FLASKEBEKK VEL ÅRSBERETNING 2006-2007

Postboks 50, 1450 Nesoddtangen, Org.nr. 986 555 900

Styret har bestått av:
Formann: Anne Steinert
Sekretær: Marie Storvang
Kasserer: Ivar Reinvang
Styremedlem: Anna Eggertsdóttír
Styremedlem: Birger Libell

Revisor: Inger Tuv
Valgkomité: Henriette Arneberg og Elin Bræk


Styret:
Styret har avholdt 9 styremøter og 2 arbeidsmøter siden generalforsamlingen 12. juni 2006. I tillegg har det vært løpende møter med reguleringsgruppens formann og arbeidsmøter med reguleringsgruppen. Styret har holdt løpende kontakt per korrespondanse / tlf. i løpet av året.

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling på Samfunnshuset 30. januar 2007, hvor styret fikk fullmakt til å låne inntil 150 000 kroner til reguleringsarbeidet.. Styret har også vært i jevnlig kontakt med promenadelaget, både på styremøter og gjennom korrespondanse / tlf.


Medlemmer:
Velet har pr. dato 83 betalende medlemmer i 2006/ 2007.


Dugnad:
Dugnad på Søndre brygge ble holdt søndag 24. september og påfølgende onsdag 27. september. Mer enn 20 mannfolk og en kvinne fikk arbeidet unna i et forrykende og effektivt samspill. Dekket var fjernet og smilene var brede før ettermiddagen kom, og det ble der og da avtalt en påfølgende dugnad for å få fjernet jern og ødelagt treverk.

Bil ble bestilt til onsdagen etter, og 8 menn og 2 kvinner sørget for å kjøre og lempe alt skrot på lasteplanet. Limtredragerne ble tatt vare på til gjenreising av brygga.

Flott innsats og godt humør preget også denne dagen!

Den årvisse dugnaden ble avholdt søndag 6. mai. Søppelplukking og opprydning langs promenaden og rydding langs strender og langs Øvreveien og Flaskebekkveien ble utført raskt og effektivt. Boller, kaker, vafler og brus smakte fortreffelig etterpå.


Sommerfest:
Sommerfest fant sted lørdag 12. august, 2006, på Nordre Flaskebekk brygge. Velstyret hadde invitert gjestene til å ta med seg det de ønsket av mat og drikke, og været viste seg nok en gang fra sin beste side. Stemningen var god og oppslutningen om arrangementet likeså. Mye latter og fine fargestiftforslag på dukene, ved siden av vakker trekkspillmusikk, gjorde sommerfesten minnerik.


Lille julaften:
Styret arrangerte en liten møteplass på Søndre brygge lille juleaften, med julegløgg, som vi pleier. Været var strålende, oppmøtet formidabelt og nissen var prikken over i’en!


Flaskebar:
Styret åpnet første bar, og trofaste velmedlemmer har stilt som vertskap utover vinteren og våren. Styret prøvde en forsøksordning med forskjellige ukedager, noe som ikke var vellykket, for så å gå tilbake til den gamle ordningen. Nå har det vært den første onsdagen i måneden siden, og oppmøtet har vært økende i vårhalvåret. Dette må vi fortsette med!


Veilag:
Styret har behandlet 1 søknad om støtte til utbedring av vei. Vi har imidlertid måttet avslå støtte i inneværende år, da alle tilgjengelige midler har vært øremerket våre to viktigste saker; brygga og reguleringsarbeidet. I mai mottok vi en søknad om utbedring av mur i Torvbakken, pålydende en liten sum, som ble innvilget av styret.


Promenadelaget:
Promenadelaget har i løpet av året fått ny leder; Petter B. Schjelderup.

Promenadelaget består foruten leder nå av: Nils Petter Brokstad, Ricky Vatten, Kristian Bye og Rune Flordalen. Søknad til Sparebankstiftelsen om midler ga full pott; 200000,-! Dermed kunne gruppa gå i dialog med Lindøya slipp om å gjenreise brygga. I disse dager er arbeidet i gang og kostnader stipulert til godt under bevilget beløp, under forutsetning av at dugnadsvillige bidrar med å lage dekket. Og det vet vi at vi får til!


Reguleringsgruppen:
Arbeidet ledes av Inge Olav Fure. De øvrige medlemmene er Bjørn Olaf Bratz, Ole Krogness og Tom Senstad.

Gruppens oppgave er å utarbeide et forslag til reguleringsplan for Flaskebekk som baserer seg på bevaring av områdets karakter og egenart. Mandat til dette ble gitt av ekstraordinær generalforsamling i september 2005.

Det ble avviklet tre store arbeidsmøter, kalt Reguleringsverksteder, i løpet av våren. Det har vært samarbeid med Nesodden kommune og Akershus fylkeskommune for å sikre en best mulig plan.

Gruppen har innhentet støtte på til sammen 100000,- kroner fra fylkeskommunen, og i tillegg til dette ble det vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i januar 2007 å låne 150000 kroner. Det vesentligste av dette går til lønn av arkitekt..

Mye informasjon er lagt ut på vellets hjemmeside, og distribuert til alle beboere/-grunneiere i området. Gruppen har løpende kontakt med styre og styreleder.

Arbeidet er komplisert og omfattende. Et forslag til reguleringsplan vil bli fremmet på ekstraordinær generalforsamling til høsten.


Informasjon:
Velet har informert sine medlemmer gjennom direkte utsendelser og over internett. Postutsendelse er etterhvert blitt for dyrt, direkteutsendelsen er dør til dør levering ved Marie Storvang og Anne Eggertsdóttír. Fyldig skriftlig materiale har blitt produsert i forbindelse med Reguleringsplanen. En brosjyre ble utarbeidet av Birger Libell og reguelringsgruppen som hjelpemiddel for lettere å få oversikt over situasjonen. Kart og skriftlig informasjon har blitt laget til alle reguleringsverkstedene.

Vi har over flere år forberedt at kommunikasjon skal foregå over internett. Det er viktig at medlemmene holder oss oppdatert om adresseendringer.

Vi kan være stolte av å ha Norges beste Vel-Websted:


Flaskebekk.no:
Fredrik Meltzer er etter et opphold i Malaysia igjen redaktør for vår hjemmeside. Vi er glade for å ha ham tilbake! Medlemmene oppfordres til å bidra med innspill til redaktøren. Bilder og skriftlige rapporter. Fredrik samarbeider med styret, promenadelag og reguleringsgruppen i forhold til å holde medlemmene oppdatert på hjemmesiden vår. Rapport fra veilag mottas med takk.

Vi har i tillegg også åpnet for nettpublisering av synspunkter i reguleringsarbeidet.

ØVRIGE SAKER VI HAR ARBEIDET MED:

Vann i Flaskebekkveien:
Statens Vegvesen startet arbeider høsten 2005 og fortsatte sist høst, men dette arbeidet er til dels dårlig utført eller ikke ferdigstilt. Styret har forsøkt å få til en dialog, men dette arbeidet er fortsatt ikke tilfredsstillende.

Det er fint om oppsittere fortsatt melder fra om behov for utbedringer langs veiens strekning. Grøfting langs hele veien vurderes som en mulighet for å få vannet til å renne unna på en bedre måte, men styret har ikke hatt kapasitet til å følge opp dette i inneværende periode.


Medlemsliste:
Styret og Fredrik Meltzer har fortsatt arbeidet med å lage en oppdatert medlemsliste. Vårt mål er at alle medlemmer skal kunne nås pr. mail innen utgangen av 2007, og at det kun ved generalforsamlinger og ekstraordinære hendelser sendes ut informasjon pr. post.


Eiendeler:
Flaskebekk vel eier fortsatt 6 aksjer i NBDS, en traktor, samt to bryggehus.


Økonomi:
Styret oppfordrer velmedlemmer til å beholde en kontingent på 750,- kroner for neste periode.

Når forslaget til reguleringsplan skal tas opp til avstemning, på neste ekstraordinære forsamling, vil det bli lagt fram et forslag til hvordan styret ser for seg en nedbetaling av lånet som er tatt opp i forbindelse med dette arbeidet.

Styret i Flaskebekk vel,

mai, 2007.