Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i Flaskebekk vel

Formannen ønsket velkommen, takket reguleringsgruppen og framførte en unnskyldning og begrunnelse for endring av et begrep i referatet fra forrige generalforsamling. Begrunnelse: Et allmøte med vedtaksrett er ikke en møteform i våre vedtekter, det er derimot en ekstraordinær generalforsamling.

 1. Valg av møteleder
  - Formann Anne-Stine Meltzer ble valgt ved akklamasjon

 2. Valg av referent
  - Kristian Bye ble valgt.

 3. Godkjenning av innkalling.
  - Innkallingen ble godkjent

 4. Innhenting av fullmakter:
  - Fullmakter ble innhentet ved ankomst og talt opp. Det var 82 stemmeberettigede når man summerte oppmøtte/fullmakter.

 5. Foredrag om Flaskebekks historie og forhold til kommunen - v/ ordfører Christian Hinze Holm
  Dette at Flaskebekk i dag er så godt bevart ble satt i sammenheng med at de som planlagte utskilling av tomter sørget for at også eiendommer i avstand fra strandlinjen ble attraktive p.g.a. badehusene. Ordføreren fikk spørsmål fra salen angående tidligere forsøk på reguleringsarbeider på Flaskebekk. Hva gjør at Nesodden kommune nå oppmuntrer til aktiv involvering i reguleringsplaner? Ordføreren ga svar som både satte dette i sammenheng med kystsoneplanen, som gir føringer for fremtidig regulering av velet, samt at holdningen til å ta vare på Flaskebekk er mer i tråd med den tiden vi lever i i dag.

 6. Innlegg – Flaskebekk, en perle i Oslofjorden v/ Morten Wessel Krogstad
  Det ble gitt eksempler på heldig og mindre heldig utnyttelse i ulike landskap fra syd-Norge, Akershus, Nesodden og til sist beskrivelser av hva som gjør Flaskebekk attraktivt og hvordan man kan tilstrebe å bevare denne idyllen.

 7. Planstatus – hva betyr regulering? v/ Plan og Bygningssjef Ole Magnus Huser
  Huser beskrev hvordan Flaskebekk har et annet utgangspunkt enn andre steder på Nesodden pga områdets karakter og plan for Kystsone/LNF-soner. Det har vært vektlagt et økt fokus på landskap og kulturmiljøer i kommuneplaner.
  -Huser ga en generell orientering om historie og nåværende premisser for gjeldende plankart.
  -Han forklarte hvordan et uregulert strøk, som vi har i dag blir lite forutsigbart i forhold til behandling av enkeltsaker. Det vil være søknader om dispensasjon – og dette vil kunne falle ut litt tilfeldig.
  - Ved bruk av en Reguleringsplan vil man normalt få en økt fortetting og utbygging. MEN kan også begrenses ved bevaring dersom det legges inn strenge kriterier og det er sterke felles interesser for dette.
  - Reguleringsplaner varsles i avis og det inviteres til debatt for å innhente synspunkter fra interessehavere. Kommunen utarbeider forslag med bestemmelser og kart som legges ut på høring/for debatt.
  - Hva innebærer begrepet ”Spesialområde bevaring”?, ble Huser spurt. han forklarte at det innen en slik plan vil være nettopp klare bestemmelser for hva som skal bevares, og at dette kan være for eksempel innenfor kategoriene (verdi), kultur, friluftsliv, natur, fornminner, bygningsmiljø. Aktuelle etater/departementer for de ulike områder må kunne bistå i utarbeidelse av planen, mens det etter planen er lagt, ligger tilrette for lokal forvaltning. Spesialområde innebærer nasjonal og fylkeskommunal involvering i planarbeidet, og ved eventuelle vanskelige saker.
  - Forsamlingen ba om avklaring i forhold til spørsmål om utnyttelsesgrad, og hvordan dette tolkes. Det ble svart at man i dag bruker begrepet utnyttelsesgrad som en generell betegnelse for hvor mye som kan bebygges. Ulike begreper ble beskrevet mer detaljert. For eneboligbebyggelse U-grad 0,15-0,2. basert på historiske bestemmelser. Nå BYA.
  -Det ble stilt spørsmål om veibredde. Og det ble svart at det i forhold til en plan om spesialområde bevaring/streng reguleringsplan ville tas hensyn til dette også når det gjaldt veibredde. Det vil ved regulering være viktig at brannbil/ambulanse kan passere, og det kan de i dagens Flaskebekk.
  -Det ble kommentert fra salen at mange hadde en oppfatning av at spesialområde bevaring forvaltes av riskantikvar og nasjonale myndigheter. Det ble gjentatt at sentrale myndigheter utarbeider retningslinjer for kommunen basert på forarbeid/målsetting. Kommunen styrer med utgangspunkt i disse.
  -Spørsmål fra salen ang. vann/kloakk. Dersom det blir regulering, må brukere finansiere vann/kloakk? Huser uttalte at det i et område som Flaskebekk ville være åpning for ulike løsninger. Alt må ikke nødvendigvis reguleres for brukerfinansiert vann og avløp.

 8. Spesialområde bevaring: Hvordan virker det? v/ Saksbehandler ved Frogn kommune, Hilde Grevskott Larsen:
  Kort oppsummert:
  -Drøbak: Regulert som antikvarisk spesialområde. Landets største sammenhengende område. Må ikke forveksles med fredning, understreket Hilde Grevskott Larsen. Det er Riksantikvarens område.
  -Grevskott Larsen understreket at det i dag er mye fleksibilitet i spesialområde bevaring. Rom for både moderne hus og endring av historisk profil. Godt samarbeid med Fylkeskommunen. Kommunen har arbeidet med forenklende bestemmelser for hvordan søknader skal behandles. Råd: Finne de viktige karaktertrekkene å ta vare på. Lage gode bestemmelser for saksbehandling.

 9. Presentasjon av lokal spørreundersøkelse v/ Birger Libell
  Undersøkelsen fra Flaskebekk ble presentert. Det var over 50 besvarelser, som ble lagt fram med fine fotografier. Birger Libell understreket at det hadde vært noen motforestillinger mot undersøkelsen, blant annet at den ikke var så faglig god. Han understreket dog at dette var en undersøkelse som ikke hadde som hensikt å være forskningsbasert – mer som innhenting av stemmer fra alle de som kanskje ikke snakker så høyt på generalforsamlinger. Det var mange morsomme poenger. Blant annet ønsker vi alle å høre fuglesang hele året..., alle unntatt den ene som visste at fugler ikke synger året rundt. Folk flest mente mye om rådyr, trær, ugress i veikanten, den enkeltes rett til å gjøre noe med sine eiendommer, områdets verdi. Gå gjerne inn på nettsidene – og se undersøkelsen der.

 10. Kort innlegg fra styret.
  Før debatten takket styret igjen de som hadde forberedt generalforsamlingen. Styret understreket at det nok hadde vært ulike ulike syn innad i gruppen i forhold til hvilken vei vi nå burde gå videre, men at de hadde ønsket dette velkommen p.g.a. muligheten til å la velet få en god bredde i sine valgmuligheter. Styret orienterte om at et 3. forslag var blitt fordelt uten at følgebrevet til forslaget var blitt fremlagt for gjennomsyn. Styret hadde ingen øvrige innvendinger mot det tredje forslaget. Styret fortalte at det var fremkommet flere bekymringer, både fra navngitte medlemmer og anonymt, angående fare for det gode naboskap. Styret fremholdt at et godt naboskap må tåle uenighet på sak og aksept for demokratiske valg. Det ble informert om valg og avstemning.

 11. Reguleringsgruppen Presentasjon av mandat for avstemming.
  -
  ”Bevaringsalternativet" presentert av Ole Krognes . Flere detaljer i det fremførte forslag var mer utdypende enn skriftlig forslag distribuert før møtet.
  - Reguleringsalternativet presenteret av Ole Tandberg (distribuert før møtet). Da forslaget ”Regulering med bevaring”, av Tandberg ble ansett som meget bedre enn ”Reguleringsalternativet”, ble det sistnevnte forslaget trukket fra avstemming, med oppfordring om heller å stemme for ”Regulering med bevaring.”
  - ”Regulering med bevaring” presentert av Einar Sandbæk - introduserte med vekt på godt naboskap, og anbefalte det distribuerte forslaget ”Regulering med bevaring”, hvor enkelte deler av Flaskebekk kan reguleres for bevaring, mens andre områder reguleres basert på retningslinjer som fremhevet i forslaget.

 12. Debatt/Spørsmål
  Ordstyrer ble anmodet om en kort oppsummering av de to forslagene, hvilket ble gjort med aksept fra forslagsstillerne. Flere momenter ble berørt i debatten, her er noen:
  -Uttrykk for skepsis til hvilke instanser som skal lage retningslinjene for bevaring av Flaskebekk. Hvordan kan skjønn være utslagsgivende på prosessene? Flere uttrykte usikkerhet om hvorvidt kommunen hadde den kompetanse som skulle til for å håndtere en plan for dette. Svar ble gitt om at det vil være fagfolk som utarbeider retningslinjer, for eksempel arkitekter.
  -Området Jørgen Bernersvei ble særlig nevnt. De deler som er skilt ut fra Flaskebekk, og hvor det forventes store utbyggingsprosjekter, ligger svært nær vårt område. For å demme opp for denne utviklingen ble det uttrykt ønske om å bevare Flaskebekk. Spesialområde bevaring kan gi også randsonene mer påtrykk i forhold til å være i takt med området som de grenser til.
  -Noen i salen mente at det var viktig at bevaring ikke var konservering. Det har vært mye påbygging og utbygging i senere tid. Viktig å bevare godt naboskap. Folk må få ha lov til å ha egne meninger og bygge på egen tomt, så lenge det er innenfor de retningslinjer velet er enige om.
  -Velets rolle: Hvor viktig vil velets innspill til bevaring/regulering være når enkeltsaker skal besluttes av politiske myndigheter. Her fikk ordfører svare. Han fortalte at hver sak vil bli vurdert basert på gjeldene reguleringsplan, og beslutninger baseres på det. Ved konflikt/uenighet vil plan og bygningsmyndigheter ha siste ord.
  -Drøfting av om planen fra 1997 var en plan som pekte for spesialområde bevaring. Her var det noe uenighet, men leder for Reguleringsgruppen leste opp fra planen, som pekte i den retning.
  -Styret ble spurt om planlegging av det videre arbeidet etter avstemmingen. Dette ble besvart med at det videre arbeidet ville bygge direkte på avstemningen og tas opp på neste møte. Dersom man kom til et klart flertall, vil samarbeid med kommune være et naturlig neste skritt. Styret understreket at som det ble informert om av Huser, antok man at den videre prosessen ville være langvarig og involvere flere møter for avklaring og informasjon underveis.
  -Mange uttrykte at det var mange fellestrekk i forsamlingen. Mange – kanskje alle ønsker å ta vare på Flaskebekk, men at dette ikke måtte bety at man stoppet enhver videre utvikling av området.
  -Det ble nevnt at i en stor sammenheng måtte det også kunne tas hensyn til minoritetsbehov, for eksempel for tomteeiere hvor strenge bevaringskrav kunne få stor konsekvens for verdier.
  -Det kom innlegg med informasjon om flere eksempler på spesialområde bevaring. Det ble uttrykt at dette var det beste verktøyet for områder som bør bevares, blant annet fordi at områder som hadde en konvensjonell reguleringsplaner var mer sårbare for muligheter for omregulering, sammenslåing av tomter, m.m. Flere av de frammøtte tok ordet og ga sitt tilslag for å støtte et videre arbeid i retning av å få en regulering med spesialområde bevaring for Flaskebekk. Det ble også tatt til orde for at en bevaring av Flaskebekk kunne ivaretas ved en vanlig regulering – og kun regulere noen områder som spesialområde. Enkelte fremførte at det ville være kompliserte prosesser for de som har lyst til å gjøre noe om området ble regulert som spesialområde – til tross for at Grevskott Larsen hadde informert om at det ikke var slik i Frogn.

 13. Avstemming
  -Det blir reist spørsmål fra salen om siste innleverte forslag ”Regulering med bevaring” kunne være med i avstemming, da flere hevdet ikke å ha mottatt det, og at det er sendt ut fra initiativtager og ikke fra styret. Styret konfronterte forslagstiller, som bekreftet at forslaget ikke var blitt sendt ut til alle. Styret mente like fullt at saken i løpet av kvelden var godt belyst, og at det burde være grunnlag for avstemning. Dette ble det votert over og salen ga et tydelig flertall i forhold til at det var ønsket en avstemning.

  RESULTAT:
  -51 stemmer for regulering til ”Spesialområde Bevaring”
  - 31 stemmer for forsalg Regulering med bevaring

  VIDERE ARBEID:
  -Ettersom det var et enstemmig ønske i salen for å gå inn for et reguleringsarbeid, og et klart flertall for å gå inn i for forslaget om en plan som peker mot Spesialområde Bevaring for Flaskebekk, vil styret jobbe videre med dette som utgangspunkt.


Møtet ble avsluttet 23:30

Nesodden 28.9.2005

Kristian Bye
referent

- Bevare oss vel! -