FLASKEBEKK VEL ÅRSBERETNING 2009-2010

Postboks 50, 1450 Nesoddtangen, Org.nr. 986 555 900

Styret har bestått av:
Formann og kasserer: Truls Grønneberg
Styremedlemmer: Birger Libell, Fredrik Meltzer, Katja Bye og Åsleik Engmark
Revisor: Inger Tuv
Valgkomité: Liv Møklebust og Erik Solheim

Styret:
Styret har avholdt 7 styremøter siden generalforsamlingen 17. juni 2009. I tillegg har styrets formann hatt kontakt med reguleringsgruppen, Nesodden velforbund, Akershus fylkeskommune, med politikere og saksbehandlere i Nesodden kommunen og med Amta, hovedsaklig i saker som angår reguleringsplanen for Flaskebekk. Styret har uttalt seg i høringen for reguleringen av Flaskebekk og for den planlagte utbyggingen i Jørgens Berners vei.

Medlemmer:
For å unngå kaoset med innmeldinger og innbetalinger rett før generalforsamlingen har styret bestemt at kontingenten skal være betalt i regnskapsåret, som regnes fra 1. mai til 30. april året etter. Dette er gjort kjent ved begge purringer. Sist oppdatert liste fra 5. mai viser at Flaskebekk vel fikk 98 medlemmer i perioden 2009 – 2010. Listen er lagt ut på vellets hjemmeside. Hvis det er feil eller mangler ved listen, må medlemmene melde fra om det til styret. Det vil være til stor hjelp for fremtidige styrer at medlemskontingenten betales over nettbank ved første oppfordring.
Det er krevende å vedlikeholde styrets e-postliste som både omfatter medlemmer og personer som bor i området og som kanskje velger å bli medlem en gang. Medlemmer og andre i området, som ikke har fått e-post masseutsendelser fra vellets styre siste året, må gi oss sin riktige e-postadresse. De som likevel ønsker skriftlig innkalling til viktige møter, må gi beskjed om det.

Økonomi
Flaskebekk vel har nå en tilfredsstillende økonomi og kan fungere slik vi ønsker, med støtte til veilag og felles velaktiviteter. Den bedrede økonomien kommer av at det ikke har vært utgifter til reguleringen siste året, at medlemstallet har holdt seg oppe med krav til innbetalingen hvert år, og ekstra innmeldinger fra folk som ønsket stemmerett til generalforsamlingen i 2009. Det kom faktisk inn kr 15 750 i kontanter ved fjorårets generalforsamling, til dels fra folk som ville kjøpe seg stemmer på stedet. Selv om vi er glade for pengene, er ikke dette en situasjon styret ønsker. Det er derfor innbetalingsfristen er strammet inn.
God økonomi har gjort at det sittende styret med lett hjerte har støttet etableringen av Flaskebekk badstuelag med kr 20000. Det har også gitt tilsagn om støtte til veilag og til enkeltpersoner for utbedring av veier og adkomster. Det er derfor satt av et større beløp på budsjettet til dette.

Dugnad:
De årvisse dugnadene ble avholdt henholdsvis søndag 13. september (2009) og søndag 18. april (2010). I tillegg har noen veilag og enkeltpersoner holdt sine egne dugnader.

Petanque og sommerfest:
Petanque&Pastis turneringen eller "Flaskebekk Boccia open 2009", som den også kaltes, ble avholdt på ballplassen i Spøkern 23. juli. Arrangementet var absolutt vellykket. En fyldig reportasje finnes på flaskebekk.no.
Sommerfesten derimot fant ikke sted lørdag 15. august på Søndre Flaskebekk brygge. Den ble avlyst i hui og hast fordi regnet øste ned. Isteden ble det prøvet en kombinasjon av Flaskebar og Sommerfest 2. september. Ingen møtte frem til sommerfestdelen først på kvelden, men Flaskebaren etterpå fyltes etter hvert.

Flaskebar, Badstuelag, Vinterblot mm
Flaskebaren første onsdag i måneden går sin gang, stort sett med de samme gjestene og med trofaste velmedlemmer som vertskap. Styret etterlyser nye verter/vertinner for neste sesong, og nye besøkende ønskes velkommen.
Flaskebekk Badstuelag ble stiftet dette året. Inne i bryggehuset på Nordre er det bygget en badstue med plass til vel 10 personer. Den ble innviet under Vinterblotet 19. desember. Badstuelaget har til nå 20 medlemmer, og ønsker flere. Be gjerne om en prøvetime først. Se for øvrig flaskebekk.no.
Lille julaften inviterte styret til varm punsj på Søndre brygge. Stemningen vår god blant de 25 - 30 fremmøtte, og all punsjen som var rødvinsbasert, gikk med.

Konsert og Korsang:
En dobbelt huskonsert fant sted i Nordveien 15. mars. Hos Engmark lyttet vi til harpe og perkusjon og hos Sydnes til trekkspill. Til sammen 2x30 publikummere fikk med seg begge deler.
Vårt lokale kor, Flaskehalsene kan se tilbake på sin første TV-opptreden, og har dessuten nettopp holdt sin årlige konsert, i Villa Lidarheim på Strandpromenaden.

Veilag:
Veilag kan søke vellet om støtte til veivedlikehold. I utgangspunktet gir vellet et tilskudd på 50 % av kostnadene. I inneværende periode er det bare midtre Øvreveien veilag og Torvbakken veilag som har benyttet seg av dette. Det er mulig at vellets dårlige økonomi de seneste årene har lagt en demper på motivasjonen da det har vært lite penger å fordele, men i kommende år blir det bedre.

Strandpromenaden:
I våres var det innbrudd i en rekke badehus langs promenaden. Også vellets bryggehus på Søndre ble besøkt. Det var vel ikke så mye å stjele, men det ble gjort en del skader på dører, låser og vinduer. Formannen anmeldte saken til politiet, som faktisk kom med etter-forskningskoffertene sine for å sanke bevismateriell på åstedene.
Badebryggen på Søndre står fortsatt og badeflåten er allerede ute. Når været er fint, er bryggen tett besatt med badegjester, hovedsakelig ungdom. Det er fint at de kan møtes der, bade og forfriske seg med medbrakt. Vi håper de er flinke til å rydde etter seg og tar med søppelet sitt hjem hvis søppelkassen er full.

Reguleringsarbeidet:
En av Fylkeskommunens innsigelser til reguleringsplanen er at det ikke er gjort arkeologiske undersøkelser i området. Dette ville koste penger, noe over kr 100000, penger som verken kommunen eller vellet hadde. Arbeidet med høringene til reguleringsplanen har derfor ligget på is i vinter i påvent av at problemet ble løst, og det ble det, 29. april i år. Da vedtok kommunestyret å forskottere kostnadene til forminneregistrering for hele Nesodden. Det er fordi Nesodden likevel skal graves mer eller mindre opp etter at hovedplanen for vannmiljø og avløp ble vedtatt i høst.
Reguleringsarbeidet er nå i gang igjen. Reguleringsgruppen bistår kommunen med å skrive sammendrag av alle høringsuttalelsene. Det som kan sies allerede nå, er at uttalelsene til Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil veie tungt. Det er fordi planen til syvende og sist må godkjennes av disse før den trer i kraft. De har vesentlige innsigelser som bl.a. går ut på at reguleringsplanen gir for liten vern og er i strid med kommunens egen arealdelplan. Resultatet av høringen blir nok derfor at planen blir strammet inn noe, særlig i sone 1 og i forhold som har med BYA og andre bestemmelser av betydning for fremtidig fortetting.

Flaskebekk.no:
Fredrik Meltzer er heldigvis fortsatt redaktør for vår hjemmeside. Han gjør en kjempejob og har bidratt til at vellets sider er blant de beste i sitt slag. Besøk flaskebekk.no! Der finner du det meste du trenger å vite om hva som skjer/har skjedd i velområdet vårt.

Eiendeler:
Flaskebekk vel eier fortsatt 6 aksjer i NBDS, to bryggehus og en traktor som ikke starter.

Styret i Flaskebekk vel,
16. juni, 2010
.