Viktig oppdatering angående regulering av Flaskebekk

Etter nærmere sømfaring av dokumentene som er lagt ut i forbindelse med områdeplanen, har vi oppdaget at det har sneket seg inn en endring i bestemmelsene for områder benevnt som KBF. Dermed stemmer ikke med informasjonen som ble delt på vår hjemmmeside 18. desember i fjor. Det er viktig at alle i vellet er klar over denne endringen i bestemmelsene.

Endringen er uthevet i teksten under.

§ 4.1.7. Ubebygde tomter kan ikke bebygges og det tillates ikke oppført nye boenheter eller fritidsboliger innenfor området. Unntak fra dette forbudet, eller bruksendring fra bolig til fritidsbolig eller omvendt, krever detaljregulering. Bebyggelse som er godkjent oppført pr. 1.1.2018 inngår i planen og tillates gjenoppført etter for eksempel brann eller annen skade. I slike situasjoner skal bebyggelsen gjenoppføres på samme sted som opprinnelig bebyggelse og med et uttrykk som representerer bygningsmiljøet som bebyggelsen ligger i. %-BYA for KBF (som beskrevet under) gjelder ved slik gjenoppførelse.  Eiendommer bebygd med helårsbolig skal ha BYA som ikke overstiger 20%. Samlet bruksareal (BRA) skal likevel ikke overstige 350 m2. Parkeringsareal skal medregnes. Dersom det ikke er bygd garasje samtidig med boligen skal det ved beregning av samlet bruksareal (BRA) reserveres minst 36 m2 for oppføring av garasje.  På eiendommer med eksisterende godkjent fritidsbolig skal bebygd areal ikke overstige 10% BYA av eiendommens areal. Samlet BRA skal likevel ikke overstige 100 m2.  Der hvor det kan dokumenteres eksisterende godkjent bebyggelse som overstiger oppgitt maksimalt areal, vil dette danne øvre ramme for bebyggelse på den aktuelle tomt.  Høyde på frittliggende enebolig eller fritidsbolig over ferdig planert terreng skal ikke overstige: møne 9,0 m, gesims 6,5 m.  Innenfor området tillates ikke vesentlige endringer av terreng.

Mvh
Merete Varøystrand

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram