REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I FLASKEBEKK VEL 2010

Dato : 16.06.10
Tid : 19.00
Sted : Samfunnshuset på Nesodden

Fra Styret : Truls Grønneberg
Katja M. Bye
Birger Libell
Fredrik Meltzer

Antall møtende medlemmer : 34
Møteleder : Harald Strand
Referent : Arvid D. Iversen

 1. Møteinnkalling ble godkjent.

 2. Årsberetning ble lest opp og godkjent

 3. Regnskapet ble gjennomgått med forklaringer på hvordan utgifter og inntekter fra Veilag og Badstulag er implementert i regnskapet. Regnskapet ble godkjent.

 4. Valg
  I valgkomité satt : Liv Møklebust
  Erik Solheim

  Følgende tre styremedlemmer stod på valg :
  - Truls Grønneberg (leder og kasserer)
  - Birger Libell (styremedlem)
  - Åsleik Engmark (styremedlem)

  Alle tre avtroppende styremedlemmer fikk takk for innsats og tildelt blomster av valgkomiteen.

  Følgende nye styremedlemmer ble valgt inn i Styret :
  - Anton Havnes – styreformann – valgt for 1 år
  - Sven Rand Henriksen – styremedlem – valgt for 2 år
  - Kjell Erik Bjerke – styremedlem – valgt for 2 år
  Alle styremedlemmer ble enstemmig valgt.

  De foreslåtte kandidatene til styrevervene hadde laget en kort presentasjon over hvem de er og hvilke saker de syntes er viktig. Dette ble fremført av dem selv, eller via valgkomiteen for dem som ikke hadde mulighet å være til stede. Dette ble sett på som meget positivt og anbefales videreført ved senere anledninger.

  I ny valgkomité ble valgt :
  - Liv Møklebust ( 1år )
  - Birger Libell ( 1 år )

  Inger Tuv hadde sagt seg villig til å fortsette som revisor.
  Fredrik Meltzer fikk takk for fin og god innsats med velets hjemmeside.

 5. Budsjett 2010-2011
  Budsjettforslag for kommende periode ble gjennomgått. Styret ble anmodet om å splitte opp postene som viser inntekter og utgifter fra eksempelvis badstu og veilag, slik at disse fremstår som egne poster i regnskapet. Det har i foregående perioder vært etterslep på tilskudd til vedlikehold av veier, og denne posten er budsjettert høyere igjen nå.

  Kontingent for kommende periode vederstår på kr. 750,- pr. husstand.

  Styret anmodes om å registrere Velet i Norsk Tippings ”Grasrotandelen” slik at velmedlemmer kan registrere dette til Flaskebekk Vel. En forklaring om hvordan man gjøre det kan evt. legges ut på velets hjemmeside.

 6. Reguleringsplanarbeider
  Inge Olav Fure går ut av leder for reguleringsgruppen. Han ble takket og hedret for innsatsen og arbeidet han hadde lagt ned. Han avsluttet sitt arbeide der med et tilbakeblikk på prosessen og det arbeide som var gjort. Truls Grønneberg ble enstemmig valgt som ny leder for reguleringsplan. Andre medlemmer som ble takket for sin innsats her var Bjørn O.Bratz, Birger Libell, Ole Krognes og Tom Senstad.
  Truls Grønneberg informerte om hvor man er i prosessen med reguleringsplan og videre fremdrift. Reguleringsgruppen er for tiden med å samle innspill som var kommet når den var lagt ut på høring.

 7. Diverse
  Fredrik Meltzer informerte om badstulaget og viste film fra åpningen av badstuen på Nordre Brygge. Badstulaget trenger enn noen medlemmer for å komme i balanse regnskapsmessig og interesserte medlemmer kan ta kontakt med Fredrik eller Åsleik .

  Nesodden Kommune har som kjent besluttet at kommunenes ansvar for vintermåking og lys på private veier opphører fra høsten 2010. Flaskebekk Vel skal ikke involveres økonomisk eller administrativt for å løse dette, men bistår gjerne som koordinator. Det ble diskutert ivrig hvordan dette skulle løses/organiseres fremover. Det ble bl.a. reist spørsmål som: Skal dette være noe som organisert for alle private veier for Flaskebekk? Skal hvert veilag organisere dette og få inn anbud? Hvordan kan dette ordnes mest mulig gunstig økonomisk?

  Generalforsamlingen anmodet representanter fra eksisterende veilag, samt fra private veier som evt. ikke har veilag ennå, om å samles for å legge en plan for hvordan dette skal løses. Fra de tre veilagene i Øvreveien sa Trygve Steinert, Peo Olsen og Erik Solheim seg villig til å samles og starte med å diskutere hvordan Øvreveien skal løses, så får man se om andre følger etter og om initiativet videreføres.

  Det nye styret anmodes å kontakte kommunen vedr. muligheter for et midlertidig toalett i sommerhalvåret for Strandpromenaden/Søndre Flaskebekk brygge, slik at de som bor i området rundt der / har badehus slipper å få ubudne gjester i hager, terrasser etc.

 

”Gløtta” – Flaskebekk
17.06.10

Arvid D. Iversen ( sign )

n