REFERAT FRA GENERALFORSAMLING

i Flaskebekk vel 18. juni 2008, kl. 19, Speiderhuset

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Jon Erik Bjerk hevdet at innkallingen ikke kunne godkjennes, fordi årsberetning, regnskap og forslag til budsjett ikke var sendt ut til medlemmene to uker før møtet.

Ivar Reinvang, avtroppende formann i vellet, viste til § 5 i vedtektene om hvordan generalforsamlingen skal bekjentgjøres: Innkalling var lagt ut på vellets hjemmeside, hengt opp på Søndre og Nordre brygge og det var avertert i Foreningsnytt.

Avstemning: 4 stemte for avlysning av møtet, 28 stemte for å gjennomføre.

2. Valg av møteleder            Ivar Reinvang

3. Valg av referent            Liv Møklebust           


4. Styrets årsberetning, regnskap
Ivar Reinvang gikk igjennom årsberetningen for 2007-2008, som ble godkjent.

Når det gjelder informasjon til medlemmer, bes de som ikke har e-post om å melde fra, slik at de kan få tilsendt papirkopi av nødvendige meldinger. Forøvrig bes medlemmene om å holde seg oppdatert på hjemmesiden www.Flaskebekk.no. Hjemmesidens redaktør, Fredrik Meltzer, hadde sendt med noen hilsninger til generalforsamlingen om at

Ole Tandberg, kasserer i styret, la fram siste versjon av regnskapet, datert 18.06.2008, som ble godkjent.

Det ble redegjort spesielt for den høye søppeltømmingavgiften for Strandpromenaden som gjaldt oppgjør for gammel gjeld, og ekstra utgifter til ferdigstillelsen av Søndre brygge der vellet dekket nærmere kr. 25 000. (Vi fikk opplyst at totalkostnaden for den nye brygga er kr. 274 569.)

Det er betalt ca. kr. 10 000 i renter av lånet til reguleringsarbeidet. Og det er innkjøpt benker og bord til fest, som kan leies ut til medlemmene for en mindre sum. Styret ble anmodet om å være pågående for å få leid ut både disse og bryggehuset for å få penger i kassa.


5. Valg
Anne Stine Meltzer og Erik Solheim, som utgjør valgkomiteen, la fram forslag til medlemmer av det nye styret.  Disse ble valgt ved akklamasjon:

Formann for 1 år                        Truls Grønneberg
Styremedlemmer for 2 år         Birger Libell (som både ble takket av og tok en ny periode)
Mona Næss

Styremedlemmer som ikke er på valg, Astrid Løvaas og Ole Tandberg.

Revisor                                    Inger Tuv
Valgkomité                             Anne Stine og Erik fortsetter


6.Kontingent
Styret gikk inn for at kontingenten fortsatt blir kr. 750, men foreslår i tillegg en ekstraordinær kontingent på kr. 1000 til dekning av reguleringsarbeidet, dvs. en samlet kontingent for 2008 på kr. 1750.

Forslaget ble vedtatt med 30 stemmer, 1 imot og 1 avholdende.

Kassereren argumenterte for at hvis vi tar et løft i år, så er vi i normal gjenge når det gjelder budsjettet neste år. Et forslag fra Leif Lund om å forhøye kontingenten til kr. 1000 for å gi vellet mer fleksibilitet med tanke på uforutsette utgifter, ble avvist fordi det burde ha vært varslet på forhånd. Formannen mente at vi kunne be det nye styret om å vurdere kontingentforhøyelse neste år. Gunnar Vatten presiserte at vi med nærmere 90 % flertall på ekstraordinær generalforsamling hadde forpliktet oss på et lån som vi måtte svare for i fellesskap.


7. Forslag til vedtektsendring i § 3, 4. Setning
Forslaget ble vedtatt uten protester. Medlemmer kan ikke lenger betale bare annethvert år og fortsatt ha stemmerett.

§ 3 lyder etter dette: ”Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten. Ekstrakontingent kan utlignes til særlige formål etter vedtak av Generalforsamlingen. Regnskapsåret regnes fra 1. mai til 30. april. Medlemmene hefter ikke utover de til enhver tid forfalne kontingenter for Vellets forpliktelser.”


8. Budsjett
Vedtatt.


9.Forslag fra medlemmene: Organisering av veilag
Jon Erik Bjerk la fram et forslag om at veilagene bør knyttes tettere mot styret. Inge Brekke understøttet hans forslag om at styret bør ha en overordnet, styrende rolle, noe han også hadde skrevet brev til styret om. Anton Havnes mente også at det trengs et grep fra styret for å få ordningen til å fungere. Anne Stine Meltzer framholdt at ordningen med veilag er god, men at organiseringen bør bli bedre. Hvis det er uklarhet om hvordan veilagene skal fungere, ligger det styrepapirer på saken fra Katja Byes periode som leder. Truls Grønneberg mente at når budsjettet er tilbake i ”vanlig gjenge” kan vi gå tilbake til den tidligere ordningen der oppsitterne dekker 50 % av utgiftene til veivedlikehold og styret 50%. Han mente også at det bør legges ut en utredning om saken på nettet. Bred enighet.


10. Reguleringsprosessen videre
Reguleringsgruppa ved Inge Olav Fure, og styret ved Ivar Reinvang, orienterte. Siste reguleringsplan med endringer i rødt, ligger nå på hjemmesiden. Mange har henvendt seg etter den ekstraordinære generalforsamlingen med kommentarer til utforming og presisering av planen. Alt er tatt stilling til utenom tre saker som gjelder kartet ved Strandpromenaden. Her ser sakkyndige på spørsmålene som ventes å få en avklaring før helgen.

Nå blir det lagt ut et eget felt på hjemmesiden om hvilke papirer som går til kommunen. Det vil bli et møte med dem neste fredag for klargjøring av hvilke papirer de må ha med i den videre prosessen. Forhåpentlig kommer forslaget til reguleringsplan opp i planutvalget i kommunen i september-oktober. Her vil det fattes et vedtak som legges ut til høring.

Styret har fortsatt en rolle i reguleringsprosessen. De skal for eksempel sikre at justeringer og presiseringer ikke går ut over den enkelte på urimelig vis. En arbeidsgruppe med medlemmer fra reguleringsgruppa og styret skal nedsettes.

Enkeltmedlemmer tok ordet om ulike spørsmål om private veier, overskuddsvann og hva en boenhet per eiendom vi bety.

Formannen avtakket Inge Olav som en tøff leder som har vært helt nødvendig for å få reguleringsprosessen igjennom.

Formannen klubbet møtet som slutt kl. 20.30.

Liv Møklebust