REFERAT FRA STYREMØTE
i Flaskebe
kk vel 31. mai 2011

Tilstede: Anton Havnes, Svend Rand-Hendriksen, Katja Marty Bye, Kjell Erik Bjerge
Dato for møtet: 31.05.2011
Sted: Øvreveien. 36, kl. 20.00 -22.00

 1. Innkallelse
  Beslutning:
  - Godkjent

 2. Gjennomgang av årsberetning.
  Svend har sendt et brev til styrets medlemmer og ønsker på bakgrunn av hendelser ved årest dugnad, å trekke seg fra styret med virkning fra generalforsamlingen (ref. eget brev).
  Utkast til årsberetning ble gjennomgått.

  Beslutning:
  - Styret oppfordrer Svend til å revurdere sin avgjørelse og sitte 1 år til. Svend kommer tilbake til dette snarest.
  - Kjell Erik gjennomgår alle adresser/e-mail i samarbeid med en som har mer kjennskap til velmedlemmer slik at medlemslistene blir korrekte.
  - Det må nevnes at Strandpromenaden og trappene i Kleiva krever større oppgraderinger i nær fremtid. Anton fører dette inn.
  - Årsberetning ble vedtatt med nevnte endringer

 3. Planlegging av generalforsamling
  Styret tok en gjennomgang av ting som må forberedes til generalforsamling.

 4. Støtte til Strandpromenaden
  Søknad om økonomisk støtte på 10 000,- til Strandpromenaden veilag ble gjennomgått. Anton redegjorde for møte som ble gjennomført med styret, veilaget og Arnfinn Pedersen.

  Beslutning:
  - Styret tildeler Strandpromenaden veilag 10 000,- under forutsetning av at håndtering av overflatevann håndteres i samsvar med det som ble avtalt i møte med styret og veilag.

 5. Søknad badstulaget om ettergivelse av gjeld
  Badstulaget har søkt om ettergivelse av gjeld på 7798,-.
  Beslutning:
  - Gjelden ettergis når en plan for drift er lagt frem

 6. NBDS og salg av bryggene
  Anton orienterte om informasjon rundt salg av Søndre Brygge. Det hevdes av Truls at NBDS overdro denne bryggen til Flaskebekk Vel for 1,- 1987. Det eksisterer ikke noe dokument på dette hos NBDS.

  Beslutning:
  - Anton forhører seg med Bjerk eller sjekker sorenskriver for å finne frem til hvem som står oppført som eier og om det ev. eksisterer et dokument

 7. Eventuelt.
  Det er kommet brev Nesodden Velforbund om momskompensasjon
  Det er kommet brev fra Follo Ren om søppelkasser.
  Det ble diskutert rundt tema badehus og hvor uheldig det er at disse blir solgt uavhengig av husene på Flaskebekk. Dette er med på å øke ønske om ”privat” bruk av områdene rundt badehusene noe vellet ikke ønsker.

  Beslutning:
  - Kjell Erik sender inn papirer de trenger for å utbetale
  - Anton tar kontakt med Torbjørn og kommunen for å finne ut av søppeltømming på Søndre Brygge
  - Anton setter inn en en setning i årsberetning om badehusene og det understrekes på Generalforsamlingen viktigheten av at alle er velkomne ovenfor andre besøkende på Strandpromenaden.

Katja Marty Bye