Åpen høring om områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand

Det skal være et møte i plan- og byggesaksutvalget i Nesodden Kommune 18. august 2020. Flaskebekk Vel er sammen med Fylkeskommunen i Viken, Sjøstrand Vel, Historielaget, og Fortidsminneforeningen invitert til å delta på møtet med 2 personer og holde en presentasjon på maksimum10 minutter.  Styret ønsker å takke ja til invitasjonen. Styret vil være representert ved styreformann Fredrik Meltzer og styremedlem Christine Holst. Områdeplanen kommer sannsynligvis opp for behandling i plan- og byggesaksutvalget i september 2020.

Styret ønsker en åpen prosess og har laget et utkast til en presentasjon til møtet. Presentasjonen finner du her.  

Dette for at medlemmene skal se hva som er tenkt presentert samt få mulighet til å gi skriftlige innspill til styret. Innspill må sendes styret@flaskebekkvel.no innen 10. august. Velmedlemmene oppfordes til å være kortfattet. Eventuelle innspill vil bli lagt til presentasjonen. Velets medlemmer vil også bli informert om møtet via epost.  

På bakgrunn av at vi har kort tid til rådighet har vi valgt å vektlegge kun tre punkter;

1.Planes hensikt – presisere at planen Flaskebekk sendte til kommunen i 2008 hadde som hensikt å ivareta Flaskebekks helhetlige karakter og egenart

2.Forutsigbarhet – kommentere at forslaget til områdeplanen ikke er klar nok for fremtidige saksbehandlinger. Planen bør være tydelig I forhold til hva som er lov for å gi alle beboere forutsigbarhet og konsistent saksbehandling.

3.Likebehandling – områdeplanen legger opp til at det blir forskjellsbehandling mellom de byggesakene som ligger inne til behandling i dag og hvordan eventuelle framtidige byggesaker vil bli behandlet. ●

Vi understreker at vi ønsker å presentere hva vi mener er til felleskapets beste og ikke ønsker å mene noe om hvorvidt pågående byggesaker skal stoppes eller ikke.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram