Referat fra den 116. Generalforsamling i Flaskebekk Vel
onsdag 17. Juni 2009 kl. 19.00
Sted: Samfunnshuset Lille sal

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Innkallingen ble godkjent.
  Det ble stemt over nytt forslag om endring av dagsordenen, og det ble flertall for at punkt 9 ble satt opp før punkt 5, da man mente utfallet av diskusjonen ville ha innvirkning på valget.

 2. Valg av møteleder
  Harald Strand ble valgt til møteleder

 3. Valg av referent
  Marianne Rand-Hendriksen ble valt til referent

 4. Styrets årsberetning og regnskap
  Årsberetning og regnskap ble godkjent.

 5. Forslag fra Ole Tandberg (agendapunkt 9 flyttet fram):
  "Reguleringsplan for Flaskebekk som er sendt ut på høring med høringsfrist 13. juli 2009, er vesentlig endret og ikke i tråd med vedtatt reguleringsplan på
  generalforsamling i mai 2008. Den balanse og intensjon opprinnelig reguleringsplan hadde er ikke lenger tilstede.

  Styret i Flaskebekk skal derfor iverksette nødvendige tiltak for å stanse
  reguleringsprosessen for Flaskebekk. Dette for å sikre en demokratisk prosess ved at foreliggende plan kommer opp til behandling blant medlemmene i Flaskebekk Vel, og således sikre at medlemmenes interesser ivaretas på en god måte. Dette eksempelvis gjennom brev, møter og henvendelser til politikere og plan- og bygningsavdelingen. Styret må også innen høringsfristen den 13. juli 2009 sende inn en høringsuttalelse som bekrefter medlemmenes bekymring, og også her oppfordre til å sende planen i retur til velet for ny behandling.

  Samtidig skal Reguleringsgruppen nedlegges med øyeblikkelig virkning, og alt ansvar og kontakt med politikere og kommune skal ligge hos styret fremover."
  Forslaget falt etter lang diskusjon, med 31stemmer for, og 43 stemmer mot.

 6. Valg (agendapunkt 5 flyttet bak):
  Da tre styremedlemmer sluttet under eller etter denne styreperioden, var det igjen ett styremedlem, og man måtte således velge:
  Formann for 1 år, 2 styremedlemmer for 2 år og 1 styremedlem for 1 år,
  revisor for 1 år og valgkomité for 1 år.
  Styret for neste periode består etter valget av:

  Formann: Truls Grønneberg (1 år)
  Styremedlem: Birger Libell (1 år til)
  Styremedlem: Frederik Meltzer (2 år)
  Styremedlem: Katja M. Bye (2 år)
  Styremedlem: Åsleik Engmark* (1 år)

  * gikk til valg med intensjon om” vinterblot og badstu” for å bringe tilbake liv og fest i vellet, og mange gleder seg!

  Valgkomité: Erik Solheim og Liv Møklebost
  Revisor: Inger Tuv

 7. Kontingent (agendapunkt 6 flyttet bak):
  Kontingenten ble fastsatt tilbakestilt til kr 750.-

 8. Budsjettet (agendapunkt 7 flyttet bak) ble vedtatt

 9. Forslag fra medlemmer v/Fredrik Meltzer (agendapunkt 8 flyttet bak):
  En mindre del av Nordre bryggehus bør kunne innredes til badstue for vellets medlemmer hvis forholdene kan legges til rette for det.
  Styret ber om fullmakt til å arbeide videre med saken.

  Fredrik Meltzer korrigerte innspillet med at ”badstuevirksomheten” kommer til å beslaglegge en større del av bryggehuset - Vedtatt.

Nesodden,

Marianne Rand-Hendriksen
referent

Truls Grønneberg
formann