REFERAT FRA STYREMØTE
i Flaskebe
kk vel 12. juli 2012


Saker

Til behandling; Styret konstituerer seg. Arbeidsfordeling. Ressurser
Diskusjon; Merete har skjøttet vervet som sekretær forrige år. Vi trenger en kasserer , jobben ingen vil ha. Merete er generøst villig til å ta jobben som kasserer.
Bjarte tar jobben som referent og sekretær.
Vi har veldig nyttige spesialkunnskaper samlet i styret i år. Merete forstår Reguleringsspråket. Torgeir har greie på vannkvaliet. Bjarte er svært skrivefør, og Stefan kan alt.
Vedtak; Merete er kasserer.
Bjarte tar jobben som referent og sekretær.
Birger er styreleder
Styrereferateter produseres av sekretær og styreleder.
Ansvar; Alle i styret
Videre fremdrift; Medlemmene informeress gjennom www.flaskebekk.no asap.

Til behandling; Glycolutslippet som er foretatt under byggingen på Tangen ble forklart på Generalforsamllingen. Mange satt igjen medspørsmål om vannetvårt er bra eller ikke ? Hva skjer videre?
Diskusjon Vi kan ikke være sikre på at utslipp ikke foregår igjen. Mye utbygging gjentstår på toppen av åskammen. Selv grunnvann er sårbart på Flaskebekk pga toppografiske forhold, hustetthet og mangel på rensende masser. Torgeir følger saken tett. Hvis det er andre stoffer som utbyggere sender ut Flaskebekken er det mer alvorlig for vårt grunnvann. Kommunen fraskriver seg å ha ansvar for at innbyggere
med egen vannordning har rent vann.
Vi bermedlemmene væreoppmerksomme og melde av om lukt,smak og hvilke aktiviteter som er igang.
Vedtak Vannsaken følges nøye.
Ansvar Torgeir Rødsand. Alle medlemmer som har noe å fortelle bør rapportere til
en i styret.
Videre framdrift Fra d.d. så lenge det er nødvendig
Vedlegg http://www.nesodden.kommune.no/artikkel.aspx?

Til behandling Reguleringsplanen
Diskusjon Kommunen fraskriver seg å ha ansvar for at innbyggere med egen vannordning har rent vann. Hvorfor? Det er mulig å føre vann og kloakk i midten av veiene, slik at veibredden beholdes
Muligheten for å få offentlig vann på Flaskebekk er bundet sammen med andre ting. Fylket vil selge Flaskebekkveien til kommunen for å spare pengar. Kommunen vil ikke kjøpe veien før den er opprustet til ”normal standard.” Flaskebekkveien lar seg ikke utvide til normal standard uten stor omkostninger både for utbygger og tomteeiere. Flaskebekk er uregulert. Reguleringsplanen er ikke prioritert. Kommunen lar problemet ligge.
Vedtak Styret vil følge utviklingen og ta kontakt hvor det er mulig.
Ordfører og politikere er sentrale. Bruk av presse er en mulig påvirkningskanal.
Ansvar Birger, Merete og Torgeir
Videre framdrift Etter sommerferien

Til behandling Farten er for høy i Flaskebekkveien.
Diskusjon Nye generasjoner flytter inn og barn blir flere. Det ville være ønskelig med lovbestemt lavere fartsgrense, men veien er fylkesvei. Fartsdempende tiltak som humper har lang vei å gå gjennom direktoratet. Det er ingen fotgjengeroverganger som naturlig senker farten.
Vedtak Styret ser på mulighetene for å sette opp et skilt ved splitten Fl.b.vn/Øvreveien- som er hyggelig men appellerende til bilister
Ansvar Bjarte, Birger
Videre framdrift Ikke tidsbestemt ennå.

Til behandling Jørgen Berners vei utbygging. Astrid forteller at er ingenting i reguleringsplanen om hvor overvann skal slippes ut.
Diskusjon Merete kan fortelle at fordrøyningskummer er måten å regulere overvann på. Det skal planlegges i neste fase av utbyggingen. Vi er avhengig av at en som er nabo , og dermed får byggevarsel , informererer Styret.
Vedtak Merete følger med, når detaljerte planer blir innlevert vil Styret vurderer å protestere /gi innspill.
Ansvar Merete
Videre framdrift Når neste skritt tas av utbygger.
Vedlegg http://www.nesodden.kommune.no/artikkel.aspx?

Til behandling Stranpromenaden trenger forsterkninger.
Diskusjon Styret har tidligere satt i gang faglig vurdering av kostnader/muligheter ved Steinert. Tilskuddsordninger ble diskutert. Usikkert og liten tid. Alternstivet er dugnad.
Vedtak
A) Beslutning må tas i høst og reparasjoner igangsettes i april -13.
B) Vi forsøker å appelere til politikere om å ta annsvar for den eneste severdighet på Nesodden.
Ansvar Alle
Videre framdrift Neste møte

Til behandling Promenadelaget
Diskusjon Styret vil gjerne se på Promenadelagets status i forhold til vellet. Flaskebekk vel kan ikke innestå for disposisjoner som ikke er avtalt på forhånd.
Det ville være gustig på mange vis at badehuseiere ble medlemmer i vellet. Kan Promenadlaget være en inngang til det?
Vedtak Promenadelaget inviteres til neste møte for kort informasjonsdeling
Ansvar Birger
Videre framdrift Neste møte

Til behandling Badehusene
Diskusjon Det ble opplyst på generalforsamlingen at kommunen dokumenterer status på badehusene med fotgrafering.
Restaurering av badehus som ikke er etter reglene setter etter styrets mening alle i et ugunstig lys, og kan resultere kommunale eller andre etaters restriksjoner. Enhver privatisering av landfaste formasjoner er forbudt ved lov, og kan kreves revet.
Vedtak Styret vil vise til i www.flaskebekk.no, og eventuelt informere om reglene på egen plass.
Ansvar Bjarte
Videre framdrift ASAP

Til behandling Sosiale møteplasser
Diskusjon Styret planla etter initiativ fra Fredrik, Flasquebeque Petanque Festival. Det har vært forespørsel fra sommerboende om aktiviter som de kan delta i, siden Flaskebar ligger nede om sommeren.
Vedtak Styret arrangerer Petanque Festival
Ansvar Styret
Videre framdrift 18. juli
Vedlegg I skrivende stund er arrangementet over og hadde stor oppslutning fra de fastboende., ca 30 voksne og 20 barn deltok fra kl 18 til midnatt. Ingen sommergjester.

Til behandling Medlemskontigent/ nye medlemmer
Diskusjon En hyggelig beskjed skal ledsage den årlige giroen, Med giroen skal det følge informasjon om hva vi har gjort i året som har gått, samt hva vi ønsker å få til videre.
Arbeidet mad vann og vei alene burde være grunn nok til å være med i vellet.
Velforeningen er det eneste organ som kjemper alles sak.
Det skal også klargjøres tyedligere hvilken periode man betaler for.
Et differensiert budskap for sommergjester, der man i større grad betoner saker som forventes å appellere til dem.
Flaskeposten vurderes gjenopptatt som informasjonskanal.
Det ble lansert forslag om en redusert kontigent for sommergjestene, men det ble påpekt at dette kunne avstedkomme krav om avkorting av kontigent også fra andre hold. Det bir også komplisert regnskap og blir vanskelig å håndtere.
Vedtak Informasjon til medlemmene har prioritet. Skriftlig infoom Petanque og sendes ut snarest.
Ansvar Birger og Bjarte
Videre framdrift asap
Vedlegg www.flaskebekk.no Flaskebekk er også på Facebook

Til behandling Sprengning og graving i fjorden
Diskusjon Styret er blitt oppmerksompå at farleden Søndre Langåra til Oslo havn skal utbedres for å ta større skip. Sprengning og mudring kan ha betydning for oss, dessuten at større skip kan gå nærmere land og skape mer bølger.
Styret tar til etteretning og vil følge opp. Privatpersoner har også adgang til møtet.
Vedtak Styret vil forsøke å være til stede på infomøte
Ansvar Styret, interesserte medlemmer
Videre framdrift Oslo havn Tirsdag 14. August kl 17.30, skur 38, Vippetangen
Vedleg http://www.nesodden.kommune.no/artikkel.aspx?

Til behandling Sommerfest
Diskusjon Hvis været er bra blir det sommerfest i år også. Tradisjonen er å ta med nistekurv, glass, bestikk pg det man skal drikke og spise. Vi øker muligheter og trivsel ved å sette opp en stor grill. Musikk og dans for
Vedtak Sommerfest 18.8.12
Ansvar Styret, interesserte medlemmer
Videre framdrift Søndre brygge, lørdag 18 august 2012. Værforbehold.


Styret består av
Styreleder. Birger Libell., 91804017
Sekretær Bjarte Arneson
Kasserer: Merete Varøystrand
Styremedlem Stefan Norris
Styremedlem Torgeir Rødsand

Etter møtet har har revisor gjort oppmerksom på at 8 noter til regnskapet ikke har fulgt regnskapet skriftiig som det skal. Tas opp på neste møte. Merete bes undersøke saken på forhånd.


Birger Otto Libell