FLASKEBEKK VEL ÅRSBERETNING 2010-2011


Postboks 50, 1450 Nesoddtangen, Org.nr. 986 555 900
Styret har bestått av:
Formann: Anton Havnes.
Styremedlemmer: Fredrik Meltzer, Katja Bye, Kjell-Erik Bjerge (kasserer) og Svend Rand-Hendriksen.
Revisor: Inger Tuv.
Valgkomité: Liv Møklebust og Birger Libell.

Styret
Styret har avholdt 7 styremøter siden generalforsamlingen 16. juni 2010. Styrets formann hatt kontakt med reguleringsgruppen og Nesodden velforbund. Styret har uttalt seg i høringen for reguleringen av Jørgens Berners vei og har, med god hjelp fra Jon Erik Bjerk, sendt henvendelser til Ruter om opprettholdelse av Skogen busstopp.
Medlemmer:
Sist oppdatert liste fra 1. juni viser at Flaskebekk vel hadde 111 medlemmer i perioden 2010 – 2011. Listen er lagt ut på vellets hjemmeside. Hvis det er feil eller mangler ved listen, må medlemmene melde fra om det til styret. Det er krevende å vedlikeholde styrets e-postliste som både omfatter medlemmer og personer som bor i området og som kanskje velger å bli medlem en gang. Medlemmer og andre i området, som ikke har fått e-post masseutsendelser fra vellets styre siste året, må gi oss sin riktige e-postadresse. De som likevel ønsker skriftlig innkalling til viktige møter, må gi beskjed om det.

Økonomi
Flaskebekk Vel har opparbeidet seg en tilfredsstillende økonomi.Det har i 2010/2011 vært mulig å støtte prosjekter og aktiviteter etter intensjonen. Kontingent-/bidragsinntektene er redusert fra 109150,- i regnskapsåret 2009/2009 til 63975,- i regnskapsåret 2010/2011. Dette skyldes i hovedsak at medlemslister ikke er oppdatert og innbetalinger har kommet sent inn. Medlemskontingenter (19750 kroner) som er innbetalt etter 1.05.2011 vil bli inntektsført på regnskapsåret 2011/2012. Dette er ikke en situasjons styret ønsker. Medlemslisten vil dermed bli oppdatert og samtlige medlemmer vil motta kontingent giro pr post fra i år. Det vil være til stor hjelp for fremtidige styrer at medlemskontingenten betales over nettbank ved første oppfordring.
Det har blitt gitt tilsagn om støtte til veilag for utbedring av veier. Det er derfor satt av et større beløp på budsjettet til dette.

Dugnad
De årvisse dugnadene ble avholdt i form av høstdugnad lørdag 25. september og vårdugnad lørdag 7. mai 2011. I tillegg har veilag og enkeltpersoner holdt sine egne dugnader.
Petanque og sommerfest: Nok en gang ble det gjennomført ”Flaskemesterskap i Boule” på Spøker´n. 14. juli møtte først de minste til lagkamp og gikk fornøyde hjem med premier i lange baner. Deretter kom det mange voksne og mesterskapet er blitt omtalt som både hyggelig og morsomt! Sommerfesten ble gjennomført 14.august på Søndre Flaskebekk brygge og alle var glade for at det denne gangen ikke var regn.

Flaskebar, fårikålfest, vinterblot og julegløgg
Flaskebar hver første onsdag i måneden har også vært gjennomført i hele høst/vinter/vår. Det etterlyses flere verter og vertinner slik at arrangementet kan gå på rundgang blant medlemmene. En annen gjentagende tradisjon er herrelag og fårikålfest i Nordre Bryggerhus i regi av vert Birger Libell. Årets vinterblot 18. desember talte mange ivrige deltagere. Etter gjennomført badstu ble det ble servert varm suppe og et lystig lag holdt sammen til de små morgentimer. Lille julaften ble det rekordoppslutning på Søndre Brygge ved servering av julegløggen. Nissen kom på besøk og alle barn fikk noe godt fra nissens store sekk.

Konsert og korsang
Flaskebekks Flaskehalser inviterer nok en gang til en god musikkopplevelse 19. juni 2011 kl. 15 i Villa Lidarheim! Dette kan anbefales! Det har vært flere musikkopplevelser på Flaskebekk. 21. mars ble det gjennomført dobbel huskonsert hos Fam. Bye og Fam. BJerge. På programmet denne gang var det Frode Alnæs og Ragnar Heyerdahl som ga de 60 heldige både gitarriff og felegnikk!

Badstuelag
Badstuelaget har til nå 23 medlemmer, og ønsker flere. Alle på Flaskebekk er velkomne til å bruke badstuen, og ta gjerne med en venn! M.a.o. du trenger ikke være medlem for å bruke badstuen. Be gjerne om en prøvetime først. Se for øvrig http://flaskebekk.no.

Veilag
Veilag kan søke vellet om støtte til veivedlikehold. I utgangspunktet gir vellet et tilskudd på opp til 50 % av kostnadene. I inneværende periode har midtre Øvreveien veilag og Nordveien veilag benyttet seg av dette. Gjennom året har det kommet spørsmål og henvendelser om veilag og relasjonen mellom veilag og vel. Etter gjennomlesing av veiloven (www.lovdata.no ) har det vist seg at alle spørsmål som har vært stilt, er ivaretatt av veiloven, delen om private veier. Det er laget en kort gjennomgang, som ligger på vellets nettsider. Kortversjonen er følgende: Veilag består av de som eier eller benytter eiendommer som sokner til veien. Alle disse plikter å delta i vedlikehold og evt. oppgraderinger, men fordelingsnøkkel er avhengig av bruk. Veiloven angir hvordan tvister løses.

Strandpromenaden
Strandpromenadelaget har viet mye av året til rekruttering, organisering og strategiarbeid. Laget har nå 8 medlemmer og er godt rustet og motivert for betydelig innsats i 2011. Under dugnaden planla og gjennomførte laget tiltak på promenaden, og nå er også badeflåten sjøsatt. I løpet av mai/juni vil laget utbedre/mure opp trapper og rekkverksfester, og det planlegges for utbedring av sjøfronten av promenaden på steder hvor støp eller fundament er svekket. Muren i Strandpromenaden trenger ettersyn, sannsynligvis omfattende vedlikehold, noe som kan medføre store utgifter. Styret har fått forespørsel angående tilgangen til stranden mellom badehusene og vil understreke at det er fri ferdsel i strandområdet mellom og rundt badehusene.
Bryggehusene: Brygge husene på både Nordre og Søndre brygge er i god behold. På Nordre er det nå lagt nytt gulv og satt inn nye vinduer. Styret gjør oppmerksom på at husene kan leies av medlemmene til sosiale arrangementer. På Nordre kan det også kombineres med badstue.

Søndre Flaskebekk brygge
Båtselskapet har lagt ut brygger de står som eier av til salgs. Søndre Flaskebekk brygge er ført opp på listen. Vi har imidlertid tinglyst skjøte på at bryggen ble overført til Flaskebekk i 1989.
Kleiva: Det er tatt initiativ til istandsetting av trappene opp fra Nordveien. Vi har bl.a. hatt et hyggelig møte med beboerne i det nye huset, og de er interessert i å bidra noe til å få trappene satt i stand. Dette er et arbeid som overskrider det som kan gjøres på dugnad og vil medføre betydelige utgifter.

Reguleringsarbeidet
Vellets reguleringsgruppe oversendte kommunen sammendrag av alle høringsuttalelsene til reguleringsplanen for Flaskebekk 7. oktober 2010. Vi ble den gang forespeilet et snarlig møte mellom Akerhus fylkeskommune og Nesodden kommune hovedsaklig for å avklare Flaskebekkveiens fremtid mhp krav til standard. Hvis veien skal beholdes omtrent som den er i dag, må man unngå en regulering som fører til stor trafikkøkning. Siden er det skjedd lite. Årsaken er at kommunens saksbehandlere har måttet prioritere andre arbeidsoppgaver. Saken har vært tatt opp med Norberg i Teknikk- og miljøutvalg og med Maus i Planutvalg. Svend Rand-Hendriksen var tilhører på møte i Teknikk- og miljøutvalg hvor plan for videre behandlingen av reguleringsplanen ble diskutert. Man ble enige om at videre behandling måtte utsettes til etter vedtak av ny kommuneplan. Ny kommuneplan er antakelig vedtatt 13 juni ( eller 26 juni) 2011. Det ble planlagt nytt møte i august 2011. På møtet ble det vektlagt at høringsnotatet til fylkets veikontor er i motstrid med høringen fra fylkets kulturavdeling. Slik intern uenighet skyldes antakelig at ansvaret for riksveier (Flaskebekkveien) nylig er overført fra Statens veivesen til fylkets veivesen. Formelt er planen privat, men det er forståelse for at Nesodden kommune bør overta den og sørge for fremdriften. I kommunens vedtatte Hovedplan for drikkevann og vannmiljø står at løsningen for Flaskebekk skal være den som står i Reguleringsplanen for Flaskebekk. Derfor er kommunen interessert i gjøre reguleringsplanen vår ferdig.

Flaskebekk.no
Fredrik Meltzer er heldigvis fortsatt redaktør for vår hjemmeside. Han gjør en kjempejobb og har bidratt til at vellets sider er blant de beste i sitt slag. Besøk http://flaskebekk.no/! Der finner du det meste du trenger å vite om hva som skjer/har skjedd i velområdet vårt.

Eiendeler
Flaskebekk vel eier fortsatt 6 aksjer i NBDS og to bryggehus. Traktoren har blitt solgt.


Styret i Flaskebekk vel,
8. juni, 2011.