REFERAT FRA STYREMØTE
i Flaskebe
kk vel 10. februar 2010


Møtested: Hos Åsleik, møtetid kl 19.30 – 22.00

Til stede: Katja Bye, Åsleik Engmark, Birger Libell og Truls Grønneberg. Forfall: Fredrik Meltzer.


Sakliste:

 1. Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent.
 2. Badstuen i nordre Brygghus: Styrets avventer Badtuelagets regnskap forslag til budsjett for neste sesong. Badstulaget arbeider med saken og kommer tilbake med regnskap, budsjett og forslag til vedtekter. Det vil bli foretatt en avregning mot vellet innen regnskapsåret er omme, 30. april. For øvrig kan Åsleik melde at etableringen, drift og tegning av medlemskap går som planlagt.
 3. Fremdriftsplan for resten av sesongen ble lagt (se vellets oppgraderte primstav). I korte trekk ser planen slik ut:
  - Første uke i mars eventuell akekonkuranse (Fredrik har ansvaret)
  - 10. mars styremøte
  - 15. mars kl. 20.00 huskonsert i to delser. Stian Carstensen trekkspill og Sissel Wolstad harpe og perkusjon
  - 6. april Styremøte
  - 18. april : Vårdugnad
  - 10. mai: Ny huskonsert?
  - 18. mai Styremøte
  - Ultimo mai: Innkalling til Generalforsamling
  - Lørdag 5. juni. Flaskehalsene holder konsert hos Torbjørn Davidsen
  - 16. juni: Generalforsamling.
 4. Orienteringssaker fraTruls: Økonomien er under kontroll, det er pt ca 75 betalende medlemmer. Ny purring blir sendt ut. Huset som bygges ved trappene i Kleiva har fått ny eier. Kommunen vil at folk som ikke sokner til kommunal/fylkesvei, betaler vintervedlikehold og belysning av veiene selv, Velforbundet har tatt saken. Det er mulighet for at Nesodden kommune selv vil dekke utgifter til forminneregistreringen som er nødvendig for å komme vider med regulering av Flaskebekk. Flaskebekk vel har sendt inn høringsuttalelse til reguleringsplanen for Jørgen Berners vei, og denne er referert til i Amta.

…………………………………..
22.10.09 Birger Otto Libell, sekretær.