REFERAT FRA STYREMØTE
i Flaskebe
kk vel 7. juli 2010

Tilstede: Anton Havnes, Svend Rand Hendriksen, Kjell Erik Bjerge, Fredrik Meltzer, Katja Marty Bye
Dato for møtet: 07.07.2010
Sted: Øvreveien 36, kl. 1930 - 2130

 1. Innkallelse
  Beslutning: - Godkjent

 2. Konstituering av styret
  Økonomisk status ble gjennomgått av styreformann.
  Beslutning:
  - Kjell Erik Bjerge ble utnevnt til kasserer og Katja Marty Bye utnevnt til sekretær.
  - Kasserer tar kontakt med tidligere formann for å klargjøre situasjon rundt momskompensasjon.
  - Formann og kasserer finne rut en ordning for tømming av postboks med jevne mellomrom
  - Referat fra hvert møte sendes Fredrik som legger ut på nettsiden
  - Fredrik tar kontakt med Birger for ev. utarbeidelse av Flaskepost vi kan sende ut til alle i velområdet

 3. Prioriteringer
  Beslutning:
  - Følgende er styrets prioriteringsoppgaver (ikke i prioritert rekkefølge):
  1. Reguleringsarbeid – Truls vil bli bedt om å orientere styret om sakens status
  2. Hjemmeside – oppdateres med riktig info
  3. Oversikt over veilag – Fredrik tar ansvar for å lage en oversikt
  4. Sosiale arrangement – dato for ulike arrangement ble satt – se underpunkt
  5. Trappa i Nordveien – Formann tar kontakt med DNB Nor vedr. Ansvarsforhold og med Nesodden kommune om traseen og eiendomsforholdene
  6. Nordre Bryggerhus – Fredrik og Kjell Erik tar ansvar for å snekre rundt karm
  7. Formidling til medlemmer viktigheten av å klippe/rydde langs tomter som grenser til vei

  - Følgende datoer og arrangement ble foreløpig bestemt:
  1. Bocciaturnering 14/7-2010
  2. Sommerfest 14/8-2010
  3. Dugnad 25/9-2010
  4. Fårikål for gutta 23/10-2010
  5. Vinterblot 18/12-2010
  6. Julegløgg 23/12-2010
  7. Akedag 5/2-2011
  8. Huskonsert – mars 2011
  9. Dugnad 23/4

 4. Andre oppgaver – fordeling av hovedansvar
  Beslutning:
  - Hjemmeside – ansvar Fredrik Meltzer
  - Sosiale arrangement – ansvar Katja Marty Bye
  - Kontakt med Reguleringsgruppa – ansvar Anton Havnes
  - Kontakt med kommunen, Nesodden Velforbund og andre instanser – ansvar Anton Havnes
  - Kontakt med Badstulaget – ansvar Fredrik Meltzer
  - Kontakt med veilag og promenadelaget og dugnadsansvarlig – ansvar Svend Rand Hendriksen
  - Utleie av bord og benker – ansvar Kjell Erik Bjerge
  - Søppeltømming på Søndre Flaskebekk Brygge – Anton Havnes forespør Torbjørn
  - Flaskebar (ordne liste med ansvarlige og påminne) – ansvar Fredrik Meltzer
  - Historisk materiale – ansvar Anton Havnes

 5. Organisering av Flaskebekk Boccia
  Beslutning:
  - Ansvar for å skaffe nok kuler – Katja Marty Bye
  - Innkjøp av drikke og mat/snacks + premie til voksne – Anton Havnes
  - Premier til barna – Katja Marty Bye
  - Svend, Anton og Fredrik møtes 12/7 kl. 19.00 for å forberede banen
  - Katja gjør ferdig invitasjon og sender til Fredrik som sender ut mail + publiserer på nett

 6. Sommerfest
  Beslutning:
  - Katja lager invitasjon og sender til Fredrik innen 12/7
  - Styret møtes 13/8 på Nordre for å frakte bord ca. kl. 20.00
  - Anton hører med Flaskebekk koret om de kan stille med et innslag

 7. Diverse
  Formann informerte om to søknader vedr. veistøtte som ble behandlet i forrige styret.
  Beslutning:
  - Styret bifalt tidligere vedtak
  - Følgende styremøtedatoer ble satt: 6/9, 11/10, 8/11, 6/12


Katja Marty Bye