FLASKEBEKK VEL ÅRSBERETNING 2007-2008

Postboks 50, 1450 Nesoddtangen, Org.nr. 986 555 900

Styret har bestått av:
Formann: Ivar Reinvang
Sekretær: Birger Libell
Kasserer: Ole Tandberg
Styremedlem: Astrid Løvaas
Styremedlem: Truls Grønneberg

Revisor: Inger Tuv
Valgkomité: Anne Stine Høvo Meltzer og Erik Solheim


Styret:
Styret har avholdt 6 styremøter og 3 arbeidsmøter siden generalforsamlingen 19.juni 2007. I tillegg har det vært løpende kontakt med reguleringsgruppens formann og arbeidsmøter med reguleringsgruppen. Styret har samarbeidet med reguleringsgruppen om distribusjon av informasjon, bl.a. informasjonsbrosjyre om reguleringsforslaget. Det er avgitt en høringsuttalelse om Nesodden kommunes forslag til arealplan.

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt på Samfunnshuset 28.mai 2008, i regi av styret og reguleringsgruppa.


Medlemmer:
Velet har pr. dato 111 betalende medlemmer i 2007/ 2008. Kasserer har gjort en innsats for å lage en oppdatert medlemsliste, og styret mener at den nå er i god orden. Et økende antall e-post adresser til medlemmer er registrert, og e-post sammen med bekjentgjøring på velets hjemmesider kan etter styrets mening nå brukes som normal kanal for informasjon til medlemmene. Kun ved generalforsamlinger og ekstraordinære hendelser sendes det ut informasjon pr. post.


Økonomi
Velets økonomi er anstrengt pga nedbetaling av det lånet på kr.150 000 som ble tatt opp for å gjennomføre arbeidet med reguleringsplanen. En innsats ved oppfordring på web-sidene og skriftlig påminnelse har gitt gledelige resultater ved at medlemstallet nå er rekordhøyt. Det hersker antagelig en del usikkerhet om kontingentperioden, som er fra 1.5. til 30.4. etterfølgende år. Forslag til nedbetaling av lån tas opp som egen sak.


Dugnad:
Den årvisse dugnaden ble avholdt søndag 27. april i regi av promenadelaget.


Sommerfest:
Sommerfest fant sted lørdag 18. august på Søndre Flaskebekk brygge. Velstyret hadde spandert nye bord og benker, som kan leies ut til medlemmer og andre. Folk tok med seg det de ønsket av mat og drikke, og været viste seg nok en gang fra sin beste side i en ellers dårlig sommer.


Lille julaften:
Styret arrangerte julevin på Søndre brygge som vi pleier for 25-30 frammøtte.


Flaskebar:
Styret åpnet årets serie, og trofaste velmedlemmer har stilt som vertskap nok en gang. Etter en periode med tegn på redusert interesse har Flaskebaren kommet i god gjenge igjen med første onsdag i måneden som fast dag.


Veilag:
Styret har behandlet 2 søknader om støtte til utbedring av vei og imøtekommet den ene, mens den andre ble avslått av budsjettmessige grunner. Vannproblemene i Flaskebekkveien og Vardeveien har gitt opphav til flere brev og henvendelser til Statens Veivesen. Det ble foretatt en befaring med representanter for Flaskebekk og Sjøstrand vel i november 2007 og Statens Veivesen ga muntlig informasjon om planlagte tiltak. Utbedring av hull i veien er foretatt i løpet av våren, og de siste dager er det også lagt en ”asfaltpølse” som skal hindre avrenning til Vardeveien. Statens veivesen har informert om at ny asfaltering av Flaskebekkveien står på deres vedlikeholdsplan for 2009.

Det har vært flere møter med Sjøstrand vel om tiltak for å utbedre Vardeveien, men framdrift avhenger av at Statens Veivesen gjennomfører sine planer for å hindre avrenning fra Flaskebekkveien.

Medlemmer har etterlyst bedre informasjon om veilag og uttrykt ønske om en revurdering av den modellen styret nå arbeider etter. Dette tas opp som egen sak.


Promenadelaget:
Promenadelaget har i løpet av året fått ny leder; Kristian Bye,

Årets store hendelse var innvielsen av nyrestaurert Søndre brygge 5.september med tilstedeværelse av representanter for støttespillere som har gjort prosjektet økonomisk gjennomførbart. Sparebankstiftelsen bidro med kr 200000, og Nesodden kommune med kr. 50000. Ved avslutning av regnskapet viste det seg at Flaskebekk vel måtte bidra med ca. kr. 25000 for å bringe prosjektet i havn. Promenadelaget har gjort en stor dugnadsinnsats for brygga og ble takket spesielt.


Reguleringsgruppen:
Har vært ledet av Inge Olav Fure. De øvrige medlemmene er Bjørn Olaf Bratz, Ole Krogness og Tom Senstad. Arkitekt Ingun B. Amundsen har vært engasjert som faglig konsulent. Gruppen har fått økonomisk bistand til arbeidet fra Akershus Fylkeskommune, men for øvrig er arbeidet finansiert gjennom lån tatt opp av Flaskebekk vel og gjennom en svært omfattende dugnadsinnsats.

Gruppens og styrets forslag til reguleringsplan for Flaskebekk ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling 28.5. og vedtatt med tilslutning av 90% av medlemmene.


Flaskebekk.no:
Fredrik Meltzer har fortsatt som redaktør for vår hjemmeside. Medlemmene oppfordres til å bidra med innspill til redaktøren. Fredrik samarbeider med styret, promenadelag og reguleringsgruppen i forhold til å holde medlemmene oppdatert på hjemmesiden vår. Den får en stadig økende betydning som informasjonskanal til medlemmene.


Eiendeler:
Flaskebekk vel eier fortsatt 6 aksjer i NBDS, en traktor, samt to bryggehus.

Styret i Flaskebekk vel,

18.juni, 2008.