IVK oppdatering #14 - møte m kommunen

Dato: 26. Oktober 2023
Tilstede: Nicklas Wigforss for kommunen;
Øystein Kartvedt, Ole Wang-Høiem, Bengt-Andre Eikaas, Jan Capjon for FBV.

Møtet var arrangert for å drøfte aktuelle regulerings-spørsmål for Flaskebekk før innsendelse av entreprise-anbud.

Overvannssikring i Øvrevei
I forbindelse med «Hans» og andre uvær nylig har spørsmålet om flom-sikring blitt aktualisert. IVK utvalget har ønsket å få inkludert nødvendige tiltak i entreprise-underlaget slik at bla. tilknyttede kostnadsspørsmål kan avklares.

Kommunen svarer at VA er deres ansvar – ikke veibygging. De skal i utgangspunkt levere veien tilbake i samme stand som nå, men vil likevel vurdere nødvendige forbedringer mht. overvannsproblemet.

Problempunktene er først og fremst (i) det flate partiet nord for knekkpunktet for fall sydover/nordover og (ii) fra Jørgen Berners vei nordover ca. til fotballbanen. Det antas foreløpig at det bør graves ned godt dimensjonerte drensrør i disse partiene. Kommunen skal vurdere løsninger og prising for Øvrevei nærmere nå og få dem innpasset i anbuds-underlaget. Det vil senere bli en diskusjon om kostnadsfordeling mellom berørte parter.

I Flaskebekkveien skal det integreres tette avløpsrør med tilknyttede nedløpskummer på aktuelle steder, så det inngår allerede i underlaget.

Nordveien
Kommunen innstiller på at VA ledninger skal avsluttes et stykke nedenfor den kritiske muren i nr. 23. De har ikke anledning til å grave over privat grunn. Oppsitterne langs veien, som vil få ansvaret for ledningene videre innover, er bekymret for hvordan eventuelle gravearbeider skal gjennomføres over private eiendommer i det aktuelle bratte terrenget og kostnader forbundet med dette. IVK utvalget stilte spørsmål om (i) det er mulig å bore seg gjennom det kritiske partiet eller (ii) legge ut en sjøledning for tilkopling til pumpestasjonen ved brygga eller nedenfor muren.

Kommunen påpeker at store kostnader fort kan påløpe ved boring, særlig fordi inngang og utgang må være enkelt tilgjengelige og derfor gjerne må sprenges ut med store groper.
De var ikke helt avvisende til en sjøledning, og det gis mulighet til å se nærmere på en slik løsning. Men de er innstilt på at graving over eiendommene blir den mest sannsynlige løsningen. Dersom det blir store vanskeligheter kan ledningene eventuelt legges som Isoterm-rør med enkel beskyttelse, nærmest oppå bakken. Avløpet må pumpes helt frem til pumpestasjonen på brygga, da det er et lavt parti i veien nedenfor bakken.

Det ble også stilt spørsmål ved hva som juridisk kan pålegges oppsitterne med rimelighet mht. kostnadskrevende løsninger – som tilfellet kan bli når ledningen skal avsluttes nedenfor muren istedenfor på toppen av bakken slik reguleringen la opp til. Kommunen svarer at de har mulighet til å pålegge løsninger med en ramme på opp til ca ½ MNOK for hver enkelt husstand.

Ansvar
Utvalget er bekymret mht. kommunens/entreprenørens ansvar for (i) vedlikehold av veiene, særlig Øvrevei og (ii) eventuelle skader som oppstår i veien eller på eiendommene i løpet av anleggsperioden.

Kommunen har ansvaret for at veiene er operative og kjørbare til enhver tid. Særlig ser man for seg at det kan oppstå vanskeligheter i Øvrevei om vinteren – med ferdsel i to retninger og blandet person- og anleggs-trafikk.

Ansvar for skader på eiendommer er i utgangspunkt hjemlet i entreprenørens forsikringer. Dersom det oppstår skade på eiendommer (f.eks. forurensing av borevann pga. sprenging) må det anmeldes til kommunen i hvert tilfelle. De vil da fremme krav overfor entreprenøren eller sørge for reparasjoner på annen måte.

Det vil bli foretatt befaring og taksering av utsatte eiendommer før oppstart, slik at det kan danne utgangspunkt for eventuelle tvistesaker.

Ekstra kabler i grøftene
Langs Flaskebekkveien skal det legges kabelgrøft, så der blir løsninger relativt fleksible.
I Øvreveien kan det være hensiktsmessig, også sett fra teleoperatørenes synspunkt, å legge kommunikasjonskabler, som fiber, i rør i åpne grøfter før gjenfylling. Det er noe som må forhandles med operatørene og i hovedsak bekostes av disse. Oppgjør skjer etter avtale med entreprenøren. Vellet bes om å kontakte aktuelle operatører (Telenor, Telia etc.) i god tid slik at aktuelle løsninger kan avklares og planlegges.

Kommunen er i utgangspunkt avvisende til å legge nettledninger i grøftene, og dermed mulighet for å anlegge enkle lysmaster uten ledninger, slik man f.eks. har fått til nylig i Øvre utsiktsvei. Dersom FBV ønsker å vurdere dette spørsmålet nærmere må det tas et eget initiativ overfor kommunen.

Stikkledninger
Tilkoplingsledninger for enkelteiendommer og eiendoms-sammenslutninger vil bli utlagt som åpne ledninger, uten kum, i grøft nær veikanten. Oppsitterne skal kople vann og avløp til disse.

Trær og vegetasjon
Trær og vegetasjon nær veien skal søkes bevart. Men i en del tilfeller vil man måtte gjøre inngrep i forståelse med grunneier. Dersom trær må felles vil dette bli gjort på kommunens bekostning.

Endringer i planer
Den planlagte løsningen med en 6 m dyp grøft på det flate partiet i Flaskebekkveien er endret. Det vil her bli boret gjennom fjellet for å oppnå fall. Det skal også bores langs den kritiske støttemuren lenger opp for å unngå fare for setninger i muren.

Tilgang til anbudsinnbydelsen
Etter FBV sitt ønske vil anbudsinnbydelsen kunne besiktiges før innsendelse.

31.10.23 Jan Capjon

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram