REFERAT FRA STYREMØTE
i Flaskebekk vel 8. desember 2009

Møtested: Hos Katja, møtetid kl 20.00 – 23.00

Til stede: Katja Bye, Fredrik Meltzer, Åsleik Engmark, Birger Libell og Truls Grønneberg

Sakliste:

 1. Godkjenning av referat fra siste møte

  Vedtak:
  Godkjent, og ligger på Vellets hjemmesider


 2. Søknad fra Astrid Løvaas om støtte til utbedring av adkomstvei til Løvaas og Hjerthen. Kostnader stipulert til kr 40-60 000. En utbedring vil etter sigende bedre forholdene i Øvreveien der adkomsten munner ut. Søknaden spesifiserer ikke noe beløp.

  Vedtak:
  Støtte innvilges, begrenset oppad til kr 10 000, på 50/50 basis. Betingelsene er at disse pengene øremerkes til arbeid for vannavvisning og drenering som også bedrer forholdene i Øvreveien.

 3. Brev fra Sjøstrand vel ved formannen Dag Zapffe, angående ansvar og kostnader for istandsetting og vedlikehold av Vardeveien.

  Vedtak:
  Katja kontakter nøkkelpersoner i Vardeveien nordre veilag, og forbereder et møte med Sjøstrand vel for å diskutere saken. Styret mener at opppsitterne i Vardeveien bør ha et veilag som kan forholde seg til begge vel på samme vis.

 4. Kulturistens forespørsel om "åpen dag" på Strandpromenaden med brygge og badehus, kommende sommer.

  Vedtak:
  Flaskebekk vel er positive til henvendelsen. Styret ber Åsleik om å skaffe flere opplysninger om mulig dato, tidspunkt, program og hvem som er ansvarlig. Når dette er kjent vil styret gå ut med en anbefaling til oppsittere langs Promenaden om at flest mulig deltar.

 5. Huskonsertprogram i vinter. Nytt kulturinnslag på Flaskebekk. Åsleik og Katja orienterte. Det planlegges
  to konserter på onsdager, én i slutten av januar og én i mars. Tre husstander er tenkt som verter hver gang.

  Vedtak:
  Styret er positiv og ønsker initiativtagerne lykke til videre i arbeidet.

 6. Badstuen på Nordre.
  Badstuegruppen (Åsleik og Fredrik) orienterte om badstuen i bryggehuset på Nordre: Foreløpige totalkostnaden blir omkring kr 70 000. Av dette blir kr 50 000 skaffet ved kortsiktige lån fra medlemmer i vellet, men tenkes inndekket igjen senere fra tegning av medlemssakp i ”badstuelaget”. Vellet vil dekke det resterende som stort sett tilsvarer kostnader til elektriske installasjoner og noen utbedringer av bryggehuset.
  Badstulaget blir vellets leietager i Nordre brygghus. Risiko, finansiering, vedlikehold, strømutgifter og organisering blir badstulagets ansvar. Truls etterlyste økonomiske modeller for inntjening, nedbetaling av lån og avskrivninger, og påpekte at forsikringen av huset må endres.

  Vedtak:
  Styret avventer ytterligere informasjon fra badstuegruppen om finansiering, drift.

 7. Regulering og andre velsaker: Truls orienterte.
  Inge Olav Fure har varslet nedtrapping av sitt arbeid i Reguleringsgruppen, etter å ha ledet den i mange år. Nye mennesker blir derfor anmodet om å gjøre en innsats i Reguleringsgruppa, for å føre Reguleringsplanen i havn. Truls har forespurt Torunn Steinhaug og Kjell Thoreby, noe styret applauderer. Bjørn Olaf Bratz sitter videre, og Ole Krogness fortsetter konsulent. Truls fortsetter med å delta i Reguleringsgruppens arbeid.
  Utbyggingen i Jørgen Berners vei er ut på høring igjen med frist 13. januar. Truls har bedt om innspill fra velbeboere nære utbygningsområde og vil skrive en uttalelse på Vellets vegne.
  Truls har vært i kontakt med megler Walle i DnbNOR-eiendom vedr. salg av Øvre Utsiktsvei 25 B ved trappen opp fra Nordveien. Før salg må selger komme til enighet med vellet om hvilke ødeleggelser som skyldes byggevirksomheten og om hvordan skadene skal repareres. Truls søker å organisere en befaring av trappestien hvor både selger og vellets representant(er)er tilstede. Fra vellet bør noen i som kjenner saken, stille for eksempel Sjur Sætre.
  På gunn av store innsparinger i kommuneøkonomien er det fare for at de verken brøyter eller strør velveiene i vinter.Truls står i kontakt med Nesodden velforund som arbeider med saken.
  Det er pr. idag 52 medelemmer har betalt kontingenten over nettbank . Katja skal drive inn kontigent fra den delen av medlemsmassen som sannsynligvis ikke bruker nettbank. Det benyttes giroinnbetalingsblanketter til dette.


Møtet ble hevet ca kl 22.45.
…………………………………..
Birger Otto Libell, sekretær.