugnad avholdes lørdag 26.4. organisert av promenadelaget. Nytt styremøte holdes 30.4. dersom møtet med Zimmermann resulterer i nye momenter.