IVK oppdatering #15 (Nordvn. løsning)

Referat fra video-møte med oppsitterne i Nordveien vedr. eventuell sjøledning for VA (pga. planlegging hvis aktuell)

Takk for hyggelig Teams-møte i går, hvor jeg (Jan Capjon) skisserte noen personlige vurderinger angående mulig løsning for vann/avløp for Nordveien, indre del. NB: Dette må utredes videre av en ekspert — og etter hvert ses i sammenheng med hva som skal skje lenger sydover.

Pumpestasjon bør anlegges innerst med selvfalls-ledninger for avløp fra de fem indre eiendommene (foreslått plassering kan justeres). Dermed må det graves på tvers av eiendommene for over halve strekket til tilkoplingspunktet uansett. Da blir merkostnaden for å forlenge grøfta ned til tilkoplingspunktet i syd vesentlig mindre enn retur via en eventuell sjøledning. Altså: enkleste løsning ser ut til å være grøft over alle eiendommene med tre ledninger i nordre delen (A: vann/sydgående avløp + nordgående avløp) og to ledninger i søndre delen (B: vann/sydgående avløp). De tre eiendommene langs brattbakken har selvfall til tilkoplingspunktet og kan dermed enklest løses for seg (C/D).

Oppsitterne hadde foreløpig ikke innsigelser til disse mulighetene, og de trodde i utgangspunkt at det ikke er kjente hindringer i terrenget. Etter diskusjonen var det enighet om å sjekke opp denne muligheten først — via en ekskursjon med Samuel Miniprosjekt når snøen går. Dersom forslaget så ønskes videreført vil man ha god tid på utarbeidelse.

05.01.24 Jan Capjon

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram