REFERAT FRA STYREMØTE
i Flaskebe
kk vel 7. oktober 2010

Til stede: Svend, Fredrik, Anton
Meldt avbud: Katja, Kjell-Erik
Referent: Anton

Organisering av veilagene.
Svend forsøker å få oversikt over veilagene på Flaskebekk. Vi har ennå ikke en god oversikt over hvilke veilag som finnes, hvem som er leder i veilag, eller om det er opprettet veilag for alle veiene. Det har kommet e-post fra Trygve Steinert med forslag om at styret tar et bedre grep om organiseringen av veilag, vedtektene som gjelder for de enkelte lagene og hvordan Flaskebekkområdet er delt opp i lag.

Vedtak: Svend jobber videre med å få oversikt over veilagene, hvem som er leder, hvilke vedtekter de har og eventuelt andre forhold som er av betydning for driften av veilagene. Han skaffer også veiloven for å sikre at informasjonen om hva som forventes og kreves av veilag kan være tilgjengelig som informasjon på Flaskebekks nettside.

Skogen busstopp
Det er ennå ikke helt sikkert om bussholdeplassen blir tatt i bruk igjen etter at arbeidet med veien er ferdig. John Erik Bjerk har vært behjelpelig med å ta kontakt med veivesenet om saken. Han har fått greie på følgende:

Reguleringsplan sier at Skogen bussholdeplass skal flyttes lenger ned i dumpa, men det er litt dumt, siden avstand til Flb.-krysset blir så liten. Situasjon idag: Stoppet på vestsiden (mot Sunnaas) er og vil i fortsettingen bli brukt. Stoppet på østsiden ligger egentlig på “annenmanns eiendom”, men vil bli opprettholdt med mindre forandringer.
Min kilde: Trine Skjeveland, kommunens koordinator for VA-utbygging i området. Hun sa videre at det er Ruter som vil bestemme om de vil bruke  de tiltenkte plasser. Kommunen har bedt Ruter om et nytt busskilt, men det sitter visst langt inne. Antar det vil være fornuftig å spørre ut Ruter.

Vedtak: Anton snakker med John Erik Bjerk om han kan følge opp det gode arbeidet han har gjort og få noe mer opplysninger ut Ruter om deres planer for Skogen busstasjon. Hvis det trengs vil styret legge press der det trengs for å få bussholdeplassen intakt igjen, eventuelt ved å mobilisere folk i borettslagene og ellers som sokner til bussholdeplassen.

Utforming av høstbrev
Vi hadde en lengre diskusjon om vi skal ha Flaskeposten som papirutgave, eller om vi heller bør satse på å informere gjennom hjemmesiden. I det siste tilfellet vil oppslag på hjemmesiden måtte følger opp med e-post med lenke til informasjon som ligger på Flaskebekk.no. Det saken dreier seg om er hvilken kommunikasjonsstrategi Flaskebekk vel skal ha. Vi var enige om at det vil være en fordel å prioritere hjemmesiden. Det er imidlertid noe informasjon som må ut i papirformat: innkalling til generalforsamling. Det kan også være en fordel å gjøre ekstra tydelig oppmerksom på felles dugnader ved å legge informasjon om det i postkassene. Tilsvarende kan de som har ansvar for flaskebar informere via postkasse.

Vedtak: Fordi to av styrerepresentantene ikke var til stedet sendes saken på høring i styret. Det planlegges å ha materialet klart til en høstorientering innen utgangen av neste uke.

Reguleringsgruppens arbeid
Reguleringsgruppen har nå laget oversikten over kommentarene som ble sendt til kommunen i forbindelse med utkastet til reguleringsplan.

Vedtak: Reguleringsgruppen innkalles til neste styremøte (8. november) for å diskutere oversikten over kommentarene til reguleringsplanen og for å forsøke å identifisere særlig problemstillinger og utfordringer som kan oppstå i det videre arbeidet med reguleringen.

Søknad om midler til utbedring av Vardeveien
Det er mulig å søke om midler til veiutbedring via Nesodden velforbund. Kjell-Erik har vært i kontakt med Søgnhild Øsvold for å gå sammen med Sjøstrand vel om søknad. Anton snakket med henne på telefonen etter styremøtet. Hun venter på skjema for søknad fra Nesodden velforbund og undersøker med tidligere ledet for Sjøstrand vel om kostnadsoversikt som skal være utarbeidet tidligere.