Vedlegg til Kommunestyremøte 27. januar

Møtet ble gjennomført på Zoom

kommunestyremøtet 27. januar ble områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand behandlet og besluttet sendt ut på høring.

Vedlagt er forslaget fra Ap, som ble vedtatt som endinger til administrasjonens forslag fra 7. desember 2020.

Les også reportasje Amta 1. februar 2021

Jørgen Lorentzen (AP) fremmet følgende forslag som ble vedtatt:

"Områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand plan-ID 20160206 med plankart og bestemmelser datert xx.xx.2021 legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-9 med endringer i følgende punkt i bestemmelsene:

Endringer til fellesbestemmelse 3.2
Det er ikke tillatt å dele eiendom innenfor planområdet, unntatt der reguleringsbestemmelsene for det enkelte formålsområde gir mulighet for det. Det tillates maks en (1) boenhet eller en (1) fritidsbolig per eiendom.

Endringer til bestemmelse 4.1
For å avklare eiendommenes egnethet til helårs boligbebyggelse skal det utarbeides detaljregulering for hver eiendom det ønskes endringer av utover mindre endringer denne områdeplanen åpner for. Flere eiendommer kan inngå i en detaljreguleringsplan der dette er hensiktsmessig. Kategoriene det er aktuelt å åpne for detaljregulering av er:
• bruksendring av fritidsbebyggelse til boligbebyggelse
• nybygg bolig på ubebygd eiendom med maksimalt en (1) boenhet for følgende eiendommer:
Adresse Gårds- og bruksnummer
Flaskebekkveien 68 Gnr. 2 bnr. 190
Flaskebekkveien 79 Gnr. 2 bnr. 1259
Flaskebekkveien 84 Gnr. 2 bnr. 1200
Uten adresse (Flaskebekkveien) Gnr. 2 bnr. 1719
Øvreveien 42 Gnr. 2 bnr. 188

Bad
Størrelsesbegrensningen på tilbygg for bad økes fra 5 m2 til 10 m2.

Deling av eiendommer på Sjøstrand
Egen bestemmelse er lagt til for eiendommene på Sjøstrand.
5.1.2 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS01 (Sjøstrand)
Det tillates oppført (1) frittliggende enebolig med tilhørende garasje på eiendommen. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende landskap og eiendommens topografi. Plassering på eiendommen skal skje slik at landskapsinngrep minimaliseres. Både eksisterende og nytt terreng skal vises ved søknad. Høyde på enebolig eller allerede bygde fritidsboliger skal ikke overstige: møne 9,0 m, gesims 6,5 m over eksisterende terreng. Maksimalt fotavtrykk for bebyggelse skal samlet ikke overstige %-BYA= 20%.
Innenfor formålet BFS01 kan eiendommer med regulert boligformål over 2000 m2 fradeles parsell med minimumsareal 1000m2. Gjenværende eiendomsparsell skal ikke være mindre enn 1000m2. Der eiendommen omfattes av flere formål skal kun areal som er regulert til boligformål medregnes i vurderingen om eiendommen kan deles.

Endringer/ rettelser i plankartet som følge av endringer i reguleringsbestemmelsene:
Alle BFS-felt på Sjøstrand endres til BFS01
BFS01 endres til BFS02
BFS02 endres til BFS03
Midlertidig anleggsområde med formålskode MAR fjernes fra eiendom gnr. 2 bnr. 385.
Enkelte steder er teksten flyttet for å gjøre den mer synlig.

Om Flaskebekkveien 68:
Flaskebekkveien 68 er til behandling hos Statsforvalteren for avgjørelse om klage. Dersom klagen får medhold, vil eiendommen kunne bebygges og kravet om detaljregulering fjernes fra bestemmelsen 4.1. Plankart oppdateres og eiendommen får formål BAA. Endringene gjøres før områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand fremmes til endelig vedtak."

Forslagene fra Torbjørn Sætre (H) fremmet følgende forslag som ikke ble vedtatt:
"Områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand plan-ID 20160206 med plankart og bestemmelser datert xx.xx.2021 legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-9 med endringer i følgende punkt i bestemmelsene

Endringer til fellesbestemmelse 3.5
Følgende formulering tas ut: «Boligbebyggelse skal ha kjørbar adkomst for utrykningskjøretøy med maks 12,5 % stigning på veien»

Endringer til fellesbestemmelse 3.9
Punktet (om geoteknisk vurdering) fjernes i sin helhet.

Endringer til fellesbestemmelse 3.10
Følgende formulering tas ut: «Ved beskjæring av frukttrær og skjøtsel av andre trær og vegetasjon skal det tas hensyn til hvordan det kan påvirke natur- og kulturmiljø.»

Endringer til fellesbestemmelse 3.11
Punktet endres til: «Innenfor planområdet er det ikke tillatt å etablere beplantning som fremstår som fremmedelementer i kulturmiljøet. Som fremmedelementer regnes følgende arter: [Kommunedirektøren gis fullmakt til å sette inn en uttømmende liste.]

Endringer til fellesbestemmelse 3.12
Følgende formulering tas ut: «av høy arkitektonisk kvalitet»

Endringer til fellesbestemmelse 3.15
Følgende formulering legges til: «Byggegrensen på ti meter gjelder ikke for tiltak på fast fjellgrunn som ligger minst tre høydemeter over overflaten på veilegemet målt fra senterlinje vei og nitti grader ut.»

Endringer til bestemmelse 4.2
Endret tekst i første kulepunkt: «En redegjørelse av tiltaket og hvordan det passer inn med nabobebyggelsen i forhold til direkte naboer i veien tiltaket ligger i.»
Følgende formulering tas ut i andre kulepunkt: «og et materialbruk som tar hensyn til områdets kulturverdi og karakterer»
Følgende formulering legges til i tredje kulepunkt: «utarbeides for eiendommer som er vurdert som verneverdige betegnet H570 02.»

Endringer til bestemmelse 5.1.1
Følgende formulering tas ut: «Ubebygde eiendommer under 1000 m2 kan ikke bebygges».
Følgende formulering tas ut under Fritidsbebyggelse: «Det tillates ikke oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse».
Følgende formulering tas ut under Fritidsbebyggelse: Det kan stilles krav om at tilbygget ikke er synlig fra sjøen.
Følgende formulering tas ut under Fritidsbebyggelse: "Påbygg tillates ikke."

Nytt punkt bestemmelse 5.1.4 Frittliggende småhusbebyggelse Gnr.2 bnr.190.
«Det tillates oppført en (1) frittliggende enebolig med tilhørende garasje på eiendommen.
Bebyggelsen skal tilpasses eksisterende landskap og eiendommens topografi.
Plassering på eiendommen skal skje slik at landskapsinngrep minimaliseres. Både eksisterende og nytt terreng skal vises ved søknad. Høyde på enebolig skal ikke overstige: møne 9,0 m, gesims 6,5 m over eksisterende terreng. Maksimalt fotavtrykk for bebyggelse skal samlet ikke overstige %.BYA=20%.
Bebyggelse skal tilpasses omgivelsene. Takvinkel, takform, materialbruk, utforming av vinduer og farge på bygg skal tilpasses stedets karakter.»

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram