FLASKEBEKK VEL ÅRSBERETNING 2005-2006

Postboks 50, 1450 Nesoddtangen, Org.nr. 986 555 900

Styret har bestått av:
Formann: Anne-Stine Høvo Meltzer
Sekretær: Ivar Reinvang
Kasserer: Wilhelm Berge d.y.
Styremedlem: Anna Eggirtsdottir
Styremedlem: Trygve Steinert
Revisor: Inger Thuv

Valgkomite: Anne Steinert og Elin Bræk

Styret: Styret har avholdt (8+?) styremøter og 2 arbeidsmøter siden generalforsamlingen 2005. Styret har holdt løpende kontakt per e-post i løpet av året. Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling på Berger idrettshus i september, 2006. Det ble avholdt et første informasjonsmøte vedr. regulering i samfunnshuset 15.02.06. Representanter fra styret har deltatt på generalforsamlingen for Nesodden Velforbund. Styret har vært i jevnlig kontakt med både promenadelaget og arbeidsgruppen, både på styremøter og gjennom e-post/telefoni. Det har også vært jevnlig kontakt mellom styrets arbeidsgruppe, Nesodden kommune og fylkeskommunen i inneværende år.

Medlemmer: Velet har mellom mellom 70 og 80 betalende medlemmer per mai, 2006.

Dugnad: Dugnad ble holdt søndag 15. mai med oppmøte på vår Søndre brygge. Sentrale arbeidsoppgaver var oppsetting av nye skilt langs stiene våre, søppelplukking og opprydning langs promenaden, Store trær ble hugget og kvistet syd på promenaden, samt ble det klippet langs alle velets stier. Øvreveien veilag hadde også vårdugnad – så det var mange ute på arbeid denne dagen.

Sommerfest: Sommerfest etter 110-årsjubileet året før fant sted lørdag 13. august, 2005. Velstyret hadde invitert gjestene til å ta med en rett til felles bord noe som ble like flott og koselig som året før. Både store og små koste seg.

Lille julaften: Styret arrangerte en liten møteplass på Søndre brygge med gløgg lille julaften som vi pleier.

Pubkvelder: Styret åpnet pubrunden, og trofaste velmedlemmer har stilt som vertskap gjennom denne kalde og lange vinteren. Det har vært rapportert at gjesteantallet har vært litt lavt på de mest rufsete kveldene. Skal vi fortsatt holde liv i denne tradisjonen?

Lagene: Veilag: Styret har behandlet 2 søknader om støtte til utbedring av vei. Veilaget Lampepusserveien fikk 10.000 kroner i støtte. Søknad fra veilaget Strandpromenaden har sin støtte fra nåværende styre, men overføres til fordeling av støtte fra neste års budsjett ettersom søknad kom etter fristen 01.10.05. Samarbeidsprosjekt mellom Flaskebekk og Sjøstrand vel vedr. utbedring av Vardeveien er i gang, men formell søknad om støtte er ikke mottatt.

Promenadelaget: Promenadelaget har fått leder, Nils Petter Brokstad, og har også skiftet ut noen av sine medlemmer i løpet av perioden. Medlemmene vi kan takke for lang og tro tjeneste er Tore Henning Larsen, Inge Olav Fure, Tom Gjelseth og Jan Winger. Promenadelaget består nå av: N.P. Brokstad, Petter Blakstad, Birger Libell, Christian Bye og Rune Flordalen. Styret har samarbeidet med promenadelaget rundt dugnad, stupebrett og søndre brygge i året som gikk. Mer informasjon på generalforsamlingen.

Arbeidsgruppen: Arbeidsgruppen har vært ledet av Inge Olav Fure. De øvrige medlemmene er Bjørn Olaf Bratz, Ole Krogness og Tom Senstad. Gruppen har siden den ekstraordinære generalforsamlingen orientert seg om reguleringsarbeid, varslet alle aktuelle offentlige intanser, innhentet støtte fra fylkeskommunen og laget plan for kartlegging av Flaskebekk. Mer informasjon på generalforsamlingen.

Flaskebekk.no: Fredrik Meltzer har vært redaktør for vår hjemmeside. Medlemmene oppfordres til å bidra med innspill til redaktøren.

ØVRIGE VELSAKER VI HAR ARBEIDET MED:

Kleiva: Styret har engasjert seg fortsatt i denne saken. Det har etter oppfordring fra velmedlemmer vært kontakt via brev med oppsitter av eiendom, kommune, ordfører og medlem av formannskapet. Byggherren har nylig oversendt brev til velet hvor han lover å fullføre reparasjon av rekkverk snarest og øvrige utbedringer i løpet av vår/sommer 2006.

Vann i Flaskebekkveien: Velstyret har hatt løpende kontakt med Statens Vegvesen v/ Asbjørn Thuven. Det har vært arrangert informasjonsmøte i øvre del av Flaskebekk veien, og aktuelt er det etter oppsitteres innspill meldt om behov for utbedringer langs hele veiens strekning. Aktuelt vurderes grøfting langs hele veien som en mulighet for å få vannet til å renne unna på en bedre måte.

Stier: Styret har på dugnad satt opp skilt som viser velområdets stier i samarbeid med eiere av stiene/oppsittere til nærliggende eiendommer.

Lys på Søndre Brygge: Styret har sørget for belysning på Søndre brygge. Dette var en vanskelig prosess, da eierskap til strøm/lamper har skiftet de siste årene. Vi undersøkte mulighetene for å få satt opp en stikkontakt på stolpen for å lettere kunne arrangere våre tradisjonelle fester etc., men vurderte at tilbudet på dette var for dyrt (ca. 20.000,- kroner) for vårt budsjett i år.

Medlemsliste: Styret og Fredrik Meltzer har laget en oppdatert medlemsliste inkludert en historisk eiendomsoversikt i et eget databaseprogram. Fredrik samarbeider med Arbeidsgruppen i forhold til å gjøre listen fullstendig oppdatert og gjøre den tilgjengelig på hjemmesiden vår.

Piggtråd: Det har vært en kontakt med styret ang. ønske om å fjerne piggtråd. Styret oppfordrer velmedlemmer til å melde inn til kommunen v/ dersom de ønsker hjelp til å fjerne piggtråd på egen eiendom. Kontaktperson er Annie Mette Riis (e-post: annie.mette.riis@Nesodden.Kommune.no). Vi håper ingen lenger er i tvil om at det ikke skal være piggtråd på eiendommene våre.

Stupebrett: Søndre brygge og reparasjoner kommer i første rekke. Arbeidet med stupebrett er innstilt. Brettet ligger i Nordre bryggehus til oppbevaring.

Eiendeler: Flaskebekk vel eier 6 aksjer i NBDS, en traktor, samt to bryggehus.

Økonomi: Styret oppfordrer velmedlemmer til å beholde kontingent på 750,- for neste periode. Husket du å betale kontingenten for 2005/2006?

Styret i Flaskebekk vel,

mai, 2006