Fremtidsperspektiver i 1974

Det er ved 80-års-jubileet fristende å forsøke å se fremover i tiden. Når Vellet om 20 år skal feire sitt 100-års-ju!bileum vil kanskje en fra neste generasjon forsøke å føre i pennen Flaskebekks historie videre, og gi et bilde av Flaskebekk i året 1994. Skal vi ta fantasien til hjelp og tenke oss hvordan forholdene da ser ut. Kanskje vil man smile litt når man leser disse linjene, kanskje er det bildet vi tegner ikke så langt fra sannheten. Hvem vet?

Befolkningen
Befolkningen på Flaskebekk har øket betydelig og består nå ute av folk med fast bopel. Om kveldene i vinterhalvåret ligger Flaskebekk der badet i lys som en liten skinnnende stjerne i indre Oslofjord. Bare midt på sommeren er det relativt stille og rolig. Innbyggerne er da dratt på ferie til hus eller hytter de måtte ha andre steder i vårt land eller !til fjernere himmelstrøk. Også Flaskebekkbeboerne vil vel i noen ferieuker forlate de hjemlige trakter som de fleste andre.

Bebyggelsen
Flaskebekk har fått beholde sitt preg med villabebyggelse, men nye hus er vokset opp. Tomtene er blitt mindre, men tomteprisene når stadig nye høyder.

Inntil flere rettssaker har ikke vært til å unngå, dertil har interessemotsetningenr vært for store. Høybebyggelse, terrassehus eller eneboliger er kanskje det striden særlig har stått om.

Uklare eiendomsforhold, grenser og servitutter har man måttet avklare ved rettens hjelp. Fla!skebekk Vel med dets styre har hatt hendene fulle og juridisk bistand har ofte vært nødvendig.

Alt dette hører imidlertid historien til. Planene er nå vedtatt og de offentlige myndigheter har mere og mere overtatt. Flaskebekk har fått «beholde sitt preg» og villabyen er sikret.

Det er igjen blitt liv på Flaskebekk brygge. Bryggehuset er helt borte og under parkeringsplassen og bussterminalen som nå er kommet, ligger godt skjult det nye store renseanlegget. De fleste aner ikke engang anleggets eksistens.

Offentlig transport
Hurtiggående mindre båter fører folk på få minuttter til og fra Oslo. Gjennom køordnere med automatiske telleapparat som klipper billetter går folk ombord. Det hele skjer raskt og effefktivt.

Moderne busser fører folk fra bryggen og til det vesentligste av Nesoddens vestside.

Nesoddtangen er fortsatt terminal for beboerne på det
sentrale Nesodden, mens Oksvald har overtatt som terminal for Østsiden.

Bilbruk
Bilen er nå alle manns eie og enkelte foretrekker den til byen. Veien er blitt adskillig kortere nå etter at den store broen over Bundefjorden er kommet.

Veiene
Veiene er blitt brede og fine med fast veidekke over alt. Mange grunneiere har vært nødt til å avgi noe av sine tomter på grunn av at veiene måtte utbedres.

Vann- og kloakkforhold
Vann- og kloakkforholdene er forlengst bragt i orden og oppfyller tidens krav. Man smiler vel noe ved beretningen om de primitive forhold man levet under i «gamle dager».

Badehusene
Alle badehusene er vekk. Småbåthavner og marinaer og offentlig strand er kommet istedet for dem.

Vannet er klart og fint og badelivet florerer som aldri før. Den forurensede Indre Oslofjord hører historien til.

Avstanden til Oslo er blitt mindre. Flaskebekk ligger der nå nærmest som en liten forstad til storbyen. Med sin blanding av gamle og nye hus ligger den imidlertid dersom en høyt skattet perle ved fjorden, tiltrekkende og også i sin nye form idyllisk, med over Kolsås like vakker som alltid.

Jørgen H. Berner - 1974

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram