Møterferat 18.06.2003

Generalforsamling i Flaskebekk Vel
Speiderhuset, 18. Juni, 2003, kl. 19.00 – 22.00

Tilstede: 31 velmedlemmer, 27 stemmeberettigede.

1. Valg av møteleder:
Katja Bye

2. Valg av referent.
Anne Nesheim

3. Styrets årsberetning og regnskap.
Styrets årsberetning og regnskap ble gjennomgått.

Til årsberetningen ble følgende kommentert
• Styret ble bedt om å vurdere sjarmoffensiv overfor potensielle medlemmer ved å lage en ”Velkommen til Flaskebekk” til nye (og for så vidt eldre- og kanskje tidligere utmeldte) beboere innen vellet. Forslag om å sende ut et eksemplar av jubileumsboken og en blomst.
• Styret orienterte kort om dannelse av veilag, som det er gjort i Øvreveien, og at alle beboere kan pålegges å være med i veilag. Styret kommer med ytterligere informasjon om dette i løpet av høsten. Et medlem minnet om at det er fullt lovlig for alle beboere å rake og tette hull på vei utenfor huset sitt –også utenom dugnader…. Generalforsamlingens mottagelse av denne påminnelse oppfattes av referenten som en oppfordring til medlemmene!

Til regnskapet ble det opplyst at det fremdeles var noen utestående kontigenter. Regnskapet var videre godkjent av revisor Inger Tuv. Omlag kr. 90 430,- står på velets konto per 30.april 2003. For øvrig ble følgende kommentert:

• I avtalen med fiskesalgslaget skal det være avtalt at laget skal betale forsikring på bua på søndre brygge. Styret sjekker dette nærmere.
• Forslag fra Truls om at det legges grusdepoter på utvalgte steder for å reparere småhull i veiene, som han tilbyr seg å kjøre ut med vellets traktor.
• Orientert om at pkt 2 i regnskapet ”bidrag”, kommer fra kommunen

4. Valg av formann, 2 styremedlemmer, revisor og valgkomite.
Følgende endringer ble vedtatt:

Formann: Katja Bye –Katja har fungert i ett år og tok gjenvalg
2 styremedlemmer: Arvid Iversen og Kjell Thoreby erstatter Helle Engmark og Sjur Sætre
Tor Berg Eriksen gikk ut av styret som styremedlem
Anne Nesheim fortsetter som styremedlem 1 år
Revisor: Inger Thuv ble gjenvalgt for nok en periode
Valgkomite: Anne Steinert fortsetter en periode til og Elin Bræk erstatter Marit Wiig
Kasserer: Wilhelm Berge d.y. fortsetter å bistå styret som kasserer


Styret trenger også en web-redaktør. Det ble vedtatt at styret selv skal finne et entusiastisk velmedlem- antagelig blant juniorene – som styret kan fastsette en passende betaling til.

(til orientering: Fredrik Meltzer –antagelig ikke junior- har påtatt seg oppgaven å bistå med webben sammen med styrets Arvid )

5. Forslag/informasjon fra styret.
Hastighetsreduserende tiltak i Flaskebekkveien/ veilag og velveier forøvrig

Styret orienterte om at vellet har mottatt et brev fra vegvesenet som forteller at Flaskebekkveien ikke er blant prioriterte veier for nedsatt hastighets-/eller andre hastighetsreduserende tiltak. Styret har imidlertid nedsatt en gruppe som arbeider spesielt med dette. Det vil komme informasjon utover høsten 2003.

Medlemmer foreslo følgende:
• Styret sender brev til alle som bor i vellet hvor det bes om at man avpasser farten
• Det lages fartshumper eller –dumper
• Det settes opp blindvei-skilt ved rundkjøringen (til orientering: dette er tatt opp med vegkontoret i ettertid, som vil anbefale dette)
• Det settes opp skilt som orienterer om max anbefalt lengde på biler

Styret orienterte om at øverste del av Øvreveien er lovet utbedret av entreprenøren som ble engasjert av veilaget og at dette skulle skje før høsten. (til orientering: han purres stadig)

Vedr. Strandpromenaden
Gruppen som jobber med Strandpromenaden; Tom Gjelseth, Inge Olav Fure, Tore Henning Larsen og Jan Winger, har brukt tiden godt: Det er arbeidet for å få badebøyer og badebrygge og å få til en plan for vedlikehold/ forbedring av promenaden.

(til orientering: badebøyer er på plass, badebryggen ”Korken” ble satt ut og (u)høytidelig døpt tidlig i sommer, det er avholdt en første dugnad. Ytterligere informasjon kommer utover høsten)

6. Forslag vedr. Jørgen Bernersvei fra medlem
Medlem Jon Erik Bjerk informerte kort om sitt forslag. Flere medlemmer holdt innlegg og det ble klart at flere medlemmer har synspunkter på hvordan denne saken burde finne sin løsning. Generalforsamlingen vedtok følgende både vedrørende gjennomkjøring i Jøregen Berners vei og for plassering av enveisskilt derfra og oppover Øvreveien:
Innen 15. september 2003 skal styret utrede innholdet i forslaget og komme med et forslag til løsning. Dette forslaget sendes medlemmene, som får en ”høringsfrist” før styret vurderer videre saksbehandling.

For øvrig: Fredrik takkes for pausefilmfremvisning fra årets vinterhappening: Akekonkurransen i Øvreveien i vinter –vi ser frem til del 2!

Referent