Møte med kommunen angående vann og kloakk

Vellets IVK gruppe, Øystein Kartevedt, Ole Wang Høiem, Bengt-Andre Eikaas og Jan Capjon

Dato: 18.05.22 – kl 15:30-17:00
Sted: Tangenten – Nesodden

Fra FBV:

 • Fredrik Meltzer – leder FBV
 • Jan Capjon – medlem FBV styre samt medlem av vellets IVK gruppene
 • Øystein Kartvedt - medlem av vellets IVK gruppene
 • Ole Wang Høiem - medlem av vellets IVK gruppene
 • Bent-Andre Eikaas - medlem av vellets IVK gruppene

Fra Nesodden Kommune:

 • Niclas Wigforss – avdelingsleder IVK
 • Nora Elin Hoff – prosjektleder IVA Flaskebekk

Niclas Wigforss hadde innkalt til etableringsmøte for kommende samarbeid mellom kommunen og velet i forbindelse med realiseringen av den vedtatte områdeplanen. Samarbeidet skal omfatte planlegging, utbedring og gjennomføring av infrastruktur, vanntilførsel og avløp for hele Flaskebekkområdet og skal vare i gjennomføringsperioden.

Generalforsamlingen i Flaskebekk Vel, 23. mars 2022, oppnevnte en arbeidsgruppe som støtte til kommunens initiativ. Arbeidsgruppen rapporterer til styret i Flaskebekk vel og valgte representanter er FBV-medlemmene nevnt over med unntak av Fredrik Meltzer (formann), som bare møter ved etableringen. Arbeidsgruppens mandat er, i samråd med styret, å sørge for at IVK initiativet får en god:

 1. Plan for å anlegge og utbedre IVK. Planen skal baseres på lokalkunnskap om området og sørge for at gode detaljløsninger blir valgt
 2. Prosess som sikrer tidlig varsling, god rekkefølge for å anlegge IVK samt samarbeid med vel og enkeltpersoner.
 3. Tilbakeføring av området etter anlegg av IVK. Et av områdeplanens hovedformål er «bevaring» av områdes karakter. Det blir derfor viktig å få kommunen til å redegjøre for hvordan området skal tilbakeføres.
 4. Kommunikasjon til medlemmene.

Niclas W gjennomgikk status og planer med disse hovedtemaene:

 • Områdeplan og VA-plan, hva den har lagt opp til ift. VA.
 • Veier, grunnerverv, 0/0 areal
 • Anleggsbelte
 • Riggområder, massehåndtering
 • Graving og legging av rør i vellets veier, liggerett
 • Trafikkavvikling og ulemper i anleggsperioden
 • Framdriftsplan, prosessen videre (detaljprosjektering, eiendomssaker, budsjett, SØK)
 • Erfaringer fra andre prosjekt, overvann, forventninger, smale veier med manglende veigrøfter etc.

Spesielt ble det redegjort for den siste tids utvikling i den prioriterte etableringen av pumpestasjon på nordre brygge for vanntilførsel fra Fornebu og videre tilkopling til Alværn-terminalen. Forhandlingene med hjemmelshaver for eiendom i Flaskebekkveien 123.. vedr. mulig plassering på deres eiendom har ikke ført frem, og kommunen har derfor nå gått videre med planlegging av pumpehus-plassering på snuplassen ca 30 meter øst for brygge-huset. Ifølge velets syn ville en plassering som ikke båndlegger snuplass-arealet innebære store fordeler – f.eks. estetisk (miljø-bevaring), funksjonelt mht. diverse bruk av snuplassen og mht. forflytting av parkeringsproblemer oppover i området. Velet vil gjerne oppfordre kommunen til å forsøke en siste kontakt mot hjemmelshaver for å se om det likevel kan være mulighet for noen form for kompromiss i denne saken.

Gravearbeider for VA-ledninger i alle veier i området vil være hovedutfordringer i tiden som kommer, totalt 4,1 km. Ulike løsninger vil bli valgt for ulike deler av området. Selvfall i Flaskebekkveien og Øvreveien vil bli utnyttet mens pumpe-løsninger må velges i noen andre veier. Der det skal graves blir dybden fort 1,5 til 2 meter, som innebærer logistikk-utfordringer med løsmasser i forhold til gjerder og tomtegrenser – samt i forhold til tilgjengelighet til eiendommene. Det skal ikke graves avløpssluk o.l. i grøfter. Arbeidene er anslått til å vare i 7 måneder i Øvreveien, mens Flaskebekkveien ikke er angitt ennå. Ledningsinnstikk vil gjøres mot enkelteiendommer og avtalte tilkoplinger, etter avtaler med berørte parter, og tilkoplinger til disse skal besørges av eierne. Fotballbanen i Øvreveien og området rundt vil bli anvendt som riggeområde. Tidsbegrensede omkjøringer, lysregulering og trafikkbesvær må påregnes i perioder. Planleggerne skal ikke involvere seg i enkeltsaker som vedrører spesielle eiendomsinteresser. Det foregår for tiden forhandlinger mellom kommunen og fylket om Flaskebekkveien skal få status som kommunal vei, mens Øvreveien og andre veier forblir private. Kommunen ser for seg å avvikle det private VA anlegget i øvre del av Øvreveien når offentlig VA blir lagt, og de er åpne for å tilrettelegge for asfalt/fjerne asfalt i deler av Øvreveien etter ønske. Arbeidsgruppen tok også opp at det er et ønske om å beholde de private sommervanns-ledningene som eksisterer i dag.

Alle boliger og fritidsboliger skal tilkoples. Det innebærer at der det er hensiktsmessig bør flere eiere slå seg sammen i lag og foreslå og forhandle frem koordinerte løsninger (med eller uten avløpspumpe) med kommunen.

Vel-representantene tok opp spørsmålet om nedgraving av strømnettet i forbindelse med arbeidene. Nettet skjemmer deler av området visuelt (f.eks. krysset Flaskebekkveien/ Øvreveien) og ville vært svært ønskelig å få bort når nå sjansen byr seg. Dette spørsmålet ligger ikke i kommunens budsjett, men eventuelle muligheter kan utredes i løpet av prosessen mellom involverte parter.

Kommunikasjonen:

 • Nora Elin Hoff skl være ansvarlig for kommunikasjonen mellom kommunen og representantene for FBV. Jevnlige møter skal avtales mellom partene.
 • Øystein Kartvedt er kontaktperson mellom FNB-gruppen og Nora.
 • Jan Capjon skal være ansvarlig for kommunikasjonen mellom IVK-utvalget og styret i FBV.
 • Nora oppretter en SharePoint mappe mellom de involverte med tilgang til planer, kart-grunnlag og aktuell info.

19.05.22

Jan Capjon

Vil du ha referatet i utskriftsversjon, trykk her.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram