REFERAT FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
i Flaskebekk vel 28. mai 2008, Idrettshuset på Berger.


Styreleder, Ivar Reinvang, åpnet møte.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Anne-Stine Høvo Meltzer ble valgt til møteleder.
Anton Havnes ble valgt til referent.

Orientering fra Reguleringsgruppen
Leder for Reguleringsgruppen, Inge Olav Fure, orienterte om arbeidet med reguleringsplanen.

Medlem av Reguleringsgruppa, Bjørn Olav Bratz, la fram forslaget til reguleringsplan ved å gå gjennom alle punktene i planen. Det var åpent for spørsmål om betydningen av hva enkelte punkter og eventuelle konsekvenser.

Leder for Flaskebekk Vel orienterte om og begrunnet Styrets innstilling til vedtak.

Styret foreslår at reguleringsplanen stemmes over som en helhet fordi ulike hensyn står i forhold til hverandre og er balansert i reguleringsplanen.

Avstemming
Forslag til reguleringsplan datert 12. mai for Flaskebekkområdet utsendt medlemmene sammen med innkalling til ekstraordinær generalforsamling av 13. mai, ble vedtatt som innstilt. Resultatet av avstemningen: 78 for styrets forslag til vedtak, 8 mot og 2 blanke

Vedtak:

"Generalforsamlingen oppfatter at forslaget er i overensstemmelse med vedtak gjort på velets ekstraordinære generalforsamling 28. september 2005, og at forslaget vil være av avgjørende betydning for å kunne bevare Flaskebekks helhetlige karakter og egenart.

Generalforsamling gir styret fullmakt til å forestå det videre reguleringsarbeidet og ber styret snarest mulig oversende forslaget til Nesodden kommune, og arbeide videre med å få planen vedtatt av Nesodden kommune."

Styrets videre arbeid for å få reguleringsplanen baseres på følgende:

  1. Sikre at velet har økonomiske forutsetninger for å gjennomføre den videre reguleringsprosess.
  2. Etter politisk behandling og høring av planen kan det fremkomme forslag/krav til endringer i planen. Styret har her et selvstendig ansvar for å vurdere konsekvensen og vesentlighet av disse opp mot velets og medlemmenes interesser og vurdere nødvendige tiltak.
  3. Styret gis fullmakt til å knytte til seg bistand/faglig ekspertise ved behov, og gis fullmakt til å opprette et arbeidsutvalg for å følge opp reguleringsarbeidet mot offentlige myndigheter.
  4. Styret skal sørge for at medlemmene får nødvendig informasjon om den videre fremdrift og status. All informasjon vil løpende bli lagt ut på veles hjemmesider og distribueres på E-post.
  5. Generalforsamlingen gir styret anledning til redaksjonelle justeringer i planen før den oversendes kommunen.
Referent: Anton Havnes