REFERAT FRA STYREMØTE I FLASKEBEKK VEL 04.07.2007

 

Til stede: Ivar Reinvang (ref), Ole Tandberg, Astrid Løvaas, Truls Grønneberg

1. Det nye styret ble konstituert. Styreleder (Ivar Reinvang) er direkte valgt av generalforsamlingen, øvrige verv er Ole Tandberg (kasserer), Birger Libell (sekretær).  Styremedlemmene presenterte seg og fortalte kort om sin bakgrunn. Grønneberg og Løvaas er tidligere styreledere i Flaskebekk vel.

2. Drøfting av planer for styrearbeidet
Styret hadde en foreløpig diskusjon om forholdet mellom styret og reguleringsgruppa i det videre arbeidet med utarbeidelse, presentasjon og behandling av et forslag til reguleringsplan.
Styret er bekymret for konsekvensene for Flaskebekkområdet av den planlagte utbygging i området Berners vei/Øvreveien. Ole Tandberg framskaffer informasjon om hvor saken nå står i Nesodden kommune. Astrid Løvaas kontakter mulige deltagere i en gruppe som kan følge saken og komme med forlag til reaksjoner fra velets side.
Diskusjon om andre aktuelle saksområder for styret ble utsatt til neste møte.

3. Sommerfest
Dato for sommerfest ble fastlagt til 18.8. og Søndre brygge forventes å kunne brukes. Birger Libell koordinerer en festkomite.

4. Ole Tandberg spurte om velet har tatt initiativ til skilt som angir kjøreretning i krysset Lampepusserveien/Øvreveien. Velets styre kjenner ikke til saken, og Ole Tandberg undersøker bakgrunnen nærmere.