Vedrørende ny behandling av områdeplanen

Kjære medlemmer av Flaskebekk vel,

Vi viser til vår epost sendt 6. desember til vellets medlemmer vedrørende ny behandling av områdeplanen i neste kommunestyremøte.

Etter et møte lørdag 11. desember har styret i Flaskebekk vel besluttet å ikke kalle inn til ekstraordinær generalforsamling ei heller sende et brev til kommunestyret som foreslått i vår siste epost til medlemmene.

Det er to årsaker til dette:

 1. Tilbakemeldinger fra medlemmene
  Det har kommet inn ca like mange som var positive svar til å sende inn et brev til kommunestyres som det var negative svar. Områdeplanen oppleves nok som tidels urettferdig for enkelte medlemmer avhengig hvor på Flaskebekk de bor og hvilken form for reguleringsbestemmelser som vil eventuelt gjelde for deres tomt. Da det er stort sprik medlemmenes meninger, og eventuelt regler som eventuelt vil gjelde for dem, ser vi det som lite fruktbart for vellet å gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling.

 2. En ny utvikling for planen for den videre behandlingen
  I plan- og byggesaksutvalget den 23. november la kommunens administrasjon fram en områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand som var omforent med Statsforvalteren. Plan- og byggesaksutvalget vedtok i det samme møtet endringer til planen. Som følge av de vedtatte endringene, har det vært nødvendig med ny dialog/ møter med Statsforvalteren. Statsforvalteren har vært sterkt representert ved Valgjerd Svarstad Haugland og flere medarbeidere. Det er svært uvanlig at Statsforvalteren stiller personlig i slike møter. Det vitner om at områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand har høy prioritet.

  Statsforvalteren har gjort kommunen oppmerksom på at hvis kommunestyret vedtar områdeplanen med de endringene som plan- og byggesaksutvalget vedtok den 23. november, vil saken bli sendt i retur til kommunen med begrunnelse saksbehandlingsfeil. De foreslåtte endringene vurderes å være så omfattende at planen krever ny høring.

  Kommunen ønsker å gjøre et rettskraftig vedtak før bygge- og deleforbudet opphører ved årsskiftet. Det er også av stor betydning for kommunens økonomi og ressursbruk å holde framdriften i arbeidet med offentlig vann- og avløp. Det er derfor ikke, slik kommunen ser det, tid til å sende planen ut på ny høring.

  Statsforvalteren har kommet med forslag til løsning som er innenfor gjeldende lovverk; planen kan vedtas i kommunestyret uten de endringer som plan- og byggesaksutvalget vedtok, det vil si, slik som planen var på det tidspunkt Statsforvalteren trakk sine innsigelser. Da vil man ha en vedtatt plan før årsskiftet. Den vil være styrende for arbeidet med vann og avløp og alle byggesaker på Flaskebekk og Sjøstrand. Kommunen kan på et senere tidspunkt søke om spesifikke endringer av områdeplanen. Endringene må da sendes ut på ny høring og aktuelle interessenter, slik som overordnede myndigheter, interesseorganisasjoner og beboere, vil kunne komme med kommentarer/ innsigelser til endringene.

  Kommunedirektøren redegjorde for dette i møte med formannskapet i Nesodden kommune 8. desember. Kommunedirektøren presiserte at kommunestyret står helt fritt med tanke på hvilket vedtak de fatter, med eller uten de foreslåtte endringene, men at et vedtak med endringer, vil komme i retur. Et slikt vedtak bryter med gjeldende lovverk.

  Vellet er informert om at kommunestyret skal informeres om saken i kommunestyremøte den 15. desember og at saken skal vedtaksbehandles i møte den 22. desember.

Styret vil takke for engasjerte tilbakemeldinger fra medlemmene og vi vil følge behandlingen i kommunestyret og fortsette å holde dere oppdatert.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram