FLASKEBEKK VEL ÅRSBERETNING 2008-2009

Postboks 50, 1450 Nesoddtangen, Org.nr. 986 555 900

Styret har bestått av:
Formann: Truls Grønneberg
Sekretær: Birger Libell
Kasserer: Ole Tandberg
Styremedlem: Astrid Løvaas
Styremedlem: Mona Næss
Revisor: Inger Tuv
Valgkomité: Anne Stine Meltzer og Erik Solheim


Styret:
Styret har avholdt 5 styremøter og 3 arbeidsmøter siden generalforsamlingen 18.
juni 2008. Reguleringsgruppen har deltatt på to av styremøtene. I tillegg har styrets formann hatt regelmessig kontakt med reguleringsgruppen og deltatt i flere av gruppens arbeidsmøter med kommunen.

Styret har utalt seg om uheldige konsekvenser den planlagte utbyggingen i Jørgens Berners vei kan få for Flaskebekkområdet.

I løpet av året har to av styremedlemmene trukket seg fra styret. Styrets kasserer, Ole Tandberg, trakk seg fra styret i april for å kunne stå fritt når det gjelder den videre behandlingen av reguleringsplanen.

Styremedlemmet Mona Næss trakk seg fra styret allerede i fordi hun fant det
vanskelig å ta standpunkt i konfliktfylte spørsmål knyttet til reguleringsplanen.

Medlemmer:
Velet har dags dato 85 registrerte betalende (kr 1750) medlemmer for 2008/ 2009. I tillegg er det 11 som har betalt enten kr 750 eller kr 1000. Noen har nok latt være å betale full kontingent fordi de er uenig i reguleringsplanen mens andre kan ha gjort det ved en ren forglemmelse, selv om det ble sendt ut purring i mars.

Styrets e-post adresseliste til vellets medlemmer er etter hvert blitt ganske omfattende. Men vi får stadig feilmelding på noen adresser, og det er flere som mangler. Etter styrets mening kan e- post sammen med web brukes som kanal for informasjon til medlemmene. Medlemmer som ikke har fått masseutsendelser fra vellets styre
siste året, må gi oss sin riktige e-postadresse. De som likevel ønsker skriftlig innkalling til viktige møter, må gi beskjed om det.

Økonomi:
Styret har holdt seg til det stramme budsjettet som ble vedtatt på siste generalforsamling, mens kontingentinngangen har vært som forventet.

Det lyktes også styret å få refundert ca. kr 30 000 i merverdiavgift på konsulenttjenester i forbindelse med reguleringsarbeidet. Dermed ble det mulig å betale ned lånet som ble tatt opp for å finansiere reguleringsarbeidet, før tiden.
Bankinnskuddet er ca. kr 65 000 når vi nå starter på et nytt år.

Det betyr at Flaskebekk vel igjen har en tilfredsstillende økonomi og kan fungere slik vi ønsker, med støtte til veilag og felles velaktiviteter.

Dugnad:
De årvisse dugnadene ble avholdt henholdsvis søndag 28. september (2008) og søndag 27. april (2009). I tillegg har noen veilag og enkeltpersoner holdt sine egne dugnader.

Sommerfest:
Sommerfest fant sted lørdag 23. august på Søndre Flaskebekk brygge. Været var vakkert, og fremmøtet passe stort til å fylle vellets åtte bord med benker. Som vanlig tok folk med seg det de ønsket av mat og drikke.

Et nytt innslag var korsang av vårt lokale kor, Flaskehalsene. Styret sørget for arrangementet og for at vellets bord og benker ble fraktet til og fra.

Lille julaften:
Som vanelig inviterte styret til varm punsj på Søndre brygge. Stemningen vår god blant de 25-30 frammøtte, og all punsjen gikk med.

Flaskebar:
Fremmøtet på Flaskebaren, første onsdag i måneden, ser ut til å ha stabilisert seg. Det er stort sett ulike trofaste velmedlemmer som stiller som vertskap gang på gang, og de samme gjestene som møter opp. Styret etterlyser nye verter/vertinner for neste sesong, og nye besøkende ønskes velkommen.

Veilag:
Etter pålegg fra generalforsamlingen har styret sendt ut anmodning til vellets medlemmer om å danne veilag. I anledningen ble det laget en mal til vedtekter for lagene. Det har gått tregt med etableringene. Foreløpig er det bare lagene for
Nordveien, Strandpromenaden og Torvbakken som ser ut til å fungere. Medlemmene av midtre Øvreveien veilag er fortsatt uenig om vedtektene, men har likevel gjort en kjempe jobb med veien. Status for Vardeveien er usikker. Det er mulig at vellets dårlige økonomi siste året har lagt en demper på motivasjonen i og med at det har vært lite penger å fordele. Det blir bedre fra neste år.

Strandpromenaden:
Den nye badebryggen på Søndre er populær. I det fine været nå i Pinsen var den tett besatt med badegjester, hovedsakelig ungdom. Det er fint at de kan møtes der, bade og forfriske seg med medbrakt - hvis de bare også kunne sørge for å rydde opp søppelet etter seg. Vellet har ordnet med en søppelkasse på bryggen, og om den er full går det an å ta med seg søppel hjem. Her trengs det en holdningskampanje.
Promenadelaget har som før gjort en fin dugnadsinnsats, og denne gangen har de
konsentrert seg om å støpe trinn i trappene opp fra Promenaden i sør.


Reguleringsarbeidet:
Reguleringsplanen for Flaskebekk ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling
28. mai og vedtatt med tilslutning av 90 % av medlemmene. Etter noen få redaksjonelle endringer ble den så oversendt kommunen 10. juli. Reguleringsgruppen arrangerte senere en omvisning på Flaskebekk for politikerne i
Planutvalget, for å vise dem det fine området de kunne være med på å bevare.

Planen ble 1.gangsbehandlet i Planutvalget 18. november 2008. Som vi vet ble det vedtatt at planen skulle sendes ut på høring etter at det var gjort visse endringer. Disse endringene ble skrevet inn av administrasjonen i kommunen i samarbeid med reguleringsgruppen. Arbeidet har vært tidkrevende, særlig på grunn av krav til
detaljer som skulle tegnes inn på regulerings- kartet. I mai 2009 var planen ferdig til å bli sendt ut til høring.

Noen medlemmer mener at disse endringene er så vesentlige i forhold til det innsendte forslaget at planen må tilbakekalles eller motarbeides på
annen måte. Styret mener at noen endringer er helt uproblematiske. Det er også noen endringer som kunne forventets, slike som avsetting av areal til parkering og til møteplasser på reguleringskartet og inntegning av bebyggbare tomter under minstekravet til areal.

Disse punktene var med i det opprinnelige forslaget uten at det var konkretisert hvor de skulle ligge. Inntegning av adkomstveier til enkelte eiendommer var ikke forventet men er sikkert fornuftig og er i de fleste tilfeller uproblematiske. Et unntak er den nye adkomstveien som er tegnet inn langs sydgrensen for Øvreveien 28.

Noen få endringer er mer problematiske og berører mange. Det gjelder rekkefølgekravet om varmekabler i nord i Øvreveien og særlig kravet om offentlig vann.

Den ekstraordinære generalforsamling ga styret fullmakt til å forestå det videre reguleringsarbeidet og ba styret arbeide videre med å få planen vedtatt av Nesodden kommune.

Styret har vurdert det slik at det er bedre å bearbeide Planutvalgets endringer i en høringsprosess enn å få hele planen tilbake til vellet for omskriving, ny ekstraordinær generalforsamling, ny innsending og ny behandling i Planutvalget.

Vi vet ikke hva Planutvalget da vil bestemme neste gang, og uansett vil det komme nye innspill etter høringen Den ekstraordinære generalforsamlingen sa
også hva styrets videre arbeid med planen skulle baseres på. Et av punktene lyder slik:

”Etter politisk behandling og høring av planen kan det fremkomme forslag/krav til endringer i planen. Styret har her et selvstendig ansvar for å vurdere konsekvensen og vesentlighet av disse opp mot velets og medlemmenes interesser og vurdere nødvendige tiltak.”

Styret vurderer det derfor slik at planen også må ut til høring før vi får full oversikt over
forslag/krav til endringer. Endringer som følger av høringen blir forhåpentlig til medlemmenes beste. Jo flere som går sammen om et forslag til en fornuftig endring, jo bedre.

Styret i vellet arbeider spesielt med å fjerne kravet om offentlig vann som vi mener er den alvorligste endringen, og som vil berøre mange. Og mens vi arbeider med det, er det kommet ut på høring en kommunal hovedplan for vann og avløp.

Uten vår egen reguleringsplan for bevaring, vil denne hovedplanen sannsynligvis føre til at sone 2 og 3 får offentlig vann og avløp med vesentlig fortetning, og det som tilsvarer sone 1 forblir LNF-område (strandsone) med strengere bestemmelser, og det er vel akkurat det som vi prøver å unngå!

Flaskebekk.no:
Fredrik Meltzer er fortsatt som redaktør for vår hjemmeside. Medlemmene oppfordres til å bidra med innspill til redaktøren. Vi ønsker at sidene skal får økende betydning som informasjonskanal til medlemmene.

Eiendeler:
Flaskebekk vel eier fortsatt 6 aksjer i NBDS, en traktor, samt to bryggehus. Traktoren har dessverre alvorlige startproblemer, men et lyspunkt er at NBDS betaler ut aksjeutbytte – for engangs skyld. Hvis det ikke dukker opp formelle problemer med utbetalingen, kan vellet bli kr 9600 rikere.


Styret i Flaskebekk vel,
17. juni, 2009.