Møterferat 25.09.2003

Styremøte Flaskebekk Vel
Møtedag : 25.09.03
Møtested : Katja Bye

Deltakere : Katja Bye
Anne Nesheim
Kjell Thoreby
Arvid Dasleth Iversen

Referat til : Møtedeltakere
Wilhelm Berge
Referent : Arvid Dalseth Iversen
Referatdato :
Neste møte : Ikke avtalt

10 HØSTBREV
Hovedformålet med møtet var pakking og utsendelse av medlemskontigenter, høstbrev og brev vedr. kjøring i Jørgen Bernersvei. Det var således ikke nye saker på programmet , men en gjennomgang av status på saler siden sist møte.

11 FRA SIST
Fiskesalgslaget og husene på Nordre og Søndre Brygge : Katja vedlikeholder kontakten og vedr. forslag. Dette gjelder og retningslinjer for bruk av hus på Nordre og Søndre brygge. Det er kommunisert med Fiskesalgslaget – for å finne den mest funksjonelle løsningen for alle.

Fartsreduksjon i Flaskebekkveien: Det har ikke kommet noen nytt fra arbeidsgruppe

Valgbar: Det ble avholdt Valgbar med ambulerende skjenkebevilling. Stort oppmøte og positive tilbakemeldinger.

Jørgen Berners Vei : ”Veidiskusjonen” som ble angitt på forrige møte blir tatt opp på neste Generalforsamling , med formål å desentralisere funksjon med vedlikehold av veier. Wilhelm innehar god kunnskap om Veilovens bestemmelser om dette , hvor det blant er angitt oppsitteres ansvar for vedli-kehold av private veier. Styret anbefaler opprettelse av veilag ( som det er i Øvreveien nå ). De enkelte veilag søker så evt. Velet om tilskudd til ved-likehold av veier. Vedlikehold av Jørgen Berners vei inngår i dette , og Styret vil kunne med sin anbefaling ovenfor rådgivende myndigheter om bruk av denne . Anne Nesheim samler kommentarer og innspill og konkretiserer dette .

Standard Styreperm: Arbeides med – og det er mange tråder som skal samles og mange ”gamle” ting som gjør at dette vil ta tid frem til sommeren 2004 . Det samme gjelder velkomstperm da Styrets oppbygning og funksjon skal inn i denne.

Klargjøring av grenser til hva som er FLASKEBEKK : Ikke avklart

www-sider og medlemsoppdatering: Reg. skjema sendes ut med konting-netinnbetaling og div. www. er i gang

Stier og merking: Dette har stoppet opp i forrige styreperiode – og grunnet økonomi

Årest Flaskebekker 2004 : Utgår foreløpig.