2. gangs behandling av områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand

Områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand skal opp til politisk behandling for 2. gang førstkommende tirsdag 03.09.19. Etter politisk behandling, vil den bli sendt ut på 2. gangs høring. Vi vil få anledning til å kommentere planen på nytt.

Merete Varøystrand vil følge møtet på tirsdag og orientere om utfallet. Her er hennes kommentarer til oppdaterte planen som legges fram til behandling i morgen. Man kan også se møtet via videolink (se lenke under).

Det er vesentlig endring fra tidligere framlagt plan. Hele Flaskebekk, med unntak av noen eiendommer som allerede omfattes av 100 meterssonen og Strandloven, underlegges hensynssone H_570, bevaring kulturmiljø. Det skilles mellom to kategorier hensynssoner, hvor den ene med noe strengere bestemmelser enn den andre. Det tillates ikke utvikling og bebyggelse på ubebygde tomter. Det tillates ikke deling av tomter. Det tillates ikke konvertering fra fritidsbolig til helårsbolig og omvendt.

I den reviderte planen er fortetting i området ved Øvreveien/ Lampepusserveien utgått. Her tillates nå kun oppført eneboliger med garasje.

Merete oppfordrer vellets medlemmer til å studere plankartet og forslag til reguleringsbestemmelser nøye, samt dokumentet som omhandler behandling av merknader. Der vil de som har sendt merknader til planen, finne rådmannens svar på merknadene.

Noen merknader er tatt til følge, andre ikke. Noe eksempler;

  • Merknadene vedrørende friluftsområdene i strandsonen, det vil si eiendommen til Wallis King og Sjur Sætre er ikke tatt til følge.
  • Merknadene vedrørende parkering, er ikke håndtert på annen måte enn at de vurderer parkering forbudt i Flaskebekkveien, eventuelt med parkeringstillatelse for beboere. Uklart om det vil gjelde både helårs- og fritidsboliger. Det vil i tillegg være parkering for biler og sykler ved nordre Flaskebekk brygge.

Her er link til å se overføring av møtet i Plan- og teknikkutvalget på tirsdag.
Områdeplan Flaskebekk og Sjøstrand er siste punkt på dagsorden av i alt 5 saker, så de er neppe i gang med det før litt ut i sendingen.
Man kan sannsynligvis se dette etter at møtet er slutt.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram