REFERAT FRA STYREMØTE I FLASKEBEKK VEL
Onsdag 23.4.2008 KL.19.30

Tilstede:
Ivar Reinvang, formann
Birger Libell, sekretær
Ole Tandberg, kasserer
Astri Løvaas, styremedlem
Truls Grønneberg, styremedlem


Reguleringsarbeidet
Formannen refererte fra møte med advokat Zimmermann og representanter for reguleringsgruppa 29.4. På møtet ble det uttrykt en gjensidig vilje til å finne løsninger på gjenstående problematiske formuleringer i forslaget til reguleringsplan. Styret mottok 30.4. forslag til formulering fra advokat Zimmermann og reguleringsgruppa foreslo i mail av 3.5. en alternativ formulering. På bakgrunn av disse og den omfattende belysning saken har hatt gjennom lang tid vedtok styret følgende forslag:

Vedtak: 
Styret anmoder reguleringsgruppa om å innarbeide følgende tillegg til reguleringsforslaget:

”Ubebygd eiendom i sone 2 og 3 som allerede er fradelt, men som har mindre areal enn minimum størrelse, kan bebygges hvis eiendommens størrelse, form og beliggenhet ligger til rette for det, og reguleringsplanens intensjoner (forøvrig) blir ivaretatt.”


Dato for generalforsamling.
Onsdag 28 mai fastsettes som dato for ekstraordinær generalforsamling med forbehold om at endelig forslag til reguleringsplan nå foreligger. Innkalling med dagsorden og forslag til vedtak må ta hensyn til pinsen.

Onsdag 18 juni fastsettes som dato for ordinær generalforsamling.

Datoene legges ut på velets hjemmesider.


Søppeltømming på Søndre brygge sommeren 2008
Viktor Myhre tilbys jobben for kr. 2 000.