Flaskebekk Vel Årsberetning 2000-2001

Styret har bestått av:

Formann:Nils Petter Brokstad
Sekretær:Toril Bjorg
Kasserer: Thorolf Olsen
Styremedlem:Inger Liv Gøytil Lund
Styremedlem: Finn Levin

Revisor: Inger Tuv
Valgkomite: Liv Myklebost & Marit Wiig

Styret: Styret har avholdt syv møter siden generalforsamlingen 2000.

Medlemmer: Vellet har 111 medlemmer pr mai 2001, dvs samme antall som sist år (noen nye, noen fra).

Dugnad: Det ble arrangert dugnad 20.mai.

Stien mellom Øvreveien og Flaskebekkveien ble utbedret og klargjort for trapp, - godt fremmøte.

Sydveien, ryddet, grøftet og ikke minst ble trappene ryddet. Godt oppmøte og god innsats.

Stranda ved Nordveien ble ryddet, - også godt fremmøte og fint resultat.

Sommerfest: Kurvfest ble arrangert på søndre Flaskebekk brygge i august 2000. Flott vær, god stemning og svært mange deltok (over sytti personer tilstede i løpet av kvelden)

Lille julaften: Tradisjonell lille julaften på søndre Flaskebekk brygge med gløgg og pepperkaker. Mange mennesker og god stemning.

Stier/veier: Styret har jobbet med stier og veier samt fått frem en definisjon mht hva som ansees som vel-vei: ”En vel-vei er en bilvei som benyttes for almen ferdsel”. Stier ansees ikke som vel-vei (Strandpromenaden er unntak). Styret anser at vellet har et spesielt ansvar mht vel-veiene (vedlikehold osv), men styret har intet eierskap til verken disse vel-veier enn andre ferdselsårer i området (se senere pkt mht eiendeler).

Veier spesielt: Øvreveien og Lampepusserveien har vært i svært dårlig forfatning den senere tid. Arbeid ble igangsatt sist høst, men måtte utsettes grunnet den fuktige høsten. Arbeidet gjennopptas i mai.

Det har vært kontakt med vegkontoret vedr utbedring av Flaskebekkveien ved Vardeveien og (Sydveien, løse steiner) og de har lovet å gjøre dette. Styret har ellers engasjert seg i å få til en enighet rundt ferdsel og vedlikehold av Sydveien.

Hastighet i Flaskebekkveien: Styret gjorde sist år en spørreundersøkelse blant medlemmene vedr hastighetsregulering i Flaskebekkveien. Meningene var svært delt, noen ønsket svært gjerne fartshumper, andre ikke, - styrets konklusjon ble å be vegkontoret om skilting ned til 40km, se ellers web-sidene for mer informasjon.

Web/Internet sider: Styret har laget web/internet sider for FlaskebekkVel. Se under www.Flaskebekkvel.com. Dette er tenkt som en informasjonskanal ut mot medlemmene samtidig som medlemmene selv via web-siden/epost kan komme med tilbakemeldinger og kommentarer på en enklere måte enn før. Sålangt er en mengde dokumenter/referater, medlemsinformasjon, linker til relevante Nesodden sider, en nyhetsside samt noe rundt lokal historie lagt ut. Tilbakemelding og forslag til forbedringer fra medlemmene mottas med glede.

SjøstrandVel: Styret har hatt kontakt med Sjøstrand Vel. Spesielt har det vært diskutert muligheter for felles veiutbedring (Vardeveien) og mulighetene for felles innsats mht utbedring av Promenadebakken. Styret bør videreføre denne dialogen.

Eiendeler: FlaskebekkVel eier 6 aksjer i NBDS, en traktor samt to bryggehus (nordre og søndre). Verdien av bryggehusene ansees som kun symbolsk da salg av disse ikke er mulig.

STYRET

Mai 2001