Styrets komentarer til områdeplanen

Styret i Flaskebekk Vel har fått mandat fra vellets generalforsamling i 2021 til å uttale seg om punkter i planforslaget som omhandler Strandpromenaden med tilhørende badehus og bryggehus.

Har du noen kommentarer eller konstruktive innspill sen gjerne en epost til styret.

Styret har følgende merknader til planforslaget og dets bestemmelser:

Flaskebekk Vel ber kommunen revurdere ordlyden i reguleringsbestemmelsenes pkt. 5.1.5, slik at de badehusene som befinner seg langs Strandpromenaden i dag, kan gjennoppføres etter dokumentert skade.

I bestemmelsenes pkt. 5.1.5 står det: «Badehus som tidligere er tillatt oppført eller som er oppført tidligere enn 1965 tillates gjenoppbygd 3 år etter dokumentert skade. Badehuset skal gjenoppføres i tråd med badehusets originale uttrykk. Gjenoppføring av badehus er søknadspliktig. Omsøkt tiltak vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle». 

I 1987 ble store deler av Strandpromenaden og badehusene rasert av en orkan. Beboerne på Flaskebekk gjenoppbygde hele Strandpromenaden på dugnad. De fleste badehusene ble også gjenoppført. Det er uvisst hvor mange av disse badehusene som på det tidspunktet søkte om tillatelse til gjenoppføringen. Vi mener derfor at formuleringen «Badehus som tidligere er tillatt oppført» er uheldig. Det vil utelukke gjenoppføring av en hel rekke badehus hvis vi blir rammet av et lignende uvær som i 1987. Vi tror ikke det er kommunens intensjon at det kun skal bli stående igjen et fåtall badehus på Strandpromenaden. Det er tross alt utstrekningen av badehus som er med på å skape et levende badehusmiljø. Kommunen har selv hatt gleden av å arrangere Kystkulturisten i dette miljøet flere ganger.

Flaskebekk Vel ber kommunen revurdere ordlyden slik at det framgår at nødvendig vedlikehold kan utføres.

Som flere er kjent med, utsettes Strandpromenaden og dens badehus og brygger for tildels store påkjenninger fra bølgene forårsaket av de store skipene som går inn og ut av fjorden. Det er et stadig pågående og krevende vedlikeholdsarbeid på fundamenter, murer og moloer. 

I bestemmelsenes pkt. 5.1.5 står det: «I områder med badehusrekker tillates det ikke utført tiltak. Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven.» Ordlyden i bestemmelsen må ikke være slik at det blir vanskelig å utføre nødvendig vedlikehold på Strandpromenaden og badehusene. 

Flaskebekk Vel ber kommunen revurdere reguleringsformål på Strandpromenaden.

Ut i fra plankartet oppfatter vi at Strandpromenaden er regulert til formålet Grønn struktur GKS (Kyststi). Den omfattes derfor av bestemmelsenes pkt. 5.6.4. Flaskebekk Vel er av den oppfatning at Strandpromenaden er et anlegg/ bygd konstruksjon som bør inngå i formålet Bebyggelse og anlegg, på lik linje med badehusene. Dette for å sikre at det kan utføres påkrevd bygningsmessig arbeid og vedlikehold av promenaden. Vi mener en regulering til spesialområde bevaring er mer hensiktsmessig, for å opprettholdebadehusbebyggelsen og muliggjøre et strukturert vedlikehold. Slik at vi kan ivareta det unike miljøet og opprettholde den levende kystkulturen.

Flaskebekk Vel ber kommunen revurdere ordlyden i bestemmelsenes pkt. 5.4 slik at det er mulig å ha en bøye/ ankerfeste til bøye ved badehuset, bryggen eller moloen. 

I bestemmelsenes pkt. 5.4 står det «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (pbl. § 12-5 pkt. 6) Det tillates ikke utført tiltak. Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven, også midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg, campingvogner, bobiler, partytelt, husbåter, badstuflåter, bøyer, ankerfester til bøyer og andre installasjoner. Staker, lykter eller andre sjømerker kan oppsettes etter avtale med og anvisning av havnemyndigheten. Oppføring av brygger og fortøyningsinnretninger er ikke tillatt.» 

Ved noen av dagens badehus er det i dag bøyer/ ankerfester til bøyer som gjør det mulig å fortøye båten sin i nærheten av badehuset. På gamle fotografier fra Flaskebekk kan man se robåter ligge fortøyd ved badehusene. Båtene har alltid vært en del av miljøet på Flaskebekk og vi ønsker at det fortsatt skal være mulig å ha en liten båt liggende på sommeren.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram