REFERAT FRA STYREMØTE
i Flaskebe
kk vel 24. mars 2010


Møtested: Nordre bryggehus, møtetid kl 20.00 – 21.00

Til stede: Katja Bye, Truls Grønneberg og Fredrik Meltzer.


Sakliste:

 1. Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent.

 2. Badstuen i nordre Brygghus: Forslaget til vedtekter for Badstuelaget var blitt oversendt Styret til behandling.
  Vedtak: Forslaget til vedtekter kan godkjennes etter at det er foretatt mindre endringer.

  Formannen foreslår for Styret at det blir foretatt en avregning mot vellet innen regnskapsåret er omme, 30. april, slik at det kommer frem hva vellet har bidratt med.
  Vedtak: Forslaget vedtas og vellets bidrag i første omgang settes til kr 20 000. Formannen skal sammen med Fredrik, sette opp et regnskap og budsjett for restene av perioden.

 3. Medlemslister og økonomi: Det er til nå 87 som har betalt årets kontingent. Formannen foreslår at medlemslisten på vellets webside oppdateres slik at det bare er betalende medlemmer som står der, oppført med navn og veladresse. Listen legges ut som en pdf-fil som er lett å oppdatere hvis det kommer inn flere innbetalinger etter neste og siste purring. Formannen foreslår videre at det skrives ut navngitte giroer for resterende, potensielle medlemmer. Katja bemerket at det skal tydelig fremgå av teksten på giroen at bare de som har betalt innen fristen får stemmerett ved årets generalforsamling.
  Vedtak: Forslaget vedtas. Formannen skriver ut giroer som Katja sørger for å sende ut.

 4. Vellets veier må kartlegges med hensyn på vintervedlikehold og belysning. Hvilke veier har pleid å bli brøytet av hvem, hvem har betalt det og hva har det kostet? Hvor mange lamper er det i hver av veiene (se orienteringssaken).
  Vedtak: Saken tas opp på ny på neste styremøte.

 5. Planlegging: Formannen ber om at ansvaret for aktivitetene frem til generalforsamlingen fordeles.
  Vedtak: Planleggingen utsettes til neste styremøte.

 6. Orienteringssaker fra Truls:
  Norges velforbund er politianmeldt og konkurs, og det vil føre til problemer når det gjelder å få utbetalt MVA-kompensasjon for vellets konsulentkostnader.
  Kommunen vil at folk som ikke sokner til kommunal/fylkesvei, betaler vintervedlikehold og belysning av veiene selv. Velforbundet har vært i møte med representanter for vellene og kommet til at de ikke vil delta på møtet med kommunen 24. mars for å finne løsninger. Les mer på http://www.nesoddenvelforbund.no/nyheter.htm
  Kommunen har varslet formannen om at Flaskebekk brygge vil bli brukt som omlastingssted for avfall, glass og papir konteinere fra Ildjernet i sommerhalvåret. I den anledning bad formannen kommunen vurdere å sette opp en kommunal søppelkasse på bryggen.

 7. Eventuelt
  a) Fredrik påpekte at en plassering av konteiner på Nordre Flaskebekk brygge kan være til hinder for at ambulansehelikopter kan lande der. Formannen vil ta saken opp med kommunen.
  b) Åsleik har sendt inn en forespørsel om støtteerklæring fra Flaskebekk vel i forbindelse med gjenoppføring av badehus i Nordveien 18.
  Vedtak: Styret i vellet kan ikke engasjere seg i slike saker når de angår enkeltmedlemmer i vellet

…………………………………..
29.03.2010 Truls Grønneberg, formann