Status for regulering av Flaskebekk per 18. des.-18

Områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand er lagt ut på offentlig høring. Alle saksdokumenter kan lastet ned fra kommunens hjemmesider. De er også tilgjengelig for innsyn på Tangenten.
Høringsperioden er fra 12.12.18 til 08.02.19. Merknader til planen merkes med referanse 16/2930 og sendes skriftlig til Nesodden kommune, postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no innen 08.02.19.

Områdeplanen er uendret i forhold til det som ble forelagt Plan- og teknikkutvalget før sommerferien. Endringer som PT foreslo, er ikke tatt til følge.

Planen er først og fremst utarbeidet med tanke på framføring av offentlig vann og avløp på Flaskebekk og Sjøstrand, men den er også en verneplan for området, i tråd med vellets forslag til regulering i 2009.
Mange av eiendommene faller inn under formålet «H570» som er en hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Det er spesielle bestemmelser for dette formålet.

Innenfor områder merket med formålet KBF, tillates ikke oppføring av nye boliger eller fritidsboliger, heller ikke på ubebygde tomter.
Det er to områder hvor det åpnes opp for utbygging/ fortetting. Disse er merket med BKS 1 og BKS 2.

Det vil ikke bli gitt tillatelse til konvertering fra fritidsbolig til helårsbolig, eller omvendt.

Veibredder vil i stor grad bli opprettholdt slik de er i dag. Det er ikke foreslått løsninger for parkering i området, med unntak av innfartsparkeringer ved Flaskebekktjernet.

Hovedtraséer for vann og avløp er vist på et kartutsnitt, men det framkommer ikke hvilken løsning som blir gjeldende for hver enkelt eiendom. Dette detaljeres i den videre prosjekteringsprosessen.

Nesodden kommune vil avholde et informasjonsmøte om planen i god tid før høringsfristen utløper. Møtet blir annonsert på kommunens hjemmeside 2 uker i forveien. Vi vil oppfordre alle til å delta på møtet. Man får mere ut av møtet hvis man har satt seg godt inn i saksdokumentene på forhånd.

Merete Varøystrand

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram