Vedtekter for Flaskebekk vel

§1
Vellets formål er å ivareta medlemmenes felles interesser i Flaskebekk og virke for godt naboskap

§2
Som medlemmer av Vellet opptas eiere, medeiere og personer med varig leieforhold på Flaskebekk. Hvor det er tvil om en person hører til Vellets område, avgjøres dette av styret eller forhandling med de tilstøtende vel.

§3
Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten. Ekstrakontingent kan utlignes til særlige formål etter vedtak av Generalforsamlingen. Regnskapsåret regnes fra 1.januar til 31. desember. Medlemmene hefter ikke utover de til enhver tid forfalne kontingenter for Vellets forpliktelser.

§4
Styret som velges av generalforsamlingen består av formann og fire medlemmer. Formannen velges ved særskilt valg. Ethvert medlem er pliktig til å motta valg, men er berettiget til å unnslå seg for gjenvalg for så lang tid som hum/han umiddelbart forut har fungert som styremedlem.
Styret holder møte så ofte som formannen bestemmer eller hvis to andre styremedlemmer forlanger det.
Har formannen forfall velger styret selv en varaformann. Styret fører protokoll over sine forhandlinger likesom over generalforsamlingen.

§5
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 30.april og berammes av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan med samme varsel innkalles av styret, eventuelt hvis 1/4 av medlemmene forlanger det. Generalforsamlingen bekjentgjøres ved oppslag på bryggene Flaskebekk og Søndre Flaskebekk og i Foreningsnytt. Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling sendes skriftlig til hvert medlem. Saker avgjøres med alminnelig flertall, jfr. dog §§ 7 og 8.

§6
På den ordinære generalforsamling behandles:
I. Styrets årsberetning og regnskap.
II. Valg
Formannen velges for ett år av gangen
Styremedlemmer velges for to år av gangen
To styremedlemmer er på valg hvert år
Styret konstituerer seg selv
III. Valg av revisor
IV. Valg av valgkomité
V. Neste års kontingent
VI. Saker som bringes frem av medlemmene. Disse må være sendt inn til styret innen 15. Mars.
På ekstraordinær generalforsamling kan bare behandles de saker som har foranlediget innkallingen.

§7
Forslag til endringer i vedtektene sendes styret innen 1. Mars hvert år og blir behandlet på første ordinære generalforsamling. Forslaget skal sendes medlemmene før møtet. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de møtende.
Medlemmer som ikke kan møte kan stemme ved fullmakt.

§8
Oppløsning av Vellet kan kun skje på ekstraordinær generalforsamling som er innkalt i den anledning. Det kreves 2/3 flertall av de møtende, og at minst halvparten av Vellets medlemmer er til stede. Møter ikke et tilstrekkelig antall skal saken forelegges en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor den avgjøres ved 2/3 flertall av de møtende.
Hvis oppløsning blir vedtatt, bestemmer generalforsamlingen med alminnelig flertall hvordan det skal forholdes med Vellets midler.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram